Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak kupować na licytacjach w urzędach skarbowych?

Rzeczy odebrane podatnikom zalegającym z zapłatą podatków urząd skarbowy sprzedaje zazwyczaj na licytacjach publicznych. Informacje o aukcjach są powszechnie dostępne. Obecnie trzeba osobiście stawić się w wyznaczonym miejscu i ustnie złożyć swoją ofertę, od przyszłego roku licytacje będą mogły odbywać się przez internet.

Źródło informacji

Samochody, maszyny, komputery i wiele innych rzeczy można nabyć – niekiedy po okazyjnej cenie – na licytacjach organizowanych przez urzędy skarbowe w ramach prowadzonych przez nie postępowań egzekucyjnych. Ofertę licytacyjną można śledzić dzięki obwieszczeniom.

Obwieszczenia zawierają szczegóły dotyczące aukcji. Można dowiedzieć się z nich: jakie rzeczy są wystawione na sprzedaż, na ile zostały wycenione, do kogo należą, gdzie i kiedy można je obejrzeć, o miejscu i terminie licytacji.

Obwieszczenia są powszechnie dostępne. Urząd skarbowy zamieszcza je w miejscu, w którym ma odbyć się licytacja, na własnej tablicy ogłoszeń oraz w innych miejscach, gdzie uzna to za celowe, np. na swojej stronie internetowej. Dodatkowo, jeżeli wartość szacunkowa oferowanej na sprzedaż rzeczy przewyższa 4.500 zł, obwieszczenie o licytacji jest publikowane w prasie – w szczególności w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.

Przebieg licytacji

Osoba zainteresowana zakupem upatrzonej rzeczy powinna stawić się we wskazanym w obwieszczeniu czasie i miejscu. Nie każdy może jednak uczestniczyć w licytacji. Zakaz mają m.in. dłużnik, poborca skarbowy prowadzący licytację oraz jego małżonek i dzieci, pracownicy obsługujący organ egzekucyjny oraz ich małżonkowie i dzieci, a jeżeli w danej miejscowości jest więcej organów egzekucyjnych – także ich pracownicy.

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest posiadanie odpowiednich środków. Na starcie, jeżeli sprzedawana rzecz została wyceniona na więcej niż 4.500 zł, trzeba wpłacić wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania. Składa się je zasadniczo w gotówce przed licytacją. Niektóre urzędy skarbowe przyjmują wpłaty na rachunek bankowy. Wadium jest zaliczone na cenę sprzedaży lub zwracane. Trzeba mieć przy sobie środki lub czek na pokrycie przynajmniej kwoty odpowiadającej cenie wywołania. Cena wywołania to ułamek sumy, na jaką została wyceniona sprzedawana rzecz, a od której zaczyna się licytacja. Pierwsza licytacja zaczyna się od 3/4 szacunkowej wartości zajętej ruchomości, druga – od 1/2 tej wartości. Urząd skarbowy nic nie sprzeda za mniej, niż wynosi cena wywołania.

W licytacji muszą wziąć udział przynajmniej dwie osoby. Wygrywa ten, kto zaoferuje najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu nikt nie zaproponuje więcej. Od razu po zakończeniu licytacji trzeba uiścić przynajmniej cenę wywołania. Można również przedłożyć opiewający na tę kwotę czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny. Różnicę między ceną nabycia a kwotą już wpłaconą lub kwotą, na jaką opiewał czek, należy uregulować do godziny 1200 dnia następnego. Skutkiem nieuiszczenia w tych terminach wymaganych kwot jest utrata wylicytowanej rzeczy. Nie zostanie również zwrócone wadium oraz kwota uregulowana w czasie licytacji gotówką lub czekiem.

Odbiór rzeczy

Zwycięzca licytacji powinien odebrać kupioną rzecz natychmiast po zapłaceniu całej ceny. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie obciążony kosztami jej przechowywania. Opłata pobierana jest za okres od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokość kosztów określa urząd skarbowy. Stanowi o tym art. 107 § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Urząd skarbowy wstrzyma wydanie rzeczy, jeżeli do protokołu licytacji zostanie wniesiona skarga na naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji. Skargę może zgłosić zobowiązany, wierzyciel oraz uczestnik licytacji. Do czasu jej rozpatrzenia rzecz nie może być wydana nabywcy. Nie dotyczy to rzeczy łatwo psujących się. Skarga musi być rozpatrzona w ciągu 7 dniu od dnia jej zgłoszenia. Obecnie zajmuje się tym izba skarbowa jako organ nadzoru, ale od przyszłego roku kompetencje te przejmie urząd skarbowy (organ egzekucyjny). Na postanowienie oddalające skargę przysługuje (i będzie przysługiwało) zażalenie.

Nabywca może zrzec się nabytej rzeczy i żądać zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli skarga nie zostanie rozpatrzona w terminie, a rzeczy mu nie wydano.

NOWE PRAWO 2016

Fiskus zorganizuje licytacje przez internet

Licytacje rzeczy zajętych przez urząd skarbowy w ramach postępowań egzekucyjnych będą mogły odbyć się w formie elektronicznej. Taką nowość wprowadza, wchodząca w życie 1 stycznia 2016 r., ustawa o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.).

Warunkiem udziału w licytacji on-line będzie założenie konta na stronie internetowej wskazanej przez administratora systemu teleinformatycznego obsługującego aukcję. System będzie mógł być prowadzony przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez Ministra Finansów albo podmiot wybrany w trybie zamówień publicznych. Do systemu obsługiwanego przez jednostkę podległą lub nadzorowaną przez Ministra Finansów będzie logowało się poprzez platformę ePUAP, a osoba mająca zamiar wziąć udział w licytacji będzie musiała posiadać profil zaufany ePUAP lub bezpieczny e-podpis.

Obwieszczenie o licytacji elektronicznej będzie publikowane w internecie. Musi zawierać – poza szczegółami dotyczącymi organizacji aukcji – zdjęcie przedmiotu. Wadium i cena nabycia ma być wpłacana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego licytację. Zwycięzca będzie musiał uregulować cenę nabycia najpóźniej następnego dnia po zawiadomieniu go o wygranej. Jeżeli ten dzień wypadnie w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy, płatności będzie można dokonać także w pierwszym dniu po przerwie weekendowej lub świątecznej.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm.)

autor: Małgorzata Żujewska
Gazeta Podatkowa nr 90 (1235) z dnia 2015-11-09

Podatek dochodowy w interpretacjach podatkowych. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.