Miliony złotych na rozwój lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Lista programów w listopadzie

W listopadzie nie zabraknie programów skierowanych do firm już działających na rynku, jak również do osób dopiero myślących o własnej działalności gospodarczej. Na liście dostępnych inicjatyw właściciele firm lub przyszli przedsiębiorcy odnajdą dotacje, programy akceleracyjne, wsparcie na nowy start, bony na innowacje, dofinansowanie dla start-upów. 

Foto: FORUM/ Krzysztof Wierzbowski

Czas pandemii dobitnie pokazał, jak ważne jest wsparcie dla firm w trudnym okresie. Najlepszą odpowiedzią na skutki globalnej zarazy jest pomoc podmiotom na różnym etapie rozwoju. Pieniądze dla przedsiębiorców oraz osób planujących przejść na swoje płyną z wielu strumieni. Oto lista programów i inicjatyw dostępnych w listopadzie.

Programy Akceleracyjne dla młodych przedsiębiorców

Cel programu: łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:
osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą na terytorium Polski w formie spółki kapitałowej, która:

 • posiada status mikroprzedsiębiorstwa lub małego przedsiębiorstwa,
 • nie jest powiązana kapitałowo lub osobowo z operatorem programu,
 • nie była notowana na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia jej rejestracji w odpowiednim rejestrze i która nie dokonała podziału zysków i nie została utworzona w wyniku połączenia.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą w formach innych niż wyżej wskazane mogą zostać warunkowo zakwalifikowane do programu akceleracyjnego, jeśli spełnią powyższe wymogi najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Warunki uczestnictwa w programie akceleracyjnym dostępne są u operatorów programu.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • przeprowadzenie eksperymentów biznesowych, weryfikacji hipotez badawczych oraz przetestowania produktów i technologii,
 • realizację pilotaży wspólnie z dużymi przedsiębiorstwami lub członkami ich ekosystemu,
 • usługi mentorskie, doradcze,
 • dostęp do wysokiej klasy specjalistów (zarówno z poszczególnych obszarów specjalizacji technologicznej, ale też prawa czy aspektów biznesowych).
 • udział w szkoleniach i warsztatach,
 • działania networkingowe łączące start-upy z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami (potencjalnymi odbiorcami technologii i produktów),
 • analizę umów (np. inwestycyjnych, partnerskich czy licencyjnych) i wycenę spółki,
 • opracowanie modelu współpracy start-upu z odbiorcą technologii,
 • dostęp do infrastruktury badawczej i ekspertów,
 • analizę własności intelektualnej, konsultacje w zakresie ochrony IP.

Można zyskać:

 • możliwość pozyskania przedsiębiorstw jako strategicznych lead customers lub users,
 • możliwość przedstawienia swojego projektu na wydarzeniach krajowych oraz międzynarodowych,
 • możliwość pozyskania dodatkowych inwestorów spośród renomowanych funduszy VC,
 • referencje od dużego klienta i możliwość dalszej współpracy,
 • promocję projektu.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 250 000 zł

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: 130 000 000 zł

Platformy Startowe

Cel programu: rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Zgłaszasz się poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Rodzaj wsparcia:

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Inkubacja to intensywna praca nad rozwojem firmy. Pierwszym krokiem jest przeprowadzanie wywiadu przez menedżera inkubacji z przedstawicielami startupu, w czasie którego diagnozowane są najważniejsze jego potrzeby. W odpowiedzi na nie są przyporządkowywani odpowiedni eksperci i usługi (w tym specjalistyczne), dopasowane do specyfiki startupu i branży. Dzięki temu program inkubacji jest indywidualnie dobrany do potrzeb każdego pomysłu. (jest w innym miejscu)

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: Platformy Startowe dysponują łącznym budżetem w wysokości 108,4 mln zł przeznaczonym na inkubację startupów.

Więcej o wybranych programach akceleracyjnych prowadzących nabór: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe#programy

Programy Akceleracyjne – Poland Prize: oferta dla akceleratorów

Cel programu: wybór operatorów programów akceleracyjnych Poland Prize.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

o dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, które zobowiążą się do realizacji programu akceleracyjnego w terminie i na warunkach określonych w rekomendowanym do dofinansowania wniosku. Poszukujemy podmiotów posiadających doświadczenie w realizacji programów wspierających rozwój startupów, którzy dysponują zespołem doświadczonym we współpracy ze startupami zagranicznymi oraz w realizacji projektów grantowych.

Rodzaj wsparcia:

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, w ramach których operatorzy:

 • będą wyszukiwać i sprowadzać do Polski zespoły startupowe posiadające nowatorskie rozwiązania technologiczne, zainteresowane założeniem i rozwinięciem działalności gospodarczej w Polsce oraz zapewnią wsparcie w ich osiedleniu się oraz rozpoczęciu działalności gospodarczej w Polsce;
 • przy udziale Odbiorców technologii i/lub Inwestorów realizować będą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej programy akceleracyjne dla startupów, których rozwiązania mają potencjał do wdrożenia lub pozyskania kapitału.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia:
•    kwota dofinansowania projektu wynosi nie mniej, niż 7 mln zł;
•    wydatki kwalifikowane projektu przeznaczone na wydatki operacyjne nie przekraczają 20% łącznej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu;
•    dofinansowanie wydatków operacyjnych wynosi maksymalnie 80% kwalifikowanych wydatków operacyjnych.

Wkład własny: minimum 20%

Pula dostępnych środków: kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 750 000 zł

– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 56 250 000 zł

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel programu: rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 1.1.2 POPW;
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych;
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej;
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej;
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji;
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa;
 • nie dokonali podziału zysków;
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalna kwota wsparcia 1 000 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków: 390 000 000 zł

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Cel programu: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • spełniają kryteria wyboru projektów
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Rodzaj wsparcia: zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie wynosi 340 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków:
– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000 zł
– w pozostałych województwach: 100 000 000 zł

Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy – Dostępność Plus

Cel programu: sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • spełniają kryteria wyboru projektów
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Rodzaj wsparcia:

zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 340 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków:
– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 486 404 zł
– w pozostałych województwach: 4 513 596 zł

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny

Cel programu: celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową
 • spełniają kryteria wyboru projektów

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie wynosi 560 000 zł

Wkład własny: co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

Pula dostępnych środków:
– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim:  1 945 617 zł
– w pozostałych województwach: 18 054 383 zł

Bony na innowacje dla MŚP: etap 2 inwestycyjny – Dostępność Plus

Cel programu: celem II etapu konkursu „Bony na innowacje dla MŚP” jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.Działanie nakierowane jest na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi).

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru
 • z sukcesem zakończyły I etap Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową
 • spełniają kryteria wyboru projektów

Rodzaj wsparcia:
dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową
 • zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie wynosi 560 000 zł

Wkład własny: co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

Pula dostępnych środków:
– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim:  486 404 zł
– w pozostałych województwach: 4 513 596 zł

Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus

Cel programu: dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędniej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi).

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski poza Polską Wschodnią (tj. województwami: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim).

Wnioskujący muszą spełniać kryteria wyboru projektów (https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/93/Zacznik-nr-1—Kryteria-2.3.5-POIR_26102020v2.pdf).

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

usługi dotyczące profesjonalnego procesu wzorniczego, w tym:

 • usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego
 • usługi przygotowania strategii opracowania nowego projektu wzorniczego
 • usługi prototypowania i testów, z wyłączeniem zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych służących zbudowaniu prototypu oraz jego przetestowania)
 • usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub ulepszonego produktu, z wyłączeniem usług doradczych, które mają charakter ciągły i okresowy, jak również związanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama

realizację inwestycji, w tym:

 • zakup środków trwałych służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu
 • zakup patentów, licencji, know-how służących wdrożeniu nowego lub ulepszonego produktu

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalnie 1 125 000 zł

Wkład własny: co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

Pula dostępnych środków:

– na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 8 463 000 zł
– w pozostałych województwach: 61 537 000 zł

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Cel programu: wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

Koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych.

Wnioskujący muszą spełniać kryteria wyboru projektu.

Rodzaj wsparcia

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • koszty zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatorów klastra związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie;
 • koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • koszty uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
 • koszty usług doradczych.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie 12 750 000 zł

 • w zakresie pomocy operacyjnej do 50% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie pomocy inwestycyjnej: w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego do 55% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie do 65% kosztów kwalifikowalnych;
 • w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych.

Wkład własny: minimum 15%

Pula dostępnych środków:

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 5 000 000 zł

– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowiecki : 45 000 000 zł

Wzór na konkurencję – II etap: Wdrożenie strategii wzorniczej

Cel programu: sfinansowanie działań rekomendowanych do wdrożenia w ramach strategii wzorniczej, opracowanej w I etapie działania Wzór na konkurencję.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego;
 • zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy;
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudniały co najmniej 5 pracowników;
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000,00 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym
 • prawidłowo wykorzystały pomoc finansową otrzymaną w ramach I etapu konkursu, tzn. zrealizowały zakres rzeczowy i finansowy projektu i uzyskały zatwierdzenie złożonej strategii wzorniczej i złożonego wniosku o płatność końcową

Rodzaj wsparcia: dofinansowanie można przeznaczyć na Pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z zatwierdzonej strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu działania, takich jak:

 1. usługi doradcze świadczone przez doradców zewnętrznych związanych z wdrożeniem strategii wzorniczej opracowanej w ramach I Etapu;
 2. koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

– nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości;

– nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know – how oraz innych praw własności intelektualnej, spełniających określone warunki.

 1. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie 3 000 000 zł w przypadku wdrażania innowacji produktowej  lub 1 000 000 zł w przypadku innowacji procesowej.

Wsparcie wyniesie maksymalnie do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze, co oznacza, że wkład to co najmniej 30% kosztów inwestycji i 50% do kosztów usług doradczych projektu.

Wkład własny: minimum 30%

Pula dostępnych środków: 200 000 000 zł

Granty na Eurogranty

Cel programu: pomoc finansowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

 • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Rodzaj wsparcia:

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
 • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności lub dokumentu równoważnego, jeśli jest wymagane w danym Programie UE
 • na organizację spotkań związanych z przygotowaniem projektu, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych i wynagrodzeń pracowników biorących udział w spotkaniach, a także koszty prezentacji wniosku o dofinansowanie/aplikacji przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu
 • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: maksymalne dofinansowanie 280 060 zł

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: 5 000 000 zł

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Cel programu: dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:
mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanejfinansowejturystycznejITmody i innowacyjnych tekstyliówopieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw – szczegóły na stronie internetowej.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80 % wartości tych usług.

Wkład własny: minimum 20%

Kompetencje dla sektorów 2 – oferta dla przedsiębiorców

Cel programu: celem działania Kompetencje dla sektorów jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Warunki ubiegania się o wsparcie/Adresat programu:

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Obecnie wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branży mody i innowacyjnych tekstyliów i dotyczy tematyki określonej przez Radę Sektorową ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw – szczegóły na stronie internetowej.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze
 • studia podyplomowe

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które zawarte zostały w rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80% wartości tych usług.

Wkład własny: minimum 20%

Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Cel programu: dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw – szczegóły na stronie internetowej.

Zasady dotyczące rekrutacji znajdują się na stronach internetowych Operatorów.

Rodzaj wsparcia:

Na co można przeznaczyć pieniądze:

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: wsparcie, jakie może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych, wyniesie do 80% wartości netto tych usług.

Wkład własny: minimum 20%

Pula dostępnych środków: 57 mln zł

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Cel programu: Dofinansowanie wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

  1. brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
  2. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Rodzaj wsparcia:

dofinansowanie można przeznaczyć na:

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:
 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 1. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
 • właścicieli
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: kwota jaką może otrzymać przedsiębiorstwo na dofinansowanie usług rozwojowych jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i jest zróżnicowana w zależności od Makroregionu. Szczegółowych informacji udzielają Operatorzy. Wsparcie wyniesie do 80% wartości projektu.

Wkład własny: minimum 20%

Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

Cel programu: wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu: projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Rodzaj wsparcia;

dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa.

Wkład własny: 0%

Pula dostępnych środków: 15 mln zł

Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców

Cel programu: wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie planującej sukcesję, wskażą jej potencjalne szanse i zagrożenia.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

projekt skierowany jest do firm rodzinnych rozumianych zgodnie z poniższą definicją:

 • przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarzadzanie przedsiębiorstwem;
 • przedsiębiorstwa, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe.
 • Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Rodzaj wsparcia:

 • wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia,
 • pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Minimalna i maksymalna kwota wsparcia: program jest w 90% dofinansowany ze środków funduszy unijnych

Wkład własny: minimum 10%

Partnerstwo publiczno-prywatne dla MŚP

Cel programu: przeszkolenie firm do realizacji projektów w sektorze publicznym.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

firmy zainteresowane realizacją projektów wspólnie z urzędem gminy, szkołą, szpitalem lub inną instytucją publiczną.

Przykłady przedsięwzięć, które mogą być realizowane w formule PPP:

 • parkingi,
 • aquaparki,
 • domy komunalne,
 • obiekty sportowe,
 • kulturalne lub edukacyjne,
 • placówki służby zdrowia,
 • miejskie centra przesiadkowe,
 • wiaty i inne elementy infrastruktury transportowej.

Rodzaj wsparcia:

Szkolenia organizowane przez Operatorów realizujących projekty Partnerstwo publiczno-prywatne dla MMŚP.

Więcej informacji w Dokumentach.

 Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Cel programu: uczenie się od doświadczonych przedsiębiorców z innych państw.

Warunki ubiegania się o wsparcie/adresat programu:

 • Początkujący przedsiębiorcy, którzy mają w planach założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęli działalność w ciągu ostatnich trzech lat

Przeczytaj także:

Komentarze

Avatar

Okoń

3 listopada 2020 Odpowiedz

Chciałbym skorzystać z tej oferty jestem przedsiębiorca jednoosobowa na rozszerzenie i powiekszenie działalności gdzie mozna zalatwic chodzi mi o biuro woj świętokrzyskie

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*