Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Spółka komandytowa

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma będzie działać. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich niesie za sobą zarówno przywileje jak i obowiązki. Decyzję o wyborze formy działalności musimy więc dokładnie przemyśleć i przenalizować, który wariant będzie dla nas najlepszy. Wybór konkretnej formy wpływa na wiele istotnych kwestii jak procedura rejestracji firmy czy wymagany kapitał.

Podejmując decyzję o wyborze formy działalności pamiętajmy, że zwłaszcza na początku najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić formę gdy Nasza firma się rozwinie.

Zanim powiemy o spółce komandytowej przypomnijmy, że firmę można prowadzić w formie:

1. Indywidualnej działalności gospodarczej(firmy jednoosobowej)

2. Spółki osobowej:

– spółki cywilnej

– spółki jawnej

– spółki partnerskiej

– spółki komandytowej

– spółki komandytowo-akcyjnej

3. Spółki kapitałowej:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki akcyjnej

Co to jest spółka komandytowa?

Spółka komandytowa to spółka mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Jest to forma przejściowa między spółkami osobowymi (cywilna i jawna), a spółkami kapitałowymi (spółka z.o.o., akcyjna). Spółka ta nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolnośc prawną oraz zdolność do czynności prawnych ( ułomna osoba prawna ). To oznacza, że może być podmiotem prawa i obowiązków (zdolnośc prawna) oraz własnym działaniem (konkretnie działaniem osób uprawnionych do reprezentowania spraw spółki) dokonywać czynności prawnych.

Charakterystyczną cechą spółki komandytowej są wspólnicy, którzy ją tworzą:

– komplementariusz – odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (odpowiedzialność bez ograniczeń). Odpowiedzialność komplementariusza za zabowiązania spółki została ukształtowana w analogiczny sposób jak odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej. Komplementariusz reprezentuje spółkę, jeżeli na mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie został tego prawa pozbawiony

– komandytariusz – odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej, wolny jest natomiast od odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu. Może reprezentować spółkę, ale tylko jako pełnomocnik. W sytuacji, gdy przekroczy zakres umocowania, będzie działał bez niego, tudzież nie ujawni swego pełnomocnictwa, odpowiadał będzie za skutki swych działań tak samo jak komplementariusz. Komandytariusz będzie odpowiadał również bez ograniczenia za zobowiązania spółki komandytowej, gdy jego nazwisko ( firma ) ujawnione zostanie w firmie(nazwie) spółki

Nazwa spółki
Firmę (nazwę) spółki komandytowej tworzymy analogicznie jak to ma miejsce w przypadku spółki jawnej. Oczywiście z tą różnicą, że zmianie ulega dopisek.. Firma powinna, więc zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dopisek „spółka komandytowa”. Zamiast pełnego rozwinięcia możemy używać skrótu „sp.k.”.

Powstanie spółki komandytowej
Umowę spółki komandytowej jesteśmy zobowiązani zawrzeć w formie aktu notarialnego. Taki obowiązek nakładają na Nas przepisy.
Spółka komandytowa powstaje z chwilą wpisu do rejestru. Wpis ma charakter konstytutywny, co oznacza, że wywołuje on określone skutki prawne. Od momentu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym spółka komandytowa staje się tzw. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

UWAGA! Zawierając umowę spółki komandytowej zapłacimy podatek od czynności cywlino-prawnych w kwocie 0,5 proc. wartości wniesionych do spółki wkładów.

Podobnie jak w przypadku kilku innych rodzajów spółek zgłoszenie spółki komandytowej w KRS wiąże się z następującymi kosztami:

– 750 zł opłaty sądowej
– 500 zł opłaty za ogłoszenie o wpisie do rejestru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Wkłady
Tworząc spółkę komandytową jako jej wspólnicy wnosimy do niej wkłady. Nie ma minimalnej wielkości wkładu toteż nie musi on przedstawiać dużej wartości. Wkłady mogą mieć różną postać. Może być nimi zarówno gotówka, własność jak i inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Wkład mogą stanowić także inne prawa np. do niematerialnych składników majątku a także prawa obligatoryjne np. akcje. Także usługi i praca na rzecz spółki mogą stanowić wkład.. Nie ma natomiast możliwości aby jako wkład uznać prowadzenie spraw spółki(zarządzanie nią).

Prowadzenie spraw spółki
Do prowadzenia spraw spółki uprawnieni i zobowiązani są tylko komplementariusze. Komandytariusze nie mogą reprezentować spółki na zewnątrz, chyba że w ograniczonym zakresie jako pełnomocnicy lub prokurenci.

UWAGA! Podstawą prawną działania spółki komandytowej jest kodeks handlowy Art.143-157.

Spółka komandytowa w pigułce:

– spółka komandytowa to osobowa spółka mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą
– spółka ta nie ma osobowości prawnej, ale posiada zdolnośc prawną oraz zdolność do czynności prawnych
– powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego
– umowa spółki komandytowej zawierana jest w formie aktu notarialnego
– komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem
– komandytariusz odpowiada za zobowiązania tylko do określonej w umowie kwoty tzw. sumy komandytowej
– brak minimalnej wielkości wkładu

Grzegorz Niewiadomy

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
asia 29 lis 2022 (15:31)

:):):):):)