Dotacje dla klastrów skusiły podmioty. Złożono wnioski na ponad 40 mln zł

Nawet 9 mln zł może pozyskać podmiot zainteresowany programem Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”. W ostatnim naborze placówki złożyły wnioski na kwotę ponad 40 mln z. Zainteresowanie inicjatywą wyraziło 14 z 15 działających w Polsce tego typu podmiotów.

Shutterstock/ Maksym Kapliuk

Program realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskane wsparcie będą mogli przeznaczyć na rozszerzenie oferty m.in. w zakresie cyfryzacji oraz transformacji w kierunku przemysłu przyszłości, gospodarki obiegu zamkniętego czy gospodarki niskoemisyjnej.

Prawie wszystkie klastry złożyły wniosek

Wnioski o dofinansowanie w konkursie „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych” złożyło aż 14 z 15 podmiotów tego typu działających w Polsce. Nabór zakończył się 11 marca br., ale kilka koordynatorów ze względu na pandemię poprosiło (zgodnie z procedurami) o więcej czasu.

Projekty złożone w konkursie organizowanym przez PARP opiewają łącznie na kwotę dofinansowania w wysokości 40 378 747,82 zł. Koordynatorzy każdego z klastrów mogli się starać o dofinansowanie projektów, których koszty kwalifikowane sięgały maksymalnie 15 000 000 zł.

Celem konkursu, zgodnie z Kierunkami polityki klastrowej po 2020 r. opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Na co można przeznaczyć dotację:

– zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatorów klastra związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie;
– utworzenia lub modernizacji infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi, w tym m.in. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
– uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
usług doradczych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 9 750 000 zł

– w zakresie pomocy operacyjnej do 50% kosztów kwalifikowalnych;
– w zakresie pomocy inwestycyjnej: w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego do 55% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku inwestycji prowadzonych na – obszarze województw innych niż mazowieckie do 65% kosztów kwalifikowalnych;
– w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Konkurs „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych” jest finansowany z funduszy unijnych w ramach poddziałania 2.3.7 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*