Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje na start małej firmy

Po dofinansowanie „na start” sięgnęło w ubiegłym roku ponad 50 tysięcy osób, czyli o ponad 5 tys. więcej niż rok wcześniej. Tyle małych firm powstało dzięki dotacjom z urzędów pracy dla najlepszego pomysłu na biznes.

Przemyślane pomysły na biznes

Firmy, które powstały dzięki dotacjom, najczęściej dobrze radzą sobie na rynku. Motywacja jest podwójna: wyjście z bezrobocia i rozpoczęcie pracy na własny rachunek pozwala stworzyć sobie i najbliższym lepszą perspektywę na przyszłość.

Z drugiej strony – przyznanie dotacji jest zabezpieczone poręczeniem osób prywatnych lub bankowym. Jeśli firma zbankrutuje, dofinansowanie trzeba zwrócić wraz z odsetkami.

Powiatowe Urzędy Pracy wybierają najlepsze biznesplany, gwarantujące powodzenie i trwałość prowadzonej działalności. Pewnie dlatego, jak wynika z informacji urzędów pracy, dotowani przedsiębiorcy zazwyczaj nie wracają w kolejkę po zasiłek.

PO Kapitał Ludzki

Oprócz dotacji przyznawanych przez Powiatowe Urzędy Pracy, ta sama firma może aplikować o dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. To oferta dla bezrobotnych chcących założyć własną firmę.

AIP dla absolwenta

Absolwenci uczelni wyższych powinni zwrócić uwagę na aktywność AIP – Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w swojej okolicy. Te pomagają młodym ludziom w początkowej fazie uruchomienia i rozwoju własnego biznesu, biorąc na siebie część kosztów stałych i administracyjnych. W Warszawie tego typu program wsparcia rozwoju przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Warszawa” zakłada ścisłą współpracę Urzędu Miasta z AIP właśnie na rzecz rozwoju sieci małych firm, upowszechnienia wiedzy o prowadzeniu biznesu oraz wspierania i promowania pomysłów na najlepsze przedsięwzięcia.

Prawie 19 tys. zł z Urzędu Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy informują zgodnie, że coraz więcej osób bezrobotnych zgłasza się do nich i otrzymuje dotacje na założenie firmy. Z informacji zebranych przez Gazetę Prawną wynika, że do grudnia 2008 roku takich firm powstało 46,2 tys., a do końca roku- nawet ponad 50 tys. W 2009 roku zainteresowanie tym sposobem na założenie firmy jest jeszcze większe.

O dofinansowanie zgłaszają się osoby młode, wracające z emigracji zarobkowej oraz bezrobotni, którzy nie znaleźli odpowiednich ofert zatrudnienia a jednocześnie odbyli kursy podnoszące kwalifikacje.

Na co wystarczy pieniędzy z dotacji? Od początku bieżącego roku maksymalne dofinansowanie jest wyższe: z 15 tys. zł wzrosło do 18 tys. zł (dokładnie 18 579,3 zł, czyli 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia). Za tę sumę nie można otworzyć zakładu produkcyjnego, ale z pewnością wystarczy aby kupić podstawowe wyposażenie i uruchomić zakład usługowy: kosmetyczny, fryzjerski, firmę remontową czy mały sklep. Dofinansowanie z urzędu pracy na własny biznes obejmuje też refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji lub doradztwa dotyczące podjęcia działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 80% udokumentowanych kosztów, nie wyższej niż wartość przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki otrzymania dotacji z UP

Niezależnie od różnic regionalnych, liczba ubiegających się o dotacje jest większa niż możliwości finansowe danego Urzędu Pracy, dlatego dotację dostaną tylko ci, którzy są pierwsi i przedstawią dobrze przygotowane dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dołączą poprawnie wypełniony wniosek i dobrze przygotowany biznesplan, tak aby obronić swój pomysł na biznes w rozmowie z pracownikiem Urzędu Pracy.

Poręczenie zarabiających

Mogą to być oświadczenia poręczycieli (jednego lub dwóch, w zależności od wymagań poszczególnych urzędów), którzy osiągają dochody przynajmniej 800-1400 zł miesięcznie. Niektóre urzędy przyjmują również inne formy poręczenia, takie jak gwarancje bankowe czy akt notarialny akt o poddaniu się egzekucji. Po otrzymaniu dofinansowania warto pamiętać, ze może ono zostać wykorzystane głównie na zakup środków trwałych, towaru oraz reklamy naszej nowej firmy. Natomiast nie można za pieniądze z dotacji płacić żadnych zobowiązań finansowych, np. składek na ZUS, czynszu za lokal, podatków i innych opłat.

Co we wniosku o dotację

Osoba bezrobotna, chcąc uzyskać dotację, powinna zgłosić się do swojego właściwego Powiatowego Urzędu Pracy i wypełnić wniosek, w którym opisze: jakiej wysokości dotacji potrzebuje, jaką firmę zamierza otworzyć za te pieniądze, skalkulowane koszty związane z podjęciem działalności, ze wskazaniem ich sfinansowania.

Ponadto, we wniosku musimy szczegółowo rozpisać wydatki na poszczególne zakupy sprzętu, wyposażenia czy towaru i przedstawić harmonogram tych zakupów. Do wniosku trzeba dołączyć także kilka oświadczeń: o korzystaniu lub nieskorzystaniu przez minione 5 lat ze środków Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych na założenie firmy lub gospodarstwa rolnego, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w okresie minionego roku licząc od dnia złożenia wniosku, o wykorzystaniu przyznanych środków zgodnie z przeznaczeniem, o niepodejmowaniu zatrudnienia przez okres roku od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, o niekaralności w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku a także oświadczenie o tym, że nie złożyliśmy równocześnie takiego samego wniosku o dotację do innego Powiatowego Urzędu Pracy.

Do 40 tysięcy zł z Kapitału Ludzkiego

Oprócz dofinansowania z urzędu pracy, można dodatkowo ubiegać się o dotację z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jedno z jego działań: 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, które w kwietniu ruszyło w każdym z województw, jest przeznaczone właśnie na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Można też ubiegać się o wsparcie pomostowe w wysokości od 800 do 1300 zł miesięcznie przez okres 6 lub 12 miesięcy. Nabór wniosków ma charakter ciągły, tj. decyduje kolejność zgłoszeń aż do wyczerpania puli środków i ponownie rozpoczyna się po uruchomieniu kolejnej transzy.

Działanie 6.2 PO KL zakłada pomoc doradczą i finansową dla wszystkich osób, które chcą założyć własną firmę. Maksymalna wysokość dotacji to prawie 40 tys. zł. Aby skutecznie aplikować o dotację, warto najpierw przejrzeć informacje Wojewódzkiego Urzędu Pracy i poszukać listy instytucji, do których można się zgłaszać, a następnie – sprawdzić kiedy rozpoczyna się nabór ankiet. Wtedy trzeba zgłosić się do jednej z lokalnych Instytucji Wdrażających z formularzem rekrutacyjnym. Po zakwalifikowaniu do programu wnioskodawca zostanie skierowany na cykl bezpłatnych szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Instytucje zwykle szkolą więcej osób niż wynosi liczba i łączna wartość dotacji. Aby dotację otrzymać należy więc przygotować najlepszy biznesplan.

Nabór wniosków ruszył już w każdym z województw. Oprócz dotacji w wysokości do 40 tys. zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej można starać się wsparcie pomostowe w wysokości od 800 do 1300 zł miesięcznie przez okres 6 lub 12 miesięcy.

Sposób na niższy ZUS – warto wiedzieć

Bezrobotny, może przez dwa lata od rozpoczęcia działalności skorzystać na uldze na ZUS/i płacić preferencyjne składki. W tym czasie składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe (ta ostatnia składka jest dobrowolna) są liczone od 382,80 zł (30% minimalnego wynagrodzenia), a nie od 1915,80 zł (60% przeciętnego wynagrodzenia) jak dla pozostałych przedsiębiorców. Trzeba jednak spełnić dwa warunki: nie można prowadzić obecnie działalności gospodarczej ani w ciągu ostatnich 60 miesięcy, nie wolno też prowadzić firmy i wykonywać działalności dla byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku założenia firmy (lub poprzednim) bezrobotny wykonywał czynności wchodzące w zakres aktualnie prowadzonej działalności.

Szukasz kapitału?

Agnieszka Gierzyńska-Zalewska

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
POLSKA 5 lis 2010 (22:02)

Musisz przejść kurs żucia gumy oraz kurs jak zarobić by nic nie robić :D