Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje dla firm czekają. Jakie konkursy jeszcze w tym roku?

Fundusze UE Dzięki licznym uproszczeniom i kolejnym naborom szansę na unijne wsparcie ma znacznie więcej innowacyjnych projektów.

Przedsiębiorstwa, które stawiają na rozwój nowatorskich produktów lub usług, mogą zdobyć unijne granty dzięki „szybkiej ścieżce”, czyli poddziałaniu 1.1.1 programu Inteligentny Rozwój. Do podziału tylko w tym roku jest aż 2,95 mld zł.

„Szybka ścieżka” zawdzięcza swoją nazwę przyspieszonemu procesowi oceny wniosków. Czas od momentu zakończenia danej rundy do publikacji listy wspartych lub odrzuconych przedsięwzięć wynosi ok. 60 dni dla przedsiębiorstw MSP i 90 dla dużych firm.

W czerwcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) uruchomiło dwa dodatkowe nabory w ramach tego instrumentu – oba dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

150 mln zł na wyrównanie szans

Pierwszy konkurs jest skierowany do firm z regionów słabiej rozwiniętych. W naborze mogą startować tylko mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, którzy realizują przedsięwzięcia w jednym z 15 województw, z wyjątkiem Mazowsza. Budżet projektu powinien wynosić od 300 tys. zł do 1,5 mln zł. Firmy mogą starać się o unijne wsparcie do 31 sierpnia 2017 r.

– Uproszczona szybka ścieżka to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Ułatwiliśmy kryteria wyboru projektów oraz zwiększyliśmy dostęp do finansowania przedsięwzięć dla sektora MSP z mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie funduszy unijnych z programu Inteligentny Rozwój – podkreśla Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju.

– Nowy konkurs „szybkiej ścieżki” ułatwi przedsiębiorcom rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej, a następnie wprowadzenie na rynek konkurencyjnych technologii i produktów – zwraca uwagę wicepremier Jarosław Gowin.

Obniżone wymogi

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do przedstawicieli małego biznesu, którzy nie są w stanie wydać odpowiednio dużo pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową i nie są w stanie opracować przełomowych innowacji w skali światowej. Istotne jest, że aplikować mogą te firmy, które dotychczas nie korzystały z oferty wsparcia na realizację projektów B+R z programów Inteligentny Rozwój i Innowacyjna Gospodarka.

Warto podkreślić, że choć prace zaplanowane w projekcie muszą obejmować działania badawcze, których rezultatem będzie innowacja produktowa lub procesowa, to jednak nowy produkt, technologia czy usługa nie muszą już charakteryzować się najwyższym stopniem nowości o zasięgu globalnym. Wystarczy, że przedsiębiorca wykaże ją na poziomie krajowym, aby otrzymać maksymalną liczbę punktów – lub na poziomie firmy, aby dostać minimalną ocenę wymaganą w tym kryterium.

Wnioskodawcy, którzy staną w szranki o unijne wsparcie, muszą też pamiętać, że dotacje sfinansują małe projekty badawcze z krótkim terminem realizacji – zakończenie projektu musi nastąpić do 31 października 2018 r. W praktyce większość przedsięwzięć B+R jest realizowana dłużej niż jest to pierwotnie planowane w harmonogramie.

Przedsiębiorcy powinni zwrócić również uwagę na wymóg minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Teraz będzie ona wynosiła 300 tys. zł, wcześniej było to 2 mln zł. To oznacza, że wiele mniejszych projektów zyska pierwszy raz szansę ubiegania się o dotację z NCBR. Wnioskodawca będzie musiał także wykazać, że nowatorskie rozwiązanie ma potencjał rynkowy.

NCBR obniżyło kryterium związane z kadrą zarządzającą projektu i zasobami technicznymi. Przedsiębiorcy nie będą musieli podpisywać umów warunkowych z członkami kluczowej kadry B+R oraz podwykonawcami na etapie składania wniosku o dotację. Będzie to wymagane po jego złożeniu. Niemniej jednak posiadanie takich umów jest dodatkowo punktowane.

Istotne jest również to, że w konkursie obowiązuje zasada rozpoczęcia realizacji projektu dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Niespełnienie tego warunku wyklucza całe przedsięwzięcie ze wsparcia.

Pieczęć Doskonałości

Drugi nowy konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w drugiej fazie „Instrumentu dla MSP” (SME Instrument – część programu Horyzont 2020 finansującego innowacje oraz badania realizowane w Unii Europejskiej) i otrzymały status Seal of Excellence (tzw. „Pieczęć Doskonałości”), ale z powodu braku funduszy nie uzyskały dofinansowania z tego instrumentu. Co ten status w praktyce oznacza? Potwierdza wysoką jakość merytoryczną projektów ubiegających się o wsparcie z tego instrumentu. Możliwość sfinansowania daje im teraz NCBR – budżet naboru wynosi 50 mln zł. Centrum przyjmuje wnioski w sześciu rundach etapowych – do 29 grudnia 2017 r.

– Horyzont 2020 jest największym programem z dziedziny badań naukowych i innowacji. Nowy instrument zapewni synergię między programami zarządzanymi przez Komisję Europejską (KE) oraz funduszami unijnymi wydawanymi przez Polskę. Pozwoli także jeszcze lepiej wykorzystać potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw – podkreśla Jadwiga Emilewicz.

Warto przypomnieć, że KE przyznaje certyfikat Seal of Excellence tylko bardzo dobrym projektom i daje im szansę na zdobycie finansowania na poziomie krajowym lub regionalnym.

Co ważne, przedsiębiorca składający wniosek o dotację musi zadbać, aby jego projekt wpisywał się w co najmniej jedną krajową inteligentną specjalizację (KIS). Niewpisywanie się przedmiotu projektu w zdefiniowaną już listę specjalizacji nie oznacza, że dany projekt nie będzie mógł otrzymać dofinansowania. Możliwe będzie uznanie jego wpisywania się w KIS jako element procesu przedsiębiorczego odkrywania, rozumianego jako proces integrujący różnych interesariuszy w celu identyfikowania priorytetów w obszarze badań, rozwoju i innowacji, wokół których koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne. Weryfikacji będzie podlegał również istotny warunek: czy projekt został złożony do SME Instrument (faza II) w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie do NCBR. Wysokość dofinansowania w tym konkursie jest uzależniona od wielkości firmy oraz rodzaju prac badawczych. Na badania przemysłowe mała firma może otrzymać wsparcie w wysokości do 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, a na prace rozwojowe – do 60 proc. Poziom dofinansowania, jakie może uzyskać średni przedsiębiorca, to odpowiednio 75 i 50 proc.

Dobrą wiadomością dla przedstawicieli biznesu jest również to, że proces oceny projektów jest o wiele prostszy, niż w klasycznej opcji „szybkiej ścieżki”. Najważniejsze jest spełnienie kryteriów dostępu i dostosowanie się do wymogów pomocy publicznej obowiązujących w programie Inteligentny Rozwój.

Pierwsze tegoroczne nabory z szybkiej ścieżki z dotacjami dla firm MSP oraz dużych przedsiębiorstw zakończyły się 30 czerwca. Kolejne rozpoczną się jesienią tego roku. W konkursach, które będą trwać od 2 października do 29 grudnia, na mniejsze przedsiębiorstwa czeka 1 mld zł, a na duże – 350 mln zł.

Warto zwrócić uwagę, że NCBR wprowadziło możliwość weryfikacji danych zawartych we wniosku o dofinansowanie ze stanem faktycznym w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie wnioskodawcy. Chodzi o zapewnienie jak najbliższego kontaktu z potencjalnym beneficjentem i jak najszybsze wyłuskiwanie najlepszych, najbardziej obiecujących pomysłów.

Rozszerzony katalog wydatków

NCBR rozszerzyło też katalog wydatków, na które przedsiębiorcy będą mogli dostać granty. Chodzi o możliwość finansowania prac przedwdrożeniowych, których celem jest doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować. Dotacje sfinansują m.in. usługi doradcze świadczone firmom przez konsultantów zewnętrznych, które nie stanowią zwykłych kosztów operacyjnych firmy (nie dotyczą np. stałego doradztwa podatkowego, regularnych usług prawniczych czy reklamy). Unijne dofinansowanie obejmie również etap komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Do konkursów z „szybkiej ścieżki” będą mogły przystąpić też konsorcja firm, których liderami są duże przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, którzy chcą starać się o dotacje z „szybkiej ścieżce”, powinni przygotować się także na wizytę ekspertów NCBR po pozytywnej ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie. To nowy element procesu oceny projektów, który zdaniem prof. Macieja Chorowskiego, dyrektora NCBR pozwoli prawidłowo zweryfikować potencjał projektodawcy. Nowe zasady nie odnoszą się jednak do trwającego obecnie konkursu „szybkiej ścieżki” dla firm MSP realizujących projekty poza województwem mazowieckim. W tym naborze obowiązuje uproszczona ocena merytoryczna.

Zachęta dla nowych firm

Uproszczona szybka ścieżka to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Liczymy, że zmiany będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie funduszy unijnych z programu Inteligentny Rozwój – podkreśla Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju,

Konkursy dla firm z dotacjami na produkty i usługi będące wynikiem B+R

Źródło: NCBiR

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.