Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy mogę zmienić pracownikowi umowę na czas określony z czasu nieokreślonego?

Czy poprzez zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego możemy zmienić umowę o pracę na czas nieokreślony na umowę na czas określony? Jeżeli nie, to podpowiedzcie jak można załatwić tę sprawę. Nie chcemy zwalniać pracownika dyscyplinarnie ale coś musimy w tej kwestii zrobić. Może rozwiązać umowę za porozumieniem stron, a potem zawrzeć nową umowę na czas określony? Czy byłoby to zgodne z obowiązującym prawem?

Nie ma żadnego problemu, aby Państwo rozwiązali z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony , a następnie podpisali z nim umowę na czas określony. Możecie Państwo również rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron a następnie nawiązać z pracownikiem kolejny stosunek pracy. Możliwości tutaj jest zatem wiele i są one wszystkie zgodne z obowiązującym prawem. Umową na czas określony jest umowa o pracę zawierająca określenie czasu, na jaki ją zawarto. W umowie tej strony oznaczają moment jej rozwiązania datą kalendarzową. Jak każda umowa o pracę, także umowa na czas określony jest dobrowolnym stosunkiem zobowiązaniowym stron zawierających umowę oraz podlega rygorom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa pracy.

Do rozwiązania takiej umowy stosować należy odpowiednio art. 30 Kodeksu pracy. Wymienia on tryb rozwiązania stosunku pracy, w tym także umowy zawartej na czas określony. Zgodnie z art. 30 k.p. rozwiązanie umowy na czas określony następuje przez:

  • porozumienie stron,
  • upływ czasu, na jaki umowa została zawarta,
  • oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
  • oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Natomiast umowa o pracę na czas nieokreślony nie zawiera w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi wypowiedzenie albo wygaśnięcie z innych przyczyn. Umowę o prace na czas nieokreślony można wypowiedzieć. W oświadczeniu o wymówieniu trzeba podać jego przyczynę. Okresy wypowiedzenia wynoszą:

  • dwa tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,
  • miesiąc – co najmniej sześć miesięcy,
  • trzy miesiące – co najmniej trzy lata.

Podstawowe cechy tej umowy to zakłada istnienie więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem, najpełniej chroni interesy pracownika (rygorystyczne zasady wypowiadania umowy) i najbardziej obciąża pracodawcę. W umowie tej musi być określony rodzaj pracy, dla której jest ona zawarta (w przeciwnym razie nie można będzie jej uznać za umowę o pracę).

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Przemysław Gogojewicz

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.