Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Spółka komandytowo-akcyjna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma będzie działać. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich niesie za sobą zarówno przywileje jak i obowiązki. Decyzję o wyborze formy działalności musimy więc dokładnie przemyśleć i przenalizować, który wariant będzie dla nas najlepszy. Wybór konkretnej formy wpływa na wiele istotnych kwestii jak procedura rejestracji firmy czy wymagany kapitał początkowy.

Podejmując decyzję o wyborze formy działalności pamiętajmy, że zwłaszcza na początku najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić formę gdy Nasza firma się rozwinie.

Zanim powiemy o spółce komandytowo-akcyjnej przypomnijmy, że firmę można prowadzić w formie:

1. Indywidualnej działalności gospodarczej(firmy jednoosobowej)

2. Spółki osobowej:
– spółki cywilnej
– spółki jawnej
– spółki partnerskiej
– spółki komandytowej

– spółki komandytowo-akcyjnej

3. Spółki kapitałowej:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki akcyjnej

Co to jest spółka komandytowo-akcyjna?

Spółka komandytowo-akcyjna – spółka osobowa mająca osobowość prawną i cel jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Jest to najbardziej skomplikowana forma działalności ze wszystkich spółek osobowych. Istota sp.k.a. polega na współpracy między wspólnikiem aktywnym – komplementariuszem oraz wspólnikiem pasywnym – akcjonariuszem.

Utworzenie i późniejsze prowadzenie sp.k.a. jest stosunkowo drogie. Minimalny kapitał potrzebny do zawiązania tej spółki. wynosi bowiem podobnie jak w przypadku sp.z o.o. 50 000 zł. Spółka komandytowo-akcyjna może być odpowiednim rozwiązaniem dla osób z pomysłem na biznes szukających kapitału dla swojego projektu.

Spółka prowadzi działalność pod własną firmą (nazwą), która powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz dopisek „spółka komandytowo-akcyjna”. Możemy także używać skrótu „s.k.a.”. Gdy w nazwie spółki zawrzemy nazwisko lub nazwę akcjonariusza wówczas odpowiada on wobec osób trzecich jak komplementariusze.

Statut
Bardzo ważnym elementem każdej spółki komandytowo-akcyjnej jest jej statut. To na bazie tego dokumentu funkcjonuje każda sp.k.a. Dobre przygotowanie statutu pomoże nam dostosować kwestie formalne do konkretnej działalności i indywidualnych potrzeb. Podpisując statut stajemy się założycielami spółki.

UWAGA! Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

W statucie powinniśmy zawrzeć następujące informacje:

– firma(nazwa) spółki
– siedziba spółki
– przedmiot działalnośc
– czas trwania spółki jeżeli jest on oznaczony
– informacja o rodzaju i wartości wkładów wnoszonych do spółki przez każdego z komplementariuszy
– wysokość kapitału zakładowego oraz sposób jego zebrania
– liczba, rodzaj(imienne, na okaziciela) i wartość nominalna akcji
– nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy wraz z siedzibami, adresami lub adresami do doręczeń
– jeżeli w statucie zawarte są zapisy ustanowiające radę nadzorczą lub walne zgromadzenie to pownien on również określać sposób ich organizacji
– okoliczności rozwiązania spółki

Dla obszarów działalności, które nie zostały uregulowane w statucie stosujemy przepisy spółek handlowych.

Wkłady do spółki

Tworząc spółkę wspólnicy wnoszą do niej wkłady, które składają się na kapitał udziałowy spółki. Jak już zostało powiedziane minimalny kapitał zakładowy dla spółki komandytowo-akcyjnej wynosi 50 000 zł. Wkładem może być gotówka lub aport. Inaczej niż w przypadku spółki cywilnej czy jawnej wkładem nie może być natomiast praca na rzecz spółki, usługi lub prawo niezbywalne.

Odpowiedzialność za zobowiązania

Za zobowiązania wobec wierzycieli w spółce komandytowo-akcyjnej, bez ograniczeń odpowiada co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz). Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki.Wyjątkiem jest sytuacja, w której w nazwie spółki zawrzemy nazwisko lub nazwę akcjonariusza. Odpowiada on wówczas wobec osób trzecich na takich zasadach jak komplementariusze.

Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki

Komplementariusze prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją. Mogą oni zostać pozbawieni tego prawa wyłącznie na mocy zapisów statutu lub gdy taką decyzję podejmie sąd. Jeżeli statut nie zawiera regulacji, które by pozwalały na pozbawienie komplementariusza prawa do reprezentacji spółki wówczas można tego dokonać poprzez zmiany w statucie. Wymagana jest przy tym zgoda wszystkich pozostałych komplementariuszy.

Akcjonariusz może reprezentować spółkę wyłącznie jako pełnomocnik. Ponosi on pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, gdy dokona w imieniu spółki czynności prawnej, a nie ujawni swego pełnomocnictwa, przekroczy jego zakres lub będzie działał bez pełnomocnictwa.

Akcjonariusz odpowiada również wobec osób trzecich za zobowiązania spółki, gdy jego nazwisko lub firma zostanie umieszczone w firmie spółki.

Rozwiązanie spółki

Rozwiązanie spółki może nastąpić w skutek:

– z przyczyn przewidzianych w statucie;
– ogłoszenia upadłości spółki;
– uchwały walnego zgromadzenia;
– z innych przyczyn przewidzianych prawem lub statutem

Finalnym krokiem w likwidacji spółki jest złożenie w Krajowym Rejestrze Sądowym wniosku o jej wykreślenie. Spółka przestaje istnieć z chwilą usunięcia jej z rejestru.

Spółka komandytowo-akcyjna w pigułce

– najbardziej skomplikowana ze spółek osobowych
– firma (nazwa) spółki powinna zawierać nazwiska jednego lub kilku komplementariuszy oraz uzupełnienie „spółka komandytowo-akcyjna”
– działa w oparciu o statut
– statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego,
– spółka powstaje z chwilą wpisu do rejestru,
– minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 50.000 zł,
– osoby podpisujące statut są założycielami spółki,
– komplementariusze prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją.
– za zobowiązania spółki odpowiada co najmniej jeden komplementariusz
– akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki

Anna Rozłucka

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
PiotrS 23 gru 2012 (22:44)

Spółka z o.o. spółka k. stanowi połączenie dwóch rodzajów spółek pozwalające na optymalizację podatkową przy odpowiedniej wysokości obrotów. Podstawową rolą spółki z o.o. jest w takim układzie reprezentacja, zarządzanie i administracja spółką z o.o. sp. komandytową, a nie wytwarzanie zysku – po to, aby uniknąć podatku CIT. Za http://www.sp-z-oo.pl/spolka-z-o-o/spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-spolka-komandytowa