Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowo-akcyjna – Moment uzyskania przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej przychodu oraz związanego z tym obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Moment uzyskania przez akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej przychodu oraz związanego z tym obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Sąd orzekający: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 lipca 2013 r.

Sygnatura: I SA/Gl 1238/12

Teza: „Łączenie w SKA funkcji akcjonariusza i komplementariusza nie modyfikuje obowiązku podatkowego akcjonariusza, który z tytułu otrzymanej dywidendy rozlicza się na zasadach określonych w art. 14 ust. 1 i ust, 1i oraz art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc, że jako podatnik ma obowiązek odprowadzenia zaliczki na PIT dopiero w dacie powstania przychodu, za którą na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy należy uznać datę wypłaty dywidendy.”

Komentarz:

Skarżący w złożonym wniosku o wydanie interpretacji wskazał, że zamierza przekształcić spółkę partnerską w spółkę komandytowo – akcyjną, w której posiadałby status zarówno komplementariusza, jak i akcjonariusza. W związku z powyższym zadał pytanie czy dochód z tytułu dywidendy w SKA należy zakwalifikować do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz czy jako akcjonariusz nie będzie miał obowiązku zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od przychodów z tytułu udziału w SKA kiedy nie zostanie mu w drodze uchwały przyznana dywidenda.

Minister Finansów zgodził się ze Skarżącym w zakresie zaliczenia przychodów uzyskanych przez akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w SKA do źródła przychodów jakim jest działalność gospodarcza, jednak w zakresie określenia momentu opodatkowania zajął odmienne stanowisko. Uzasadniając je organ podatkowy odniósł się do art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f., na podstawie którego za przychód z działalności uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Dodatkowo organ powołał się na treść art. 24 ust. 1 w/w ustawy, zgodnie z którym u podatników, którzy zgodnie z obowiązującymi ich zasadami rachunkowości sporządzają sprawozdanie finansowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Konkludując organ podatkowy stwierdził, że Skarżący z tytułu uczestnictwa w spółce uzyska przychód będący przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, który winien rozpoznawać w momencie, gdy stanie się on przychodem należnym z tej działalności prowadzonej w formie SKA, tj. w momencie uzyskania go przez spółkę z tytułu przeprowadzenia poszczególnych transakcji gospodarczych w trakcie roku podatkowego.

 W skardze do WSA w Gliwicach Skarżący podniósł, że przychód osiągany przez spółkę komandytowo-akcyjną w trakcie roku nie jest dla żadnego akcjonariusza (nawet będącego jednocześnie komplementariuszem) przychodem należnym oraz zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego oraz prawa procesowego. Sąd uznał skargę za zasadną i interpretując powołane przepisy oraz dwie uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11 i z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt II FPS 6/12 uznał, że interpretacja wydana przez organ podatkowy narusza prawo.

Sąd uzasadniając swoje stanowisko zwrócił uwagę na pogląd NSA zawarty w/w uchwałach, że przychodem należnym z udziału w SKA w przypadku akcjonariusza, będącego osobą fizyczną, będzie dywidenda (przyznawana w stosunku odpowiednim do jego wkładu do spółki), stanowiąca przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale należny dopiero w momencie jej faktycznego otrzymania. W związku z tym, wskazał że podatnik/akcjonariusz SKA zaliczkę na ten podatek ma obowiązek odprowadzić dopiero w dacie powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, którą w myśl art. 14 ust. 1i u.p.d.o.f. jest dzień wypłaty dywidendy. Zaakcentował przy tym, że zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f., obowiązek wpłacania zaliczki powstaje dopiero z miesiącem, w którym dochód podatnika przekroczył kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Wskazał, że w sytuacji gdy akcjonariusz, będący osobą fizyczną, nie uzyska przychodu (dochodu) w ciągu roku podatkowego w postaci dywidendy z udziału w spółce komandytowo-akcyjnej, obowiązek zaliczki nigdy nie powstanie. Natomiast uzyskanie przychodu, rodzi obowiązek wpłacenia zaliczki za ten miesiąc, w którym dochód powstał i wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym. Konkludując, Sąd stwierdził, że twierdzenie o łączeniu funkcji komplementariusza z funkcją akcjonariusza w SKA przesądza o tym, że akcjonariusz ma się rozliczać z osiągniętego w spółce dochodu na tych samych zasadach co komplementariusz nie znajduje uzasadnienia ani w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też w przepisach Kodeksu spółek handlowych. WSA w Gliwicach uchylił interpretację w zaskarżonej części.

 

Anna Kaźmierczak, asystentka doradcy podatkowego
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.