Ranking kont firmowych

Fundusze europejskie dla polskich firm latem. Nawet 80 proc. dofinansowania na innowacje

Wystartowała kolejna edycja programu, który skierowany jest do kadry zarządzającej innowacyjnymi projektami. Inicjatywa ma na celu wsparcie menadżerów i dostarczenie wiedzy na temat wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Latem firmy mogą także wybierać z oferty innych programów dających szansę pozyskania dofinansowania z funduszy UE.

Na firmy z pomysłami czekają miliony z UE (Fot: Forum/ Mariusz Szacho)

Mowa o Akademii Menadżera Innowacji, której start ogłosiła wczoraj PARP. Z kilkuset zgłoszeń wyłoniono 40 podmiotów, które przejdą półroczny cykl szkoleń i zajęć praktycznych. Projekt finansowany jest z funduszy europejskich. W lipcu i sierpniu przedsiębiorcy mogą skorzystać także z innych inicjatyw, w ramach których dostępne są unijne dotacje na rozwój działalności.

Nawet 80 proc. dofinansowania dla firmy

Wczoraj ruszyła trzecia edycja inicjatywa doradczo-szkoleniowa dla firm, której celem jest dostarczenie menadżerom w firmach wiedzy na temat zarządzania oraz wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach. Uczestnicy kolejnej edycji wezmą udział w półrocznym programie szkoleń i warsztatów finansowanych z unijnego Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie na szkolenia  dla pojedynczej firmy w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80 proc. Duże firmy mogą z kolei liczyć na 50 proc. dofinansowania.

Maksymalna wysokość wkładu prywatnego pieniężnego przedsiębiorstwa może wynieść:

– ok. 8 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
– ok. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
– ok. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Oprócz tego uczestniczące w AMI przedsiębiorstwo musi pokryć koszty VAT:

– ok. 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy
– ok. 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw
*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że  wkład prywatny pieniężny, może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń.

W tegorocznej edycji chęć wzięcia udziału w programie wyraziło ponad 200 osób z 64 firm. Najliczniejsza grupa chętnych zameldowała się z województwa mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Na ostatecznej liście uczestników Akademii znaleźli się reprezentanci 40 przedsiębiorstw.

Program skierowany jest do osób zarządzających i wdrażających innowacje w firmach niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której prowadzą działalność. Projekt to szansa dla kadry zarządzającej, a w przypadku małych przedsiębiorstw także właścicieli firm, na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług wewnątrz organizacji. Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie.

Co otrzymuje uczestnik Akademii Menadżera Innowacji

Trwający pół roku program zjazdów składa się z dwóch części: szkoleniowej oraz praktycznej.  W ramach pierwszej uczestnik bierze udział w wykładach i warsztatach, które są przeprowadzane w czasie dwudniowych sesji. Zajęcia w zespołach warsztatowych będą prowadzone przez doświadczonych praktyków biznesu. Uczestnicy, analizując doświadczenia polskich firm, sprawdzają m.in., jak z innowacyjnością radzą sobie najlepsi.

W ramach części drugiej odbywającej się pomiędzy zjazdami uczestnicy programu biorą udział w warsztatach z przydzielonym im doradcą. To wtedy wspólnie przygotowywany jest plan wprowadzenia zmian w firmie mających na celu większy nacisk na innowacyjne projekty w danej firmie.

Akademia Menadżera Inoowacji w pigułce:

– wiedza teoretyczna oraz program zajęć praktycznych,
– studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich firm z sektora MŚP,
– do 50 godzin doradztwa dedykowanego bezpośrednio w firmie (dla mikroprzedsiębiorstw) oraz do 120 godzin doradztwa dla firm z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw,
– wzrost kompetencji i podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników Akademii Menadżera Innowacji w obszarze innowacyjności,
– badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
– dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
– przynależność do Klub Alumnów (Absolwentów) AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju firmy

Jakie programy dla firm w wakacje?

Okres wakacyjny mimo czasu urlopów to także możliwości skorzystania z innych programów i inicjatyw. Akademia Menadżera Innowacji to inicjatywa, która już wystartowała, ale w lipcu i sierpniu firmy mogą pozyskać dofinansowanie także na inne cele. W zależności od stażu firmy (start-up czy firma działająca dłużej na rynku), wielkości przedsiębiorstwa, potrzeb firmy, sektora w którym działa przedsiębiorstwo lista dostępnych programów nie jest krótka. Poniżej lista wakacyjnych naborów.

Dofinansowanie na zapobieganie negatywnym skutkom Covid-19

Tylko do jutra mają czas przedsiębiorcy zainteresowani wzięciem udziału w programie „Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców”, którego celem jest dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Dla kogo: mikro-, małe, średnie i duże firmy:

– planujące przeszkolić pracowników;
– spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
– zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Pozyskane środki firma może wydatkować na:

– usługi szkoleniowe
– usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

Założenie programu: pomoc w przekształceniu pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę

Jakie wsparcie: uczestnicy projektu nie otrzymują dotacji ani żadnego dofinansowania. Program zakłada przeprowadzenie pomysłodawcy przez proces inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Dla kogo: udział w programie może wziąć każdy autor pomysłu lub zespół. który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jakie projekty poszukiwane: Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu prowadzi nabór Pomysłów, które w przypadku pozytywnej oceny zostaną objęte procesem inkubacji w ramach następujących obszarów specjalizacji:
– żywność i produkty rolno-spożywcze
– ekologia
– technologie informacyjno-telekomunikacyjne (ICT)

Etapy inkubacji:

Faza ideacji – warsztaty i ćwiczenia, których celem jest stworzenie scenariuszy rozwojowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowany zostanie indywidualny plan inkubacji z kamieniami milowymi, których realizacja warunkuje dalszy udział w inkubacji;
Faza kreacji – praca nad rozwojem, weryfikacją i ewentualną modyfikacją koncepcji biznesowej. W tej fazie maksymalnie wykorzystane zostaną zaprojektowane usługi specjalistyczne, dzięki którym zostanie stworzone MVP;
Faza implementacji – tworzenie relacji w ekosystemie Platformy startowej, zwłaszcza wśród przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw.

W ramach całego projektu do udziału zakwalifikowanych zostanie co najmniej 220 Pomysłodawców

Jak aplikować: pierwszym krokiem jest zgłoszenie pomysłu do jednego z wybranych podmiotów(platform). Ze swoim projektem do drzwi platform może zapukać każdy autor pomysłu, który założy firmę w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

200 tys. zł grantu na Eurogranty

Ponad 200 tys. zł dofinansowania na działania związane z przygotowywaniem wniosku o fundusze europejskie mogą latem pozyskać beneficjenci programu Granty na Eurogranty.

Założenie programu: celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Adresaci programu: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

– projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,

– koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Dofinansowanie: maksymalna kwota wsparcia to 280 060 zł.

Wkład własny: 0 proc.

Pula środków: 5 mln zł

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: pozyskane środki przedsiębiorca może wydatkować na:

na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności

– na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych

– na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt

– na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.

– na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Bezzwrotne dotacje na innowacyjne start-upy 

Nawet 200 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na wprowadzenie innowacyjnego produktu lub usługi oraz pomoc w postaci usług doradczych o wartości 50 tys. zł czeka w wakacje na uczestników programu Program Akceleracyjny: Polska Przedsiębiorcza

Założenie programu: kojarzenie pomysłodawców z infrastrukturą i know how dużych podmiotów gospodarczych

Poszukiwane projekty z branż: Biogospodarka, IIoT/AR, Fintech, Logistyka

Młody przedsiębiorca zyskuje:

– dostęp bazy mentorów i ekspertów biznesowych.
– pakiet usług doradczych o wartości do 50 000 zł (w sumie średnio 27 h wsparcia doradczego i mentoringu na uczestnika oraz 15 h wsparcia ze strony ekspertów Odbiorcy Technologii na uczestnika).
– grant do 200 000 zł w modelu equity free wypłacany w systemie osiągania kamieni milowych.

– opieka Opiekuna Startupów dedykowanego każdemu startupowi uczestniczącemu w programie.
– możliwość nawiązania trwałych relacji biznesowych i zbudowanie unikalnej sieci kontaktów na linii startup-duży średni przedsiębiorca dzięki uczestnictwu w wydarzeniach startupowych
i biznesowych, Biznes Mixerach oraz imprezach networkingowych.
– unikatowa szansa na komercjalizację pomysłu biznesowego poprzez wdrożenie innowacyjnego rozwiązania startupu bezpośrednio do środowiska Odbiorcy Technologii.

Dofinansowanie: w sumie wsparcie na poziomie 250 tys. zł, 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

Wkład własny: 0 proc. , pomysłodawca może otrzymać do 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu

 

 

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.