Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Terminy opłacania i rozliczania składek ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na fundusze pozaubezpieczeniowe za dany miesiąc kalendarzowy należy naliczyć i opłacić w następujących terminach:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155, poz. 1014 oraz 1999 nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, nr 70, poz. 778 i nr 110, poz. 1256),
  • do 10. dnia następnego miesiąca – osoby fizyczne opłacający składkę wyłącznie za siebie,
  • do 15. dnia następnego miesiąca – pozostali płatnicy.

Termin i raporty

W podanych wyżej terminach płatnik przesyła również deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne. Płatnik składek opłacający składki wyłącznie za siebie przesyła tylko deklarację rozliczeniową. Płatnicy składek zobowiązani są przechowywać przez okres 10 lat kopie złożonych do ZUS dokumentów rozliczeniowych oraz dokumentów korygujących te dokumenty. Twórcy i artyści przesyłają deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne oraz opłacają składki za okres wykonywania działalności twórczej lub artystycznej przed dniem wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców w terminie opłacania składek za miesiąc, w którym otrzymali decyzję.

Od 29 sierpnia 2003 r. płatnicy składek nie przekazują do ZUS imiennych raportów miesięcznych ZUS RNA i ZUS RGA. W przypadku konieczności korekty danych, które są wymagane po 1 stycznia 2003 r. i były wykazane w drukach ZUS RNA i ZUS RGA, korektę sporządza się odpowiednio na drukach ZUS RCA lub ZUS RSA. Płatnik składek nie sporządza korekty danych, których zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych nie ma obowiązku przekazywania po 1 stycznia 2003 r. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć deklarację rozliczeniową korygującą w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe dane, w każdym przypadku gdy jest zobowiązany złożyć imienny raport korygujący. Imienny raport korygujący płatnik zobowiązany jest złożyć w przypadku konieczności korekty danych wykazanych w imiennym raporcie miesięcznym, w razie stwierdzenia nieprawidłowości:

  • przez płatnika we własnym zakresie – w terminie 7 dni od stwierdzenia nieprawidłowości,
  • przez Zakład w drodze decyzji – w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji,
  • przez Zakład w drodze kontroli – w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.