Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka komandytowo-akcyjna – NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej

NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo – akcyjnej

Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 20 maj 2013 r.

Sygnatura: II FPS 6/12

Poruszana problematyka: Uchwała NSA: Podatek od dywidendy akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej

Teza: „…Przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. W świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem SKA, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy…”.

Komentarz:

Akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (SKA) będący osobą fizyczną, płaci zaliczki na podatek dopiero, gdy otrzyma dywidendę tak, jak akcjonariusz będący osobą prawną – stwierdził w uchwale NSA. W przedmiotowej uchwale pytanie stawiane przez podatnika dotyczyło tego czy akcjonariusz – będący osobą fizyczną – powinien płacić zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, czy dopiero w momencie otrzymania dywidendy.

Skarżący będący jednocześnie akcjonariuszem był zdania, że zapłaci zaliczkę na podatek dopiero za miesiąc, w którym otrzyma dywidendę, natomiast izba skarbowa twierdziła, że ma on płacić zaliczki co miesiąc. Izba argumentowała, że w updof nie ma szczególnych regulacji dotyczących rozliczania dochodu z uczestnictwa w SKA przez akcjonariusza tej spółki będącego osobą fizyczną. Dlatego taki akcjonariusz powinien rozliczać dochody z udziału w SKA tak, jak wszystkie inne dochody z działalności gospodarczej.

Podatnik zaskarżył interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ale sąd uznał, że interpretacja była prawidłowa i że akcjonariusz musi płacić zaliczki co miesiąc, a nie dopiero wówczas, gdy otrzyma dywidendę. WSA stwierdził, że skoro przychód akcjonariusza SKA jest przychodem z działalności gospodarczej, to akcjonariusz powinien rozliczać się od przychodów należnych, choćby nawet faktycznie ich jeszcze nie otrzymał. Akcjonariusz wniósł skargę kasacyjną na ten wyrok, a Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że sprawa wymaga rozstrzygnięcia przez siedmioosobowy skład sędziów NSA. Podczas posiedzenia NSA przedstawicielka Ministerstwa Finansów przedstawiła inny pogląd, niż reprezentowany dotychczas przez izbę skarbową. Zgodnie z nim akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien odprowadzić zaliczkę na podatek w miesiącu, w którym walne zgromadzenie spółki podjęto uchwałę o podziale zysku, albo w miesiącu, w którym przypada dzień wypłaty dywidendy.

Przedstawicielka MF powołała się na interpretację ogólną (nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125), wydaną przez ministra finansów w maju ubiegłego roku, po styczniowej uchwale NSA. Minister stwierdził w niej, że choć uchwała ta dotyczyła akcjonariuszy SKA będących osobą prawną, to jednak jej tezy mają charakter ogólny i mogą znaleźć zastosowanie również wtedy, gdy akcjonariuszem SKA jest osoba fizyczna. W związku z tym minister uznał, że przychód akcjonariusza SKA – niezależnie od tego, czy jest on osobą prawną, czy fizyczną – powstaje z datą podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie SKA o wypłacie dywidendy albo – jeżeli został określony dzień wypłaty dywidendy – w tym dniu. NSA stwierdził zatem, że akcjonariusz SKA, który jest osobą fizyczną, będzie musiał zapłacić zaliczki na podatek dopiero wówczas, gdy otrzyma dywidendę (sygn. II FPS 6/12).

Jednocześnie NSA nie zgodził się z poglądem ministra finansów, zaprezentowanym przez niego w interpretacji ogólnej, że obowiązek zapłaty zaliczki powstaje już w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Jak wyjaśnił sędzia Stanisław Bogucki, przychód akcjonariusza SKA powstanie dopiero w dniu wypłaty dywidendy. Sędzia powołał się tu na art. 14 ust. 1i updof. Sędzia Bogucki powiedział zarazem, że przepisy dotyczące opodatkowania akcjonariuszy SKA są wadliwe. Wadliwość tę miała naprawić interpretacja ogólna ministra finansów, ale i ona okazała się nieprawidłowa.

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA jest wiążąca w sprawie, której bezpośrednio dotyczyła. Jednocześnie będzie stanowiła wytyczne dla innych składów sędziowskich, w innych podobnych sprawach, chyba że któryś ze składów nie podzieli stanowiska zajętego w uchwale siedmiu sędziów – wówczas przedstawi zagadnienie do ponownego rozstrzygnięcia.

 

Anna Kaźmierczak, asystentka doradcy podatkowego
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.