Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zakładamy firmę krok po kroku. Koncesje, licencje, pozwolenia

Nie każdą działalność można prowadzić bez uzyskania stosownej zgody. W przypadku niektórych rodzajów działalności gospodarczej przepisy przewidują obowiązek uzyskania różnego rodzaju koncesji i zezwoleń. Bez tych „papierów” niektóre z wymarzonych biznesów nie wystartują.

Foto: YAY Foto/ Niwan Nuntasukkasame

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o koncesję będziemy się musieli starać gdy zamierzamy prowadzić następujące rodzaje działalności:

– poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;
– wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
– wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;
– ochrona osób i mienia;
– rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;
– przewozy lotnicze.

Gdzie po koncesję?
O udzielenie koncesji zwracamy się do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. To właśnie w gestii ministra leży udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu. Od tej reguły jest kilka wyjątków. Dla przykładu, jeżeli chcemy założyć własną telewizję lub radio to o odpowiednią koncesję ubiegamy się wówczas nie w ministerstwie a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.

To ,które rodzaje działalności wymagają koncesji regulują konkretne przepisy takie jak:
– ustawa o łączności,
– ustawa o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji Farmaceutycznej,
– Prawo Łowieckiego,
– Kodeksu Celnego,
– ustawa o ochronie roślin uprawnych,
– ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
-ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym

UWAGA! Koncesje są udzielane na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

– dene dotyczące przedsiębiorcy, adres zamieszkania, siedziba firmy
– numer w rejestrze przedsiębiorców,
– informacje o rodzaju i zakresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą ma być – udzielona koncesja,
– informacje określone w przepisach ustaw regulujących w sposób szczegółowy dany rodzaj działalności

Dziedziny należące do działalności regulowanej
– prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;
– prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;
– przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;
– organizacja wyścigów konnych
– wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;
– usługi detektywistyczne;
– konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;
– obrót materiałem siewnym;
– wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;
– prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

– działalność telekomunikacyjna;

– organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę);
– świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;
– prowadzenie kantoru;
– prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)
– działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;
– prowadzenie stacji kontroli pojazdów;
– organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego
Dziedziny wymagające uzyskania licencji

– wykonywanie usług transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;
– pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami,
– prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Olimpia 19 mar 2016 (08:33)

A czy potrzebna koncesj na ciuchy xxxl.w szczecinie jesli tak ile kosztuje. Olimpia