Wybrałeś zasady ogólne? Masz obowiązki

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych (także w formie spółki osobowej) mają określone obowiązki. Muszą m.in. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów. Księgę zakłada się na dzień 1 stycznia lub dzień rozpoczęcia działalności a o jej założeniu należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie to składa się jednokrotnie.

Oznacza to, że złożą je podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz podatnicy, którzy w zeszłym roku korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe. Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich. Zawiadomienie należy złożyć w ciągu 20 dni od dnia jej założenia.

Wzór zawiadomienia o założeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów:

Miejsce przechowywania księgi

Księga oraz dowody, na podstawie których są dokonywane w niej zapisy, musi znajdować się na stałe w miejscu wykonywania działalności lub miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba. Podatnicy prowadzący działalność w zakresie handlu obnośnego i obwoźnego muszą przechowywać księgę w miejscu wykonywania działalności.

W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa wielozakładowego (np. kilku rodzajów działalności, czy kilku sklepów) księgi muszą znajdować się w każdym zakładzie. Podatnik może jednak prowadzić jedną księgę w miejscu wskazanym jako jego siedziba, pod warunkiem że w poszczególnych zakładach jest prowadzona co najmniej ewidencja sprzedaży,

Prowadzenie księgi przez biuro rachunkowe

Podatnik nie musi prowadzić księgi sam. Osoby, których przeraża ogrom przepisów podatkowych i księgowych często decydują się na powierzenie prowadzenia pkpir (i innych spraw podatkowych) biuru rachunkowemu, czyli przedsiębiorcy uprawnionemu do prowadzenia ksiąg. Podmiotami, które mogą świadczyć te usługi są:

– doradcy podatkowi, lub spółki doradztwa podatkowego – działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 5.07.1996 o doradztwie podatkowym,

– osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub spółki zatrudniające osoby posiadające uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o rachunkowości.

O powierzeniu prowadzenia pkpir biuru rachunkowemu należy zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. W zawiadomieniu należy wskazać nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Ponadto, podatnik w miejscu prowadzenia działalności przechowywać musi ewidencję sprzedaży.

Mariusz Makowski

MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

niezadowolny

21 marca 2010 Odpowiedz

artykuł tylko po to, żeby się dowiedzieć, że można wykorzystać biuro rachunkowe do księgowości.
Niestety jak większość w tym serwisie

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*