W lutym nie zabraknie dotacji na działalność gospodarczą. Oto lista dostępnych programów

Dotacje w kwocie nawet 1 mln zł na rozwój innowacyjnego pomysłu na biznes, program wsparcia dla osób, które dopiero mają pomysł i chcą go prześwietlić pod okiem doświadczonych ekspertów, dofinansowanie dla pomysłów, które pomogą zaspokoić potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. To tylko wybrane programy dostępne dla osób przedsiębiorczych w lutym. 

Shutterstock/rsooll

Wczoraj opublikowaliśmy pierwszą część listy programów i inicjatyw, z których w lutym mogą skorzystać osoby myślące o założeniu firmy lub przedsiębiorcy już istniejący na rynku. Programy różnią się celami, kwotą wsparcia i docelowymi beneficjentami. Wybór jest spory, ale zanim złożymy wniosek o wsparcie warto przeanalizować dokładnie szczegóły danej propozycji.

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Cel finansowania

Rozwinięcie pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we współpracy z ekspertami

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Każdy pomysłodawca (zespół pomysłodawców), który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wsparciem jest program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Jak przebiega inkubacja?

Inkubacja to okres intensywnej pracy nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. W Platformie startowej: Start in Podkarpackie podzielona jest na kilka etapów:

 • Na zakończenie oceny startup otrzyma komplet rekomendacji od Panelu ekspertów, które zostaną wykorzystane w czasie przygotowania indywidualnego planu inkubacji.
 • Każdy startup będzie współpracować z Managerem Inkubacji, z którym wspólnie opracuje indywidualny plan inkubacji. Plan może być modyfikowany w czasie jego realizacji.
 • Szczegóły planu inkubacji zostaną także omówione z ekspertami branżowymi, którzy pomogą dostosować prace do specyfiki danej branży.
 • W ramach inkubacji realizowane będą prace nad stworzeniem MVP, ale poza tym oferowane będą dodatkowe usługi, np. Start Link- łączenie startupów z osobami, które chciałyby pracować w startupie, czy konsultacje tworzonych materiałów reklamowych.

Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Platforma nie przekazuje środków finansowych startupom. Te możesz otrzymać po przejściu procesu inkubacji w działaniu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Harmonogram:

Start składania wniosków – 2 stycznia 2019

Koniec przyjmowania wniosków – 30 kwietnia 2021/31 maja 2021

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Cel finansowania

Rozwój w makroregionie Polski Wschodniej działalności biznesowej przedsiębiorstw typu startup, gotowych do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

 • spełniają kryteria wyboru projektów 112 POPW
 • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
 • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej
 • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
 • nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
 • nie dokonali podziału zysków
 • nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej

Maksymalne dofinansowanie: 1 000 000 zł

Wkład własny: minimum 15%

Miejsce realizacji projektu: Polska Wschodnia

Zasięg terytorialny projektu: Polska i zagranica:

Dla kogo: Mikro i małe przedsiębiorstwa

Harmonogram:

Ogłoszenie konkursu – 27 czerwca 2019

Start składania wniosków – 31 lipca 2019

Koniec przyjmowania wniosków – 30 grudnia 2021

Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców

Cel finansowania

Dofinansowanie wsparcia mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa wynikające z wdrażania rekomendacji Rad Sektorowych mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii Covid-19.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

Mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: finansowej, IT, motoryzacyjnej, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, komunikacji marketingowej, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji , chemicznej , przemysłu lotniczo-kosmicznego, handlu oraz usług rozwojowych i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana), motoryzacyjnego (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych),  odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców), żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt), chemicznego (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych) oraz lotniczo-kosmicznego (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

 • usługi szkoleniowe
 • usługi doradcze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo w ramach zadania COVID-19, to takie, które zawarte zostały w nadzwyczajnych rekomendacjach Sektorowych Rad ds. Kompetencji. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wkład własny: minimum 20%

Miejsce realizacji projektu: Polska

Dla kogo: MMŚP z możliwością udziału dużych przedsiębiorstw

Harmonogram:

Start składania wniosków – 22 września 2020

Koniec przyjmowania wniosków – 12 marca 2021

Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus

Cel programu: poszukiwane są projekty wzorniczych, które po wdrożeniu zaspokoją potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski z wyłączeniem makroregionu Polska Wschodnia mogą otrzymać ponad 1,1 mln zł na finansowanie całego procesu projektowego – od analizy potrzeb firmy i opracowanie strategii po prototypowanie i testowanie produktu.

Ponadto, firmy mogą dofinansować również jeden lub dwa dodatkowe komponenty fakultatywne:

 • Doradztwo związane z komercjalizacją innowacji produktowej powstałej dzięki nowemu projektowi wzorniczemu.
 • Inwestycje konieczne do wdrożenia do obrotu produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, stanowiące drugi z komponentów fakultatywnych przedsięwzięcia. Można będzie je przeznaczyć na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Chodzi o seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi, ale także o te czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogą to być również projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Wnioski mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na teranie Polski poza województwami makroregionu Polska Wschodnia, czyli: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorcy z tych regionów mają, bowiem, do dyspozycji wsparcie, dofinansowywane z innego, dedykowanego im programu operacyjnego.

Wysokość dofinansowania zależy od zakresu projektu, wielkości firmy i lokalizacji wdrożenia projektu. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący skorzystać wyłącznie z komponentów usługowych, będą mogli dofinansować swoje projekty nawet do 85% ich wartości. Natomiast, firmy, które będą chciały skorzystać również z komponentu inwestycyjnego, mogą liczyć na dofinansowanie od 10 do 70% wartości tej części projektu.

 • Ogłoszenie: 26 października 2020
 • Start naboru: 25 listopada 2021
 • Koniec naboru: 28 lipca 2021
 • Alokacja: 70 mln zł
 • Dofinansowanie: 1,125 mln zł (max. 80% wartości projektu). Wartość projektu musi się zmieścić między 60 tys. zł a 1,5 mln zł.

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*