Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacji na rozwój działalności gospodarczej nie brakuje. Lista dostępnych programów wsparcia

Gdzie po pieniądze może się udać przedsiębiorca zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na rozwój swojej działalności gospodarczej? Szukasz wsparcia na starcie swojego biznesu lub zastrzyku gotówki na realizację wybranego, innowacyjnego przedsięwzięcia? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała zestawienie programów i inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich.

Fot. Shutterstock/ Virrage Images

Na liście projektów dostępne są inicjatywy zarówno dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie, jak i dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku szukających dofinansowania na przyspieszenie rozwoju, ekspansję zagraniczną czy wdrożenie nowego produktu. Od programów akceleracyjnych, przez dotacje na szkolenie pracowników, rozwój kompetencji, aż po granty na przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Oto dostępne formy wsparcia dla firm, z których można skorzystać w ramach inicjatyw realizowanych przez PARP.

Programy akceleracyjne dla osób z pomysłem na biznes

O programie: Mikro lub mały przedsiębiorca może rozpocząć rozwój firmy dzięki środkom unijnym skierowanym dla startupów. Obecnie realizowane są Programy Akceleracyjne, których wybór 10 Akceleratorów pozwoli na wsparcie co najmniej 400 nowych firm. Akcelerator dzięki swojemu doświadczeniu w akceleracji biznesowej oraz znajomości potencjału branż aktywizuje firmy w ich rozwoju. Duże przedsiębiorstwa współpracujące w ramach projektu chętnie wykorzystują potencjał, kreatywność i innowacyjność młodych ludzi i ich rozwiązań. PARP oferuje tu wsparcie doradcze oraz bezpośrednie środki finansowe m.in. na rozwój technologii i przygotowanie jej do wdrożenia. Na ten zakres mikro lub mały przedsiębiorca może pozyskać wsparcie nawet do 250 tys. zł. od wybranego przez PARP Akceleratora.

Terminarz: Nabór wniosków trwa do 31 października 2021. Obecnie można składać wnioski do trzech Akceleratorów: Polska Przedsiębiorcza, KPT ScaleUp oraz Industry Lab II.

Finansowanie: Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Poland Prize, czyli zachęta dla zagranicznych start-upów

O programie: inicjatywa skierowana jest do zagranicznych start-upów i ma na celu przyciągnięcie ich nad Wisłę. W ramach działania rozpoczynają funkcjonowanie akceleratory, które mają za zadanie przyciągnięcie zagranicznych startupów do Polski.

Zasady wsparcia startupów są podobne, jak w działaniu Programy akceleracyjne, uzupełnione o komponenty scoutingu zagranicznego i soft landingu dla zagranicznych zespołów.

Program akceleracji Poland Prize jest podzielony na 2 etapy.

Etap I obejmuje:

Soft-landing – działania o charakterze pomostowym, mające zapewnić startupom niezbędne warunki dla podjęcia właściwej działalności biznesowej, uwzględniające m.in. wsparcie tzw. „konsjerża” (dedykowany doradca – opiekun startupu),
Rozwój – zindywidualizowane działania niezbędne dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związane np. z budową zespołu startupu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, rozwojem produktu startupu, promocją oraz pozyskaniem przez startup Partnera biznesowego (Odbiorcy technologii lub Inwestora).
W ramach Etapu I startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 50 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów niezbędnych dla realizacji trwających do 3 miesięcy działań w ramach komponentu soft-landing oraz rozwój.

Etap II jest dedykowany startupom, które w efekcie realizacji Etapu I nawiązały udokumentowaną współpracę z Partnerem biznesowym (odbiorcą technologii lub inwestorem).

Etap II obejmuje:

Akcelerację – profesjonalne działania opisane Indywidualnym Planem Akceleracji, mające umożliwić pilotażowe wdrożenie rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskanie kapitału od Inwestora,
Postakcelerację – działania zmierzające do zmaksymalizowania rezultatów projektu osiągniętych przez startup w wyniku Akceleracji, przewidujące np. kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych startupu lub utrzymanie ich efektów.
W ramach II Etapu startup może otrzymać grant pieniężny w kwocie nie wyższej, niż 250 tys. zł, przeznaczony na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia rozwiązania startupu u Odbiorcy technologii i/lub pozyskania przez startup kapitału od Inwestora.

Terminarz: Informacje o naborach zostaną opublikowane na stronie www.parp.gov.pl

Granty na Eurogranty 

O programie: W Grantach na Eurogranty przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na przygotowanie wniosku o unijną dotację. Projekty mogą otrzymać dofinansowanie zwiększające innowacyjność i umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorców z sektora MŚP, poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach UE zarządzanych z poziomu Komisji Europejskiej (niefinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych). Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont Europa, Single Market Programme, Kreatywna Europa,  LIFE.

Finansowanie można przeznaczyć na:

– pokrycie kosztów usługi doradczej, dzięki której firma przygotuje projekt

– wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności

– organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych

– na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.

– na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Terminarz: Wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 do 27 stycznia 2022 r

Dotacje na rozwój kompetencji w firmie

O programie: Rozwój kompetencji i podnoszenie kwalifikacji pracodawców i ich pracowników to jeden z elementów budowania firmy. Szkolenia studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy, można w nich uczestniczyć zapisując się za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Do systemu BUR co miesiąc rejestruje się ok. 13 tysięcy nowych użytkowników. W sumie to już blisko 90 tysięcy przedsiębiorstw, które chcą zdobywać nowe umiejętności lub udoskonalać te, które już posiadają. Agencja prowadzi bazę z ofertą usług rozwojowych, na które przedsiębiorca i jego pracownicy mogą pozyskać dofinansowanie w swoim województwie.

Dzięki szkoleniom i doradztwu, oferowanym w Akademia Menadżera MŚP zdiagnozowane zostaną potrzeby przedsiębiorstwa, wskazane luki kompetencyjne oraz podniesione kwalifikacje właścicieli czy kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Formularz zgłoszeniowy udostępniony jest na stronie działania, którą można znaleźć w zakładce „Finansowanie” – „Rozwój kompetencji”.

Więcej informacji na temat Bazy Usług Rozwojowych przedsiębiorca znajdzie na stronie projektu (link).

Terminarz: Przedsiębiorcy zainteresowani wsparcie mogą się zgłaszać do 31 maja 2022 r.

Pomoc na nowy start w biznesie po poniesionej porażce

O programie: Analiza potrzeb przedsiębiorców, którzy po wcześniejszym niepowodzeniu zaczynają ponownie biznes, wskazuje, że potrzebują zupełnie innych usług niż osoby, które w biznesie dopiero stawiają swoje pierwsze kroki. Wracający do biznesu przedsiębiorcy potrzebują wsparcia o charakterze psychologicznym i szkoleniowo-doradczym, w taki sposób, aby wyeliminować czynniki, które spowodowały konieczność zamknięcia wcześniej prowadzonej firmy.

Takie działania oferuje program Nowy Start. Jest to ułatwienie przedsiębiorcom ponownego podjęcia działalności gospodarczej i wsparcie pozwalające uniknąć błędów, które doprowadziły do niepowodzenia w poprzednim biznesie.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

– przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
– przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Pozyskane środki przedsiębiorca może przeznaczyć na:

– analizę przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
– adaptację do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
– przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Terminarz: Konkurs dla przedsiębiorców trwa do 30 listopada 2022 r.

Dofinansowanie na poprawę kompetencji pracowników

Celem kolejnego konkursu, który wpływa na rozwój kompetencji – Kompetencje dla sektorów – jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Obecnie prowadzony jest konkurs Kompetencja dla sektorów (do 31 sierpnia 2023 r.) oraz Kompetencje dla sektorów 2 (do 30 czerwca 2022 r.). A dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, przygotowano wsparcie, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Terminarz: Zgłoszenia można przesyłać od 15 czerwca do 16 lipca 2021 r.

Przeczytaj także:

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.