Rejestracja znaku towarowego ważnym krokiem w biznesie

Prawa własności intelektualnej, zwane również prawami na dobrach niematerialnych, odnoszą się najogólniej rzecz biorąc do wytworów działalności twórczej, czy intelektualnej człowieka. Przepisy dotyczące praw własności intelektualnej określają przedmiot, treść danego prawa oraz podmioty, którym określone prawa przysługują. Mimo, że nie istnieje żaden zamknięty katalog praw własności intelektualnej, to najczęściej do tej kategorii praw zaliczane będą prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

Jeżeli chodzi o prawa autorskie to przedmiotem ochrony prawnoautorskiej objęty jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Zgodnie zatem z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie istnieje zamknięty katalog utworów objętych taką ochroną. Jeśli chodzi o prawa własności przemysłowej, to podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie ochrony tych praw jest ustawa prawo własności przemysłowej, która reguluje między innymi stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.

Czym jest znak towarowy w rozumieniu prawa?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne znaczenie mają prawa dotyczące znaku towarowego. Zgodnie z definicją zawartą w przepisach ustawy prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Generalnie znaki towarowe najczęściej przybierają formę znaków słownych, graficznych lub słowno-graficznych, przy czym mogą one przybierać również inne formy, np. znaków przestrzennych lub dźwiękowych.

Zauważyć przy tym należy, że przepisy dotyczące znaków towarowych obejmują również znaki usługowe, co oznacza, że ochroną może być objęte również oznaczenie dotyczące przedsiębiorcy świadczącego usługi. Znak towarowy zatem, to nic innego, jak oznaczenie stosowane przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej odnoszące się do towarów lub usług oferowanych przez niego, którego celem jest umożliwienie, czy też ułatwienie innym osobom identyfikacji towarów lub usług. Znaki towarowe pozwalają nabywcom odróżnić towary lub usługi danego rodzaju, jako oferowane przez konkretnych przedsiębiorców, mogą być zatem istotnym elementem strategii biznesowej budowania marki przez przedsiębiorcę.

Na wagę złota

Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne, dające uprawnionemu wyłączne prawo do korzystania z takiego znaku na określonym obszarze. W celu uzyskania ochrony danego znaku towarowego na terytorium Polski, organem właściwym do udzielenia prawa ochronnego będzie Urząd Patentowy RP. Z kolei w sytuacji, gdy przedsiębiorca będzie chciał uzyskać prawo ochronne skuteczne na obszarze całej Unii Europejskiej powinien wystąpić o rejestrację unijnego znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante.

W przypadku rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP przede wszystkim należy mieć na uwadze, aby zgłaszany znak towarowy podlegający zgłoszeniu nie był identyczny lub podobny do znaku towarowego zarejestrowanego już w Urzędzie Patentowym RP. Dodatkowo przy zgłoszeniu znaku towarowego należy wskazać zakres towarów lub usług, do których znak towarowy się odnosi. W tym zakresie skorzystać należy z międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług (tzw. klasyfikacji nicejskiej), określając których klas towarowych lub usługowych wniosek rejestracyjny dotyczy. Jest to o tyle istotne, że ochrona na znak towarowy zostanie udzielona właśnie na te klasy (towarów lub usług), które zostały wskazane we wniosku.

Rejestracja znaku towarowego – kluczowym krokiem przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorcy chcącego budować swoją markę w oparciu o znak towarowy (np. graficzny lub słowno-graficzny), rejestracja takiego znaku i uzyskanie prawa ochronnego jest niezwykle istotne, gdyż daje uprawnionemu szeroki wachlarz możliwości obrony przed bezprawnym naruszaniem przez osoby trzecie praw wynikających z udzielonej ochrony. W sytuacji zatem gdy osoba trzecia poprzez bezprawne używanie zarejestrowanego znaku towarowego narusza prawa osoby uprawnionej (czyli – mówiąc w uproszczeniu – osoby, która zarejestrowała znak towarowy), osoba uprawniona może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody.

Prawo ochronne na znak towarowy jest prawem, które może być przeniesione na osobę trzecią. W sytuacji zatem, gdy przedsiębiorca będzie chciał zbyć swoje przedsiębiorstwo, rozumiane jako zespół składników materialnych i niematerialnych, w skład zbywanego przedsiębiorstwa wchodzić będzie również prawo ochronne na znak towarowy. Ponadto uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może udzielić innej osobie upoważnienia do używania znaku, zawierając z nią umowę licencyjną. Udzielenie licencji na znak towarowy jest istotnym elementem umów franczyzowych, w których uprawiony z prawa ochronnego franczyzodawca umożliwia franczyzobiorcy prowadzenie biznesu pod swoją marką.

Paweł Kowalski,

Radca Prawny Kancelaria Rachelski i Wspólnicy

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*