Spółka cywilna

Zanim rozpoczniemy działalność gospodarczą musimy dokonać wyboru formy prawnej pod którą nasza firma będzie działać. Poszczególne formy różnią się od siebie i wybór każdej z nich niesie za sobą zarówno przywileje jak i obowiązki. Decyzję o wyborze formy działalności musimy więc dokładnie przemyśleć i przeanalizować, który wariant będzie dla nas najlepszy. Wybór konkretnej formy wpływa na wiele istotnych kwestii jak procedura rejestracji firmy czy wymagany kapitał.

Podejmując decyzję o wyborze formy działalności pamiętajmy, że zwłaszcza na początku najprostsze rozwiązania są najlepsze. Nic nie stoi na przeszkodzie by zmienić formę gdy Nasza firma się rozwinie.

Zanim powiemy o spółce cywilnej przypomnijmy, że firmę można prowadzić w formie:

1. Indywidualnej działalności gospodarczej(firmy jednoosobowej)
– spółki cywilnej
– spółki jawnej
– spółki partnerskiej
– spółki komandytowej
– spółki komandytowo-akcyjnej

3. Spółki kapitałowej:

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

– spółki akcyjnej

Co to jest spółka cywilna?

Spółka cywilna jest najprostszą formą prowadzenia działalności gospodarczej przez dwóch lub więcej przedsiębiorców. Forma ta nie posiada osobowości prawnej, a jej funkcjonowanie reguluje prawo zobowiązań (art. 860-875 Kodeksu cywilnego). Podmiotami prawa w spółce cywilnej są jej wspólnicy. Sama spółka jest jedynie umową i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Konsekwencją braku osobowości prawnej jest to, że spółka cywilna nie ma własnego mienia. Wszelkie prawa i zobowiązania zaciągane są na rachunek wspólników i i wchodzą do ich wspólnego majątku. Wspólnicy dysponują majątkiem, który stanowi ich współwłasność łączną.

UWAGA! Spółka cywilna nie ma przymiotu przedsiębiorcy. Podstawy prawne działania spółek cywilnych zawarte są w Art. 860-875 kodeksu cywilnego.

Zakładamy spółkę cywilną

Założenie spółki cywilnej nie powinno nam przysporzyć większych problemów. Przy jej tworzeniu obowiązują bowiem te same procedury, które są konieczne przy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej. Jedynym dodatkowym obowiązkiem nałożonym na nas przy zakładaniu spółki cywilnej jest konieczność spisania umowy spółki i zarejestrowania jej w Urzędzie Skarbowym.

Sporządzając umowę spółki cywilnej musimy pamiętać, że przepisy zobowiązują nas aby dokonać tego w formie pisemnej. W umowie określamy z pozostałymi wspólnikami zasady współpracy zobowiązując się do działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Umowa nie wymaga formy aktu notarialnego jak to bywa w przypadku innych form działalności. Jest to jedna z zalet spółki cywilnej ponieważ nie musimy ponosić nie małych przecież wydatków na opłacenie notariusza.

Jakie informacje zawiera standardowa umowa spółki cywilnej:

– informacja o wspólnikach
– data zawarcia umowy
– okres funkcjonowania spółki
– cel gospodarczy, który spółka ma realizować
– sposób w jaki chcemy osiągnąć ten cel np. poprzez wnisienie wkładów
– zakres działalności według PKD
– informacja o wielkości wkładów
– kwestie podziału zysków
– informacja o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach
– rok obrotowy

Ważną informacją jest, że spółka cywilna i jej wspólnicy nie podlegają wpisowi do rejestru. Wspólnikami w spółce cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne(Jan Kowalski) jak i prawne( np. inne spółki).

UWAGA!
Umowa spółki cywilnej zawarta inaczej niż na piśmie jest nieważna.

Prowadzenie sprawi i reprezentacja spółki

Prowadzenie spraw spółki cywilnej należy do wszystkich wspólników (chyba, że umowa stanowi inaczej). Sprawy spółki cywilnej prowadzone są przez wspólników a nie przez spółkę. Będąc wspólnikami za pracę w spółce nie możemy otrzymywać wynagrodzenia, uczestniczymy za to w podziale zysków. Reprezentantem spółki cywilnej o ile nie jest wbrew umowie może być każdy ze wspólników w takim samym zakresie w jakim wolno mu prowadzić sprawy spółki.

Odpowiedzialność wspólników

Za zobowiązania spółki odpowiadamy razem z naszymi wspólnikami zarówno majątkiem spółki jak i majątkiem osobistym. Odpowiedzialność jest solidarna i rozciąga się również na współmałżonków – z wyłączeniem ich majątków odrębnych. Solidarna odpowiedzialność oznacza, że każdy wspólnik odpowiada nie tylko do wielkości wkładu wniesionego do spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki osobiście, bez ograniczeń, całym swoim majątkiem zarówno obecnym, jak i przyszłym.

Wkłady do spółki cywilnej

Podpisując umowę tworzącą spółkę cywilną określamy w niej wielkość wkładu, który zostanie wniesiony przez poszczególnych wspólników. Nie ma minimalnej wielkości wkładu toteż nie musi on przedstawiać dużej wartości. Wkładem może być gotówka, własność jak i inne prawa do rzeczy ruchomych lub nieruchomości. Do spółki jako wkład możemy wnieść także usługi i pracę na jej rzecz. Nie może być natomiast wkładem prowadzenie spraw spółki.

Wymagania kapitałowe powinny wynikać z rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstwa; nie ma formalnie określonego minimum niezbędnego do rozpoczęcia działalności.

UWAGA! Od wniesionych wkładów jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie równej 0,5 proc. wartości wkładów

Zyski i straty w spółce cywilnej

Podziału zysków w spółce cywilnej dokonujemy według zasad określonych w umowie spółki. Zwykle jest to podział proporcjonalny do wielkości wniesionych wkładów. Jeżeli umowa spółki nie ustala dokładnych zasad dotyczących podziału zysku i finansowania strat to każdy ze wspólników niezależnie od wielkości wniesionego wkładu ma prawo do równego udziału w zyskach i stratach jakie spółka wypracuje. W umowie spółki jawnej możemy zawrzeć postanowienia, które będą zwalniały wspólnika z udziału w stratach. Nie wolno nam natomiast umieścić zapisów, które by wykluczały jakiegoś wspólnika z udziału w zyskach. Każdemu ze wspólników przysługuje prawo do wypłaty swojej części zysku. Wypłata zysku zgodnie z ustalonym w umowie udziałem może nastąpić z końcem roku obrotowego.

UWAGA! Spółka cywilna nie jest płatnikiem podatku dochodowego. Wspólnicy indywidualnie opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych.

Rozwiązanie spółki cywilnej

Rozwiązanie spółki podobnie jak spółki jawnej następuje gdy:

– zaistnieją wymienione w umowie spółki okoliczności, które powodują rozwiązanie spółki(jeśli natomiast pomimo zajścia tych okoliczności spółka nadal prowadzi swoją działalność za zgodą wszystkich wspólników, to spółkę uważa się za przedłużoną na czas nieokreślony ),
– zostanie ogłoszona upadłość spółki,
– wspólnicy podejmą jednogłośną uchwałę o zakończeniu działalności,
– nastąpi śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości (pomimo jednak zajścia tych okoliczności spółka trwa nadal pomiędzy pozostałymi wspólnikami, gdy umowa spółki tak stanowi lub pozostali wspólnicy tak postanowią a uzgodnienie takie powinno nastąpić niezwłocznie; w przeciwnym razie spadkobierca zmarłego lub syndyk upadłości mogą domagać się przeprowadzenia likwidacji spółki )
– wspólnik lub wierzyciel wspólnika wypowiedzą umowę spółki ( jeśli umowa tak stanowi lub gdy pozostali wspólnicy tak postanowią to spółka mimo wypowiedzenia będzie trwała nadal, uzgodnienie takie powinno nastąpić przed upływem terminu wypowiedzenia; w przeciwnym razie wspólnik, który wypowiedział umowę lub jego wierzyciel, domagać się mogą przeprowadzenia likwidacji spółki ),
– sąd wyda prawomocne orzeczenie( każdy ze wspólników ma prawo z ważnych powodów zażądać rozwiązania spółki poprzez decyzję sądową, w przypadku gdy ważne przesłanki do rozwiązania umowy zachodzą po stronie tylko jednego ze wspólników wówczas pozostali o po gdy jednak ważne powody zachodzą tylko po stronie jednego ze wspólników, to pozostali mogą wnioskować do sądu o orzeczenie, w którym wspólnik ten zostanie wyłączony ze spółki).

Spółka cywilna w pigułce:

– spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, wspólników łączy umowa
– wspólnicy są przedsiębiorcami, każdy zarejestrowany w ewidencji
– nie posiada osobowości prawnej
– nie posiada własnego mienia, wkłady wniesione są majątkiem wspólnym wspólników
– każdy ze wspólników ma prawo do prowadzenia spraw spółki
– wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczeń całym swoim majątkiem(wspólnym i osobistym)

Przeczytaj o pomysłach na biznes:

– Zakładamy szkołę językową

– Jak założyć sklep internetowy?

– Automaty vendingowe to niezły biznes

– Jak założyć prywatne przedszkole?

– Otwieramy własny pub

Grzegorz Marynowicz

MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

ktos

9 lutego 2009 Odpowiedz

Chyba zabrakło korekty: „Co to jest spółka cywilna” – […] Wspólnicy dysponują majątkiem, który stanowi ich współwłasność łączną (wytłumaczyć to pojęcie).

Avatar

sotk

25 czerwca 2009 Odpowiedz

Czy można mieć jednocześnie własną indywidualną działalność gospodarczą i założyć spółkę z innym przedsiębiorcą? Czy wtedy będą to dwie działalności, a ZUS i inne będzie się opłacać podwójnie?

Avatar

AGA Sz.

12 lipca 2009 Odpowiedz

do sotk
Mozna załozyc spółke z innym przedsiębiorca badź osoba fizyczną a takze ułomną osobą prawna prowadząc w tym czasie własną działalnośc gospodarczą.
CO do opłat to nie bedzie opłacania podwójnego.
Jęlsi chodzi o Urząd Skarbowy to jesli własna działanośc gospodarcza jest rozliczana wg PIT – 2 i dochody uzyskane ze spółki cywilnej (lub innej) tez beda wykazywane w PIT – 2 to wtedy płaci sie jeden podatek (wspólny) od zsumowanych dochodów z dwóch źródeł. Jesli podatek od własnej działanosci to ryczałt wówczas osobno płaci sie ryczałt a osobno opodatkowuje sie dochód ze spółki (zmiana sposobu opodatkowania mozna zadeklarowac do konca roku).
Gdy chodzi o ZUS to nie ma podwójnych opłat. Nalezy jedynie zgłosic ze ma sie dodatkowe źródło dochodu i wtedy płaci sie np. ponad 800 zł (chorobowe, emerytalne, rentowe, zdrowotne)wypracowane z własnej dizałanosci gospodarczej. A ze spółki pałci sie emerytalne (dla wiekszej emerytury) oraz zdrowotne.
Z tym ze zdrowotne mozna odliczyc w PIT-ach za kazdy rok.

Avatar

AGA Sz.

12 lipca 2009 Odpowiedz

BŁEDY W ARTYKULE:
przy „zyskach i stratach” zostało uzyte pojęcie „spółka jawna” a wg mnie powinno byc „spółka cywilna”.
Ponadto zostało napisane: „Wspólnikami w spółce cywilnej mogą być zarówno osoby fizyczne(Jan Kowalski) jak i prawne( np. inne spółki).”
Otóz inne spółki a konkretnie spółki handlowe są tzw.ułomnymi osobami prawnymi !! Owszem do nich stosuje sie przepisy o osobach prawnych ale nimi nie są! Nie mają one osobowości prawnej, ale niektóre przypisy przyznają im zdolność prawną.
Tak poza tym artykuł dośc rzeteknie napisany.

Avatar

Marlena

16 lipca 2009 Odpowiedz

Spółki osobowe są ułomnymi osobami prawnymi ale kapitałowe jak sp z o. o. czy akcyjna to juz osoby prawne.

Avatar

RADEK

30 lipca 2009 Odpowiedz

jeśli obecnie nigdzie nie pracuję,nie prowadzę działalności gospodarczej to czy mogę zostać wspólnikiem s.c.,czy muszę założyć działalność gospodarczą ,czy ewentualnie będąc jednocześnie pracownikiem tej spółki zatrudnionym na umowę o pracę mogę być jej wspólnikiem

Avatar

basia

31 lipca 2009 Odpowiedz

Czy jeden ze wspólników s.c. może prowadzić taką samą oddzielną działalność jak w spółce? Czy jest to działanie na niekorzyść spółki?

Avatar

sz

4 września 2009 Odpowiedz

do Aga Sz.
Nigdy nie odliczysz pełnego zdrowotnego.

Avatar

ap

18 października 2009 Odpowiedz

czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie będąc wspólnikiem sp zoo muszę prowadzić pełną księgowość na działalności??

Avatar

KAROL

20 stycznia 2010 Odpowiedz

powiedzcie mi czy s.c. może zaciągać zobowiązania w bankach np. kredyty inwestycyjne???

Avatar

orka

5 kwietnia 2010 Odpowiedz

czy mzoe mi ktos doradzic jaka spolke lepiej zalozyc przy otwarciu szkoly jezykowej – cywilna czy sp.zoo? doradzcie prosze

Avatar

M.o

25 kwietnia 2010 Odpowiedz

dobre informacje

Avatar

XX

26 kwietnia 2010 Odpowiedz

Witam
Prowadziłem spółkę cywilną wraz ze wspólnikiem. Musiałem wyjechać. Obecnie spółka ma długi. Wspólnik chce mi podpisać dokument stwierdzający że tylko on za nie odpowiada. Niestety nie wiemy czy to ma być pismo podpisane u notariusza czy tylko między nami. Jaki jest wzór takiego pisma?

Avatar

Ryszard

27 czerwca 2010 Odpowiedz

Witam mam pytanie odnośnie spółki cywilnej. Jakie są opłaty miesięczne i roczne w przypadku posiadania spółki cywilnej. Proszę o szybki kontakt. EMAIL – [email protected] oraz GG – 4363938
lub bezposrednio na stronie dziekuje z góry

Avatar

ASA

5 lipca 2010 Odpowiedz

czy ktoś mi powie jeśli osoba ma firme i ma długi a następnie otworzy drugą firme czyli sp cywilną to można ten dłóg ściągnąć ze spółki i w jaki sposób można to zrobić

Avatar

Robercio

2 listopada 2010 Odpowiedz

hej, założyłem z tatą firmę odzieżową w Niemczech i popadliśmy w długi ,co mam teraz zrobić ,żeby wyrwać się z tej spółki…?

Avatar

Ewela

6 maja 2011 Odpowiedz

Jakie są powoływane organy w spółce cywilnej??? Oprócz Zarządu..?

Avatar

3S

14 sierpnia 2013 Odpowiedz

stylowa spółka społem 🙂

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*