Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Po pieniądze na założenie działalności gospodarczej. Lista programów dostępnych w tym roku

Pieniądze na założenie działalności gospodarczej w 2021. To fraza bardzo często wpisywana przez osoby szukające kapitału na rozkręcenie własnego biznesu. Wbrew pozorom programów, w ramach których początkujący przedsiębiorca może pozyskać finansowanie na start w biznesie jest całkiem sporo. Przedstawiamy zestawienie wybranych inicjatyw dla przedsiębiorczych.

Od dotacji przez pożyczki, aż po programy akceleracyjne dla start-upów czy inicjatywy dla osób bezrobotnych. Wszystkie te inicjatywy mają wspólny mianownik – możliwość pozyskania środków niezbędnych do realizacji swojego pomysłu na biznes. Oto kilka możliwości pozyskania kapitału na start w roku 2021.

Dotacja z urzędu pracy na założenie firmy

W roku 2021 Powiatowy Urząd Pracy może maksymalnie przyznać osobie zarejestrowanej jako bezrobotna 32 tys. zł, aby zamieniła bezrobocie na samozatrudnienie. W tym roku na ten cel przeznaczono już ponad 350 mln zł dowiedział się portal MamBiznes.pl. Z danych udostępnionych nam przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii wynika, że na początku lipca liczba nowych firm założonych za dotacje z PUP przez osoby bezrobotne wyniosła dokładnie 16 412. W sumie na konta początkujących biznesów popłynęła kwota 373 168 253,32 zł. Średnia kwota dotacji na jedną firmę utworzoną ze środków przyznanych przez urzędy pracy wyniosła 22,7 tys. zł. Po pierwszej połowie roku liczba założonych działalności gospodarczych za dotacje z PUP przekroczyła 16 tys. zł.

Dla porównania jeszcze na koniec maja takich firm było 12 281, a na koniec marca 3,5 tys. Jeśli tempo przyznawania środków na przejście bezrobotnych na samozatrudnienie się utrzyma to jest szansa żeby na koniec tego roku liczba założonych firm za dotacje z PUP była wyższa niż w roku 2020. Wtedy dotację na podjęcie działalności gospodarczej uzyskało 29 557 osób. Na realizację biznesowych pomysłów przeznaczono wówczas 622 mln zł. To byłby pierwszy raz od dawna, gdy liczba firm zakładanych za dotacje z PUP jest wyższa niż rok wcześniej. Maksymalna kwota, którą może pozyskać bezrobotny to zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie więcej niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na dany kwartał. Wskaźnik ten w styczniu tego roku wyniósł 5400 zł. To przełożyło się na maksymalną wysokość dotacji, która wynosi obecnie 32 tys. zł

Biznes dla młodych

Są pieniądze dla osób, które w wyniku pandemii straciły pracę i zamiast szukania kolejnego etatu chciałyby wziąć sprawy w swoje ręce i założyć działalność gospodarczą. W ramach projektu Biznes dla młodych realizowanego przez łódzki magistrat osoby przedsiębiorcze w wieku 18-29 lat mogą otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Łącznie młody przedsiębiorca może otrzymać blisko 40 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zastrzyk gotówki otrzyma 60 osób, które dzięki niemu uruchomią własne firmy po tym, jak straciły pracę na etacie. Każdy uczestnik uzyska jednorazową dotację oraz przez sześć miesięcy wsparcie pomostowe na bieżące wydatki nowej firmy. Termin złożenia wniosku mija 16 lipca. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Łodzi, ale podobne projekty realizowane są przez placówki w całej Polsce w ramach unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój.Blisko 40 tys. zł na założenie firmy dla młodych.

Projekt „BIZNES DLA MŁODYCH” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W ramach inicjatywy na przyszłego przedsiębiorcę czeka 23 050 zł jednorazowej dotacji oraz wypłacane co miesiąc przez pół roku 2800 zł. W sumie na rozkręcenie działalności młody przedsiębiorca otrzyma dokładnie 39 850 zł. Dotacja jest przeznaczona na wydatki określone w biznesplanie dołączonym do wniosku o wsparcie. Natomiast wsparcie pomostowe to środki na pokrycie bieżących wydatków w nowym przedsiębiorstwie. Z tych pieniędzy początkujący przedsiębiorca może opłacić składki na ZUS, media i inne bieżące potrzeby.

Moja własna działalność gospodarcza

W całej Polsce powiatowe urzędy pracy prowadzą nabory wniosków w ramach działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Program daje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy. W sumie uczestnik może liczyć na blisko 40 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania. Program tym razem nie jest skierowany wyłącznie do bezrobotnych. Oprócz finansowania na start w biznesie uczestnicy mogą liczyć na pomoc ekspertów, pakiet szkoleń oraz pół roku zastrzyku gotówki na bieżące wydatki. Nowością jest fakt, że o wsparcie w przejściu na swoje mogą się ubiegać nie tylko bezrobotni, ale także osoby zarabiające mało, pracujące na tzw. umowach śmieciowych oraz imigranci.Ze śmieciówki do własnej działalności gospodarczej.

Jedną z placówek, która ogłosiła właśnie nabór jest Urząd Pracy w Rybniku. Inicjatywa realizowana jest pod nazwą ,,Moja własna działalność gospodarcza IV”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia u 40 osób na terenie subregionu zachodniego woj. śląskiego, powiat: raciborski, rybnicki, wodzisławski, m. Rybnik, m. Żory, m. Jastrzębie Zdrój w wieku 30+. Nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w programie trwa do 31 lipca 2021 roku. Adresatami programu podobnie jak to było w przypadku poprzednich naborów są osoby bezrobotne biernych zawodowo. Do tej grupy potencjalnych beneficjentów organizatorzy dołączyli także osoby pracujące, ale ubogie a także, osoby zarabiające w oparciu o krótkoterminowe umowy cywilno-prawne, czyli tzw. śmieciówkach. Trzecią grupą osób, które mogą wziąć udział w projekcie są także imigranci. O wsparcie mogą się także ubiegać osoby, które odchodzą z rolnictwa i myślą o własnej działalności gospodarczej.

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujące bezpłatne wsparcie:
✓ Wsparcie szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
✓ Pomoc Oficera dotacyjnego w technicznym wypełnianiu biznesplanu oraz jego formalna ocena,
✓ Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie 23 050 zł
✓ Wsparcie pomostowe finansowe przez okres 6/12 msc w wymiarze 2 600 zł

Ponad 110 tys. zł, aby przejść na samozatrudnienie

Program „Pierwszy biznes wsparcie w starcie” daje możliwość pozyskania atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota pożyczki przekracza obecnie 110 tys. zł i udzielana jest na okres 7 lat. Celem projektu realizowanego przez BGK jest zapewnienie wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej lub na utworzenie nowego miejsca pracy w firmie dla bezrobotnego, poszukującego pracy absolwenta lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej. W ramach projektu udzielane są niskooprocentowane pożyczki bez wkładu własnego, prowizji i opłat na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Kwota pożyczki: aktualna maksymalna wartość pożyczki: 113.631,20 zł (jednostkowa wartość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia)

Oprocentowanie stałe:0,1 stopy redyskonta weksli NBP – (0,011%) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz dla poszukujących pacy opiekunów osób niepełnosprawnych0,25 stopy redyskonta weksli NBP – (0,0275%) dla pozostałych osób.

Okres spłaty: do 7 lat

Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku

Zabezpieczenie: Weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenia osób fizycznych, inne ustalane indywidualnie

Pożyczkobiorca może wydać środki na:

– zakup środków trwałych, urządzeń, środków transportu niezbędnych do prowadzenia działalności

– zakup materiałów, towarów i usług niezbędnych do rozpoczęcia działalności,

– koszty stałe związane z prowadzeniem działalności do 6 miesięcy od jej podjęcia (np. czynsz wynajmu lokalu).

Umowa pożyczki zawierana jest po rozpoczęciu prowadzenia przez pożyczkobiorcę działalności.Pożyczkobiorca podejmuje działalność na podstawie pozytywnej oceny wniosku o pożyczkę.Uwaga! Środki z pożyczki nie mogą być wykorzystane na przejęcie działalności gospodarczej lub zakup od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny, a także na zakup od osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym. Nie można również sfinansować zakupu środka transportu przeznaczonego do transportu drogowego towarów – w przypadku gdy działalność gospodarcza będzie dotyczyć drogowego transportu towarów.

Blisko 40 tys. zł na własny biznes, czyli „Patent na biznes”

Dokładnie 39 430 zł bezzwrotnego wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej czeka na uczestników programu „Patent na biznes”. Inicjatywa mająca na celu aktywizację osób przedsiębiorczych daje możliwość pozyskania jednorazowej dotacji oraz comiesięcznego zastrzyku gotówki. Program finansowany jest z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego, ale podobne projekty realizowane są w całej Polsce. Informacji o naborach w danym regionie osoby zainteresowane muszą szukać w urzędach marszałkowskich oraz lokalnych urzędach pracy.

Celem głównym projektu „Patent na biznes” jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób: 42 kobiet i 38 mężczyzn, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, uczą się lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach programu osoby spełniające warunki uczestnictwa mogą na realizację swojego pomysłu na biznes mogą pozyskać jednorazową dotację w kwocie 23 050 zł. Oprócz jednorazowego zastrzyku gotówki na konto firmowe nowej firmy trafi co miesiąc 1365 zł wsparcia pomostowego. Te środki założyciel firmy może przeznaczyć na bieżące wydatki w firmie takie jak: składki na ZUS, zapłata za lokal czy media. Wsparcie pomostowe wypłacane jest przez pierwszy rok prowadzenia działalności. W sumie na konto uczestnika programu „Patent na biznes” przez 12 miesięcy trafi dokładnie kwota 39 430 zł.

Dla osób zainteresowanych udziałem przygotowano także pakiet szkoleń z zakresu zakładania oraz prowadzenia własnej firmy. Uczestnicy mogą także liczyć na spotkania z indywidualnym doradcą, który pomoże zweryfikować pierwotne założenia dotyczące planowanego biznesu. Program realizowany jest przez Akademię Przedsiębiorczości sp z o.o. i skierowany jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Warto jednak pamiętać, że podobne inicjatywy trwają obecnie na terenie całej Polski. Informacji o naborach i terminach przyjmowania wniosków osoby zainteresowane muszą szukać w urzędach marszałkowskich oraz powiatowych urzędach pracy.

23 tys. zł dotacji na założenie firmy oraz 1600 co miesiąc

Jedną z propozycji jest program „Grant na start”, w ramach którego przyszły przedsiębiorca może pozyskać 23 tys. zł dotacji na rozpoczęcie działalności oraz wypłacane przez 12 miesięcy świadczenie pomostowe w kwocie 1600 zł.

Program skierowany jest do bezrobotnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, którzy chcą przejść na samozatrudnienie. Do tej pory odbyły się dwie edycje konkursu, a w roku 2021 będzie miał miejsce trzeci nabór wniosków. Poprzednie edycje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem co skutkowało licznymi odwołaniami i przedłużonym czasem ogłoszenia ostatecznej listy beneficjentów.

Grant na start to inicjatywa realizowana przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego. Program przeznaczony jest do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne. Inicjatywa zakłada przyznanie łącznie 96 bezzwrotnych dotacji na założenie biznesu. Kwota wsparcia na rozkręcenie własnej firmy to 23050 zł. Oprócz jednorazowego zastrzyku gotówki początkujący przedsiębiorca w ramach Grant na start otrzymuje co miesiąc na swoje konto przelew w kwocie 1600 zł. Jest to tzw. świadczenie pomostowe, które właściciel młodej firmy może przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków takich jak: zapłata składek na ZUS, czy czynszu za wynajmowany lokal. Przez 12 miesięcy suma świadczenia pomostowego wynosi 19200 zł. Łącznie beneficjent programu otrzymuje więc ponad 40 tys. zł wsparcia na początku swojej biznesowej drogi.W programie mogą wziąć udział:

a) Osoby po 30 roku życia pozostające bez pracy (bezrobotne i bierne zawodowo), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy i spełniające przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– osoby w wieku 50 lat i więcej,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby z niepełnosprawnościami,
– kobiety,
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grup wymienionych powyżej (udział tej grupy nie przekroczy 20% ogólnej liczby os. bezrobotnych objętych wsparciem).

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.