Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Urzędy pracy przyznają mniej dotacji. Tylko 9 tys. firm założonych w pierwszej połowie roku

Wszystko wskazuje na to, że na koniec roku liczba firm założonych przez bezrobotnych za dotacje z urzędów pracy będzie niższa niż przed rokiem. Wpływ na to miała przede wszystkim sytuacja związana z koronawirusem i fakt, że duża część środków z urzędów pracy została przeznaczona na mikropożyczki.

Fot. Shutterstock/ piotr_szewczyk

Pandemia mocno odbiła się nie tylko na sytuacji firm już działających na rynku. Skutki locdownu odczuły także osoby dopiero myślące o założeniu firmy dzięki dotacjom z urzędu pracy. W pierwszym półroczu powiatowe urzędy pracy przyznały bezzwrotne wsparcie w kwocie 190 mln zł.

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Suma

Liczba założonych firm

63964 77017 26108 39419 45157 49991 46743 44354 41930 36 724 471407

Wydatki w  mln zł

1093,1 1389,1 419,9 686,0 880,2 983,4 913,5 877,4 861,3 749,0 8852,9
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MRPiPS

Bezrobotni założyli 9 tys. nowych firm

Na podstawie sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Powiatowe Urzędy Pracy na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wydatkowały za okres sześciu miesięcy 2020 r. kwotę 190 219,1 tys. zł – poinformowało portal MamBiznes.pl Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Za tą pulę środków firmy założyło 9005 bezrobotnych. Średnia kwota dotacji przyznanej bezrobotnemu wyniosła 21 tys. zł. Ten wynik nie jest imponujący jeśli porównać go z danymi za rok ubiegły. W całym roku 2019 dzięki środkom z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej założono bowiem 32 tys. firm. Powtórzenie tego wyniku lub choćby zbliżenie się do niego w roku 2020 jest mało prawdopodobne.

Ministerstwo informuje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zbiera informacji o ilości złożonych wniosków osób bezrobotnych o dofinansowanie działalności gospodarczej. Obsługę ww. wniosków prowadzą powiatowe urzędy pracy, które są jednostkami samorządowymi. Zgodnie z art. 109 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1490, z późn. zm.) wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych uprawnionych osób dokonuje starosta mając na uwadze wyniki regularnie przeprowadzanych analiz badających potrzeby lokalnego rynku pracy.

Bez wątpienia największy wpływ na mniejsze wydatki dla bezrobotnych na zakładanie firm ma pandemia koronawirusa. Powiatowe urzędy pracy od marca skupione są przede wszystkim na udzielaniu wsparcia firmom już działającym na rynku. Urzędy zajmowały się przyjmowaniem i weryfikowaniem wniosków o 5 tys. zł mikropożyczki czy dofinansowanie kosztów działalności. Tylko w ramach mikropożyczek osoby prowadzące jednoosobową działalność otrzymały łącznie 9 mld zł. Pieniądze trafiły do 1,8 mln mikrofirm, ale to odbiło się na sytuacji osób bez pracy, które chciały skorzystać z programu aktywizacji. W wielu urzędach pracy wciąż nie wznowiono przyjmowania wniosków od bezrobotnych lub środki na ten cel szybko zostały wyczerpane.

Od czego zależy maksymalna dotacja z PUP:

– maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia
– ten parametr ogłaszany jest na początku roku przez Główny Urząd Statystyczny
– w roku 2020 maksymalna kwota dotacji z urzędy pracy wynosi 31 191,98 zł
– Powiatowe Urzędy Pracy indywidualnie ustalają wysokość przyznawanego wsparcia na założenie firmy przez bezrobotnych

Dotacje z urzędu pracy na podjęcie działalności gospodarczej to jeden z najpopularniejszych instrumentów wsparcia dla bezrobotnych myślących o własnym biznesie. Przez ostatnią dekadę osoby pozostające bez pracy dzięki tej formie pomocy założyły w sumie ponad 470 tys. nowych firm. Na konta powstałych w ten sposób firm popłynęło łącznie blisko 9 mld zł.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.