Przedsiębiorcy w wojsku. Kto zostanie powołany?

Każdego roku w lutym osiemnastolatkowie wzywani są na kwalifikacje wojskowe. W tym czasie wielu właścicieli biznesów zadaje sobie także liczne pytania m.in. Czy przedsiębiorcy mogą zostać powołani do wojska? Ile przedsiębiorca może uzyskać rekompensaty za odbyte ćwiczenia? W tym artykule, postaramy się na te pytania odpowiedzieć.

Fot. FORUM/ Lukasz Dejnarowicz

Obowiązek służby wojskowej polegającej m.in. na dobywaniu ćwiczeń wojskowych jest dość jasno opisana w polskim prawie. Otóż zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wezwani mogą zostać:

  1. Żołnierze rezerwy
  2. Osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy
  3. Ochotników, którzy zgłoszą się do ich odbycia

Oznacza to w praktyce, że przedsiębiorcy również mogą otrzymać takie wezwanie. Również Ci którzy kwalifikację wojskową mieli po 2010 roku, czyli po roku kiedy została zawieszona zasadnicza służba wojskowa. Jak wyjaśnia MON obowiązek ćwiczeń dla żołnierzy rezerwy został wprowadzony w 2013 roku, zaś w 2015 dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy.

Żołnierz rezerwy Zgodnie z artykułem 99 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej żołnierzem rezerwy nazywamy osobę, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej lub ze służby kandydackiej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej.

Osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy Osoba podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej, niepowołana do jej odbycia i przeniesiona do rezerwy (osoba, która przeszła kwalifikację wojskową i nie jest żołnierzem rezerwy)

Na szkolenie mogą zostać wezwani wszyscy obywatele polscy począwszy od dnia, w którym kończą osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski- sześćdziesiąt trzy lata życia. Powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych dokonują wojskowi komendanci uzupełnień za pomocą kart powołania, które są decyzjami administracyjnymi. Od tych decyzji przysługuje odwołanie do  właściwego szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego.

Rekompensata dla przedsiębiorcy za ćwiczenia w wojsku

Za każdy dzień ćwiczeń wojskowych przysługuje wezwanym osobom świadczenie pieniężne rekompensujące o utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Wyjątek stanowią ćwiczenia, które trwają do 24 godzin i odbywają się w dniu wolnym od pracy.

Wielkość rekompensaty za każdy dzień odbywanych ćwiczeń wojskowych
ZatrudnienieWłasna działalność gospodarcza
1/21 miesięcznego wynagrodzenia1/252 dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych Ministerstwa Obrony Narodowej

Świadczenie rekompensujące stanowią odpowiednio:

  • kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń;
  • kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za ostatni rok podatkowy poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych, podzielona przez 252 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.

MON jednak zwraca uwagę, że w przypadku jeśli dana osoba otrzymuje dochody z dwóch różnych źródeł to rekompensata przysługuje tylko z jednego. Wybierana jest tylko ta opcja, która jest korzystniejsza dla żołnierza.

UWAGA! Wielkość dziennego świadczenia rekompensującego nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Sprawdź aktualne przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.

Przykład wyliczenia rekompensaty za odbyte ćwiczenia wojskowe

Jan Kowalski prowadzi własną działalność gospodarczą, która według zeznania podatkowego w 2017 r. osiągnęła dochód o łącznej wartości 60 tys. zł. Ponadto Pan Kowalski jest został zatrudniony w firmie X, gdzie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2500 zł brutto. W dniach 04.08.2018 roku (trwało tylko 7 godzin) oraz w dniach 03.12.2018 –0 9.12.2018 (trwało 7 dni). Sprawdźmy ile Pan Jan Kowalski otrzyma rekompensaty za odbyte ćwiczenia w wojsku.

Dzień 04.08.2018 był niedzielą, zatem jest to dzień wolny od pracy. W związku z tym za tą część ćwiczeń Pan Kowalski nie otrzyma rekompensaty.

03.12.2018 – 09.12.2018 – w tych dniach zostanie naliczona rekompensata

Zatrudnienie:

Wysokość rekompensaty: 1/21 * miesięczne wynagrodzenie * liczba dni ćwiczeń = 1/21 * 2500 * 7 = 833,33 zł

Własna działalność:

Wysokość rekompensaty: 1/252 * dochód za ostatni rok podatkowy * liczba dni ćwiczeń = 1/252 * 60 000 * 7 = 1 666,67 zł

Jednak nie można zsumować tych rekompensat. Można wybrać tylko to, które jest wyższe. W tym przypadku jest to rekompensata pochodząca z działalności gospodarczej. Jednak należy sprawdzić czy nie przekroczyła ona wartości limitu.

Limit = 1/10 * przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim miesiącu * liczba dni ćwiczeń = 1/10 * 4 921,39 zł * 7 = 3 444,97 zł

Oznacza to, że kwota rekompensaty nie przekracza ustalonego limitu dla tego okresu.

Wysokość kwot rekompensaty ustala na podstawie powyższego wzoru, na wniosek żołnierza:

  • naczelnik urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
  • pracodawca – w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby.

Gdzie ubiegać się o rekompensatę za odbyte ćwiczenia w wojsku?

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wypłatę świadczenia rekompensującego, zgodnie z § 13, realizują wyżej wymienione osoby niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

mateusz

24 stycznia 2019 Odpowiedz

Dlaczego od dochodu a nie przychodu?
Większość przedsiębiorców na niższy ZUS się nie załapała, bo jest liczony od przychodu, ale w drugą stronę to już wiedzą, czym się różni przychód od dochodu.

Avatar

Mati

25 stycznia 2019 Odpowiedz

Dokładnie, w ryja dać temu co to wymyślił. Rozbiór Polski trwa w najlepsze

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*