Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Komornik zajął wynagrodzenie za pracę

Czy komornik może żądać od mojego pracodawcy spłacenia długu (debetu) zaciągniętego w 2000 roku? Nie otrzymywałem żadnych pism z banku czy komornika, które bym odbierał i potwierdził. Sprawa była w Sądzie w grudniu 2013 roku, ale nigdy nie byłem poinformowany w żaden sposób o tym, że sprawę wziął komornik sądowy i przekazał też wezwanie do pracodawcy. Ponadto na wezwaniu jest podany mój stary adres zamieszkania oraz nowy numer dowodu osobistego, który miałem wymieniony, więc skąd wzięli dane mojego dowodu? Czy to postępowanie jest zgodne z prawem? Dopiero dziś dowiedziałem się w firmie o tym wezwaniu i sprawie sądowej. Jak ten problem rozwiązać?

Co do zasady ze względu na upływ czasu ta wierzytelność powinna była się już dawno przedawnić. Jednakże skoro wydano nakaz zapłaty, któremu nadano klauzulę wykonalności, oznacza to, iż wierzyciel uzyskał tytuł wykonawczy i może prowadzić egzekucję. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu”. Z kolei „bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji”.

Jeśli jednak przez te lata nie otrzymał Pan żadnej korespondencji w tej sprawie w szczególności nakazu zapłaty, może starać się Pan wykazać, iż nakazu zapłaty nie doręczono Panu w prawidłowy sposób, a tym samym, nie mógł się on stać tytułem wykonawczym. W pierwszej kolejności musi Pan ustalić jaki Sąd wydał nakaz zapłaty i dowiedzieć się dlaczego został uznany za doręczony Panu (jak Pan wskazuje być może został przesłany na dawny adres Pańskiego zamieszkania) najpewniej będzie konieczne zapoznanie się z aktami sprawy. Jeżeli po zapoznaniu się z aktami będzie mógł Pan podać racjonalne powody, dla których nakaz zapłaty do Pana mimo dwukrotnego awizowania nie trafił, wtedy może Pan skorzystać z pewnej możliwości obrony. Niestety ze względu na treści przepisów nie wykształciła się jednolita praktyka sądowa w całej Polsce. Najbardziej właściwym instrumentem byłoby zażalenie/skarga na nadanie klauzuli wykonalności wraz z wnioskiem o ponownie doręczenie nakazu zapłaty. W niektórych sądach wystarczające jest złożenie samego wniosku o ponowne doręczenie nakazu zapłaty. W innych z kolei przypadkach składa się wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty razem ze sprzeciwem. Na każdą z tych czynności ma Pani jednak rzeczywiście tylko 7 dni od momentu ustalenia jaki Sąd i kiedy wydał nakaz zapłaty przeciwko Panu. Zalecam jak najszybszy kontakt z profesjonalnym pełnomocnikiem.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 123 i art. 125 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)

Art. 795 – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ( tj.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.