Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Kogo wesprze finansowo Venture Capital

Na polskim rynku private equity obecnych jest aktualnie ok. 40 funduszy instytucjonalnych o charakterze komercyjnym. Są to w większości podmioty o wysokiej kapitalizacji przeprowadzające zasadniczo duże transakcje wykupu, rzadziej finansowania wzrostu, w spółkach dojrzałych o ugruntowanej pozycji rynkowej.

Venture Capital – realna szansa dla spółek

Venture capital jest częścią składową private equity i obejmuje inwestycje kapitałowe w prywatne przedsiębiorstwa dokonywane na etapie rozpoczęcia przez nie działalności (seed capital), ich początkowego rozwoju (start-up capital) lub we wstępnej fazie ich ekspansji (early expansion capital). Ze względu na wczesny okres dokonywania inwestycji oraz fakt, że dotyczą one najczęściej wysoce innowacyjnych podmiotów, działalność venture capital obarczona jest często wyższym ryzykiem niż typowe transakcje private equity, które zasadniczo skoncentrowane są na dojrzałych firmach o ugruntowanej pozycji rynkowej i najczęściej dotyczą różnego rodzaju transakcji wykupu. Z drugiej jednak strony strategia venture capital wiąże się z szansami osiągania ponadprzeciętnych stóp zwrotu na zainwestowanym kapitale.

Venture capital, oprócz etapu dokonywania inwestycji, różni się od private equity tym, że w ramach realizowanych transakcji inwestowane są wyłącznie własne środki pieniężne bez posługiwania się dźwignią finansową (długiem lub instrumentami pochodnymi/hybrydowymi).

W zamian za zapewnienie dodatkowego kapitału, dzięki któremu przedsiębiorstwo może rozwijać swoje produkty/usługi oraz zaangażowaniu się w jego działalność (przede wszystkim ukierunkowana na dynamicznym budowaniu wartości przedsiębiorstwa), inwestor venture capital obejmuje w nim udziały. O tym, czy jest to pakiet mniejszościowy, czy większościowy decyduje zarówno strategia konkretnego funduszu, jak i nastawienie pierwotnych właścicieli do utrzymania kontroli w spółce. Fundusze venture capital poprzez dokonywane transakcje stają się więc współwłaścicielami przedsiębiorstwa i są symetrycznie eksponowane na ryzyko oraz zysk związane z działalnością danego podmiotu.

Venture capital inwestowany jest w młode, innowacyjne przedsiębiorstwa  posiadające produktową, technologiczną lub procesową przewagę konkurencyjną, dzięki czemu podmioty te charakteryzują się znacznym potencjałem wzrostu, możliwym do zrealizowania w relatywnie krótkim okresie czasu. Kluczowym czynnikiem poza innowacyjnością, którego poszukują fundusze venture capital to silna kadra zarządzająca posiadająca wiedzę, doświadczenie i umiejętności umożliwiające skuteczną realizację zakładanego modelu biznesowego.

Venture capital najczęściej wspiera innowacyjne branże kapitałochłonne, a więc nowe technologie telekomunikacyjne (w tym projekty internetowe), biotechnologię i sektor nowoczesnej medycyny (a także inne interdyscyplinarne przedsięwzięcia określane jako life sciences) oraz ostatnio coraz popularniejszy sektor tzw. czystych technologii, czyli wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, ochrona środowiska i inne projekty zrównoważonego rozwoju.

Inwestorzy z sektora venture capital spodziewają się zwrotu na zainwestowanym kapitale na minimalnym poziomie 35-40% w skali roku. Czynnikiem decydującym o zaangażowaniu kapitałowym funduszu jest także elastyczność wyjścia z inwestycji. Zakończenie współpracy następuje w momencie najbardziej korzystnym dla obu podmiotów i może zostać dokonane poprzez upublicznienie akcji na giełdzie, odsprzedaż pakietu innemu inwestorowi finansowemu, branżowemu lub pierwotnym właścicielom spółki.

Argumentem wspierającym scenariusz dynamicznego wzrostu znaczenia venture capital jest obecna sytuacja na globalnym rynku finansowym i związana z nią rosnąca obawa inwestorów przed nadejściem drugiej fali kryzysu. Aktualna ogólnoświatowa awersja do ryzyka i transfer kapitału do bezpiecznych aktywów w sposób oczywsity nie sprzyja pozyskiwaniu kapitału przez młode, innowacyjne spółki poprzez publiczne emisje akcji. Napięta sytuacja na rynku międzybankowym spowodowana przede wszystkim niepewnością, co do dalszej przyszłości Grecji i stabilności strefy Euro znacząco ogranicza także dostepność kredytów inwestycyjnych, w szczególności właśnie dla spółek bez długoletniej historii, nieposiadających zabezpieczenia w aktywach. Bariera w finansowaniu rozwoju powyższymi metodami wpływa na zwiększone zainteresowanie podmiotów z sektora MSP pozyskaniem niezbędnego kapitału poprzez venture capital.

Coraz cześciej okazuje się, że jest to wysoce korzystne, a w niektórych przypadkach jedyne rozwiązanie na zapełnienie luki kapitałowej. Dodatkowym, często niedocenianym walorem venture capital jest pozyskanie przez przedsiębiorstwo, oprócz finansowania, wsparcia merytorycznego w postaci wiedzy w zakresie zarządzania i kreowania wartości oraz udostępnienia szerokiej sieci kontaktów biznesowych.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.