Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Rozliczenie PIT 2017 dla przedsiębiorcy – zmiany i najważniejsze informacje w 2018 roku

Najważniejsze zmiany w rozliczaniu podatku PIT 2017 przez firmy dotyczą ulg na badania  i rozwój. Ich zastosowanie poskutkuje w tym roku zwiększonymi upustami podatkowymi. Przedsiębiorcy powinni również pamiętać o nowych zasadach ustalania kwoty wolnej.

Rozliczenie podatkowe PIT przedsiębiorców z reguły jest bardziej skomplikowane niż w  przypadku pozostałych podatników. Wynika to z faktu samodzielnego opłacania zaliczek na podatek, różnych metod opodatkowania, a także konieczności wypełnienia deklaracji i informacji za osoby zatrudnione.

Przedsiębiorca przede wszystkim powinien wiedzieć, jakie zmiany w przepisach podatkowych i księgowych wpływają na jego rozliczenie podatkowe. Informacje o zmianach w przepisach podatkowych winna być uzupełniana na bieżąco, niezależnie od tego, czy zatrudniane jest biuro księgowe, które uzyskując pełnomocnictwo, prowadzi czynności księgowo-podatkowe za firmę, czy też księgowość prowadzona jest samodzielnie w ramach firmy. Rozliczający się z tytułu działalności gospodarczej powinien znać również podstawowe zasady ustalania podatku firmy na koniec roku, a także wiedzieć o obowiązkach końcowo-rocznych w stosunku do osób zatrudnionych.

Najważniejsze zmiany w podatkach dla przedsiębiorcy a PIT 2017

Zmiany obejmujące przedsiębiorców dotyczą głównie ulgi na badania i rozwój. Zasady jej odliczeń od dochodu pozwalają na wyższe niż jeszcze przed rokiem upusty podatkowe.

Należy pamiętać, że w 2017 r. nie ma obowiązku przygotowywania rozliczenia PIT-40 za pracowników. Wnioski PIT-12 składane przed 10 stycznia 2018 r. mogą pozostać nierozpatrzone lub pracodawca powinien wskazać pracownikowi, że nie ma już możliwości przygotować rozliczenia podatkowego za pracownika. W miejsce PIT-40 pracownik może skorzystać m.in. z opcji wniosku PIT-WZ do Ministerstwa Finansów o przygotowanie na jego rzecz wstępnej deklaracji podatkowej PIT.

Rozliczenie PIT 2017 krok po kroku »

Podatnicy prowadzący transakcje z podmiotami powiązanymi zobowiązani są również do przygotowania oświadczenia o przygotowaniu do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania podatkowego, wymaganej prawem dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi lub posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą politykę podatkową. Obowiązkiem raportowym do końca kwietnia jest również sporządzenie sprawozdania uproszczonego PIT-TP z obowiązków w zakresie dokumentacji transferowych. Sprawozdanie takie dołączają do deklaracji PIT-36 podmioty, których przychody lub koszty w roku podatkowym 2017 przekroczyły równowartość w złotówkach 10 mln euro.

Podatnicy poszukujący na koniec roku 2017 kosztów, pamiętać powinni o wprowadzonej w tym roku metodzie amortyzacji jednorazowej. Odpisów amortyzacyjnych można dokonywać z tytułu nabycia fabrycznie nowych środków trwałych (zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych) w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł, pod warunkiem że:

  • wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10.000 zł lub
  • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych, nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3500 zł.

Należy również zwrócić uwagę, że w 2017 r. zmienione zostały zasady ustalania kwoty wolnej od podatku oraz kwoty zmniejszającej podatek. Przedsiębiorcy, których dochód nie przekroczy 11.000 zł, będą mogli odliczyć od podatku więcej niż za rok 2017. Maksymalna kwota odliczenia wynieść może 1188 zł. Natomiast dochód za 2018 r. będzie mógł być zmniejszony nawet o 1440 zł. Jeżeli jednak łączna wysokość dochodu ze wszystkich źródeł przedsiębiorcy opodatkowanych według skali podatkowej przekroczy w 2017 albo w 2018 r. kwotę 85.528 zł, przedsiębiorca odliczy mniej niż obecnie – gdzie kwota odliczenia wynosiła 556,02 zł. Przy dochodzie 127.000 zł lub wyższym odliczenia w ogóle nie będzie. Oznacza to, że korzystniejszym niż do 2017 r. staje się wybór opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym (gdzie 19-proc. podatek stosuje się niezależnie od wysokości dochodu, lecz bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek) lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętać trzeba również, że zmianie w 2017 r. uległa zasada zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Gdy jednorazowa wartość transakcji pomiędzy przedsiębiorcami, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, wówczas brak korzystania z rachunku płatniczego jako formy dokonania płatności eliminuje możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Ta sama zasada dotyczy wydatków tego rodzaju wprowadzanych do spisu z natury na koniec czy początek roku.

Terminowy spis z natury i jego wycena

Na wartość podatku u rozliczających się według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym wpływa porównanie stanu magazynu na początek i koniec roku (stanu towarów handlowych, materiałów /surowców/ podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków). Im wyższy jest stan i jego wartość na koniec roku, tym wyższy podatek będzie z tego tytułu do zapłaty. Podatnik ma obowiązek dokonać spisu z natury oraz odpowiednio go wycenić. Obowiązek ten występuje na ostatni dzień roku 2017 r. oraz na pierwszy dzień nowego roku podatkowego, z tym że zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Wycena spisanego majątku przeprowadzona musi być w okresie 14 dni od dnia spisu. Materiały i towary handlowe wycenia się według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia. Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania. Niesprzedane wartości dewizowe wycenia się w dniu kończącym rok podatkowy – według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy, a wartość rzeczy zastawionych – według ich wartości rynkowej. Przy działalności usługowej i budowlanej, produkcję niezakończoną wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej. Natomiast produkcję zwierzęcą objętą spisem z natury wycenia się według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Program do pitów – PIT 2017, PIT 2018 »

Różnicę między wyceną magazynu na początek i koniec roku wyszczególnić należy w rocznej deklaracji PIT wyłącznie poprzez wartość przychodu i kosztu, nie należy dodatkowo wpisywać go w szczególne pozycje formularza. Natomiast stan magazynu i wycenę wprowadza się do KPiR.

Mimo że stan magazynowy nie wpływa na wartość podatku u opodatkowanych ryczałtem, to również w tym przypadku należy ustalić spis z natury. Spisania stanu magazynowego i jego wyceny dokonuje się wyłącznie na początek roku (pomija się stan na koniec roku podatkowego).

Terminy wysyłki deklaracji i informacji PIT za 2017 r. do urzędu i do zatrudnionych

Przedsiębiorca powinien znać i przestrzegać terminów przygotowywania deklaracji i informacji podatkowych za 2017 r. W tym zakresie:

  • PIT-28 (z załącznikami PIT-28/A, PIT-28/B), PIT-16A – wysyłany powinien być nie później niż do końca stycznia 2018 r.,
  • PIT-4R, PIT-8AR – wysyłane są do końca stycznia 2018 r.
  • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R – wysyłane są do końca stycznia 2018 r. wyłącznie do urzędu skarbowego jeśli przygotowywane są w formie papierowej,
  • PIT-11, PIT-8C, PIT-R, IFT-1R – wysyłane są do końca lutego 2018 r. w formie elektronicznej – do urzędu skarbowego, a w dowolnej formie – również papierowej – do zatrudnionego podatnika,
  • PIT-36, PIT-36L, wraz załącznikami w tym PIT/B, PIT/ZG, PIT/TP w związku z prowadzoną działalnością wysyłany powinien zostać do końca kwietnia 2018 r.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
antona 6 lut 2018 (14:21)

no trochę tych zmian jest, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu

_________________
http://ksiegowy.gliwice.pl/czym-jest-pit/