Będzie można łatwiej uzyskać patent. Jakie zmiany przewiduje nowelizacja ustawy?

O tym, że ważna jest ochrona swojego pomysłu wie chyba każdy start-up. Teraz pozyskanie patentu będzie znacznie prostsze, za sprawą nowelizacji Prawa własności przemysłowej. – Mam nadzieję, że skłoni to polskich przedsiębiorców, żeby mocniej chronili swoje pomysły i produkty – wskazała Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii w komunikacie MPIT.

Foto: YAY Foto

Co prawda z roku na rok rośnie liczba udzielanych patentów, jednak nie każdy decyduje się na to. Jednym z powodów takiej sytuacji jest czasochłonność oraz skomplikowane proces przyznawania patentu.

Jak poinformowano w komunikacie prasowym, nowela realizuje postulaty zgłoszone w Białej Księdze Innowacji z zakresu własności przemysłowej przez zainteresowane środowiska, w szczególności przez przedsiębiorców. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Zasadniczą zmianą, która wprowadza nowelizacja jest rozszerzenie pełnomocnictwa stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym. Obecnie mogą nim być tylko rzecznicy patentowi, jednak po zmianach będą mogli być nimi także adwokaci i radcowie prawni. W konsekwencji tego zwiększona zostanie dostępność pomocy prawnej w obszarze wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych.

Ponadto zmieniona została definicja wynalazku. – Dzięki temu przedsiębiorcy zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym, korzystając ze zbliżonego orzecznictwa obu instytucji. Po zmianach w zakresie regulacji dotyczących patentów Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego — tłumaczy ministerstwo.

Jednak to nie koniec zmian, które przewiduje nowela. Po wejściu jej w życie przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców z sektora MŚP na początku ich działalności gospodarczej, czyli w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia.

Kolejną kwestią, którą wprowadza nowela jest tzw. poszukiwania międzynarodowe. Jak wyjaśnia MPIT, dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej.

Co więcej, nowela zakłada skrócenie aplikacji eksperckiej dla pracowników Urzędu Patentowego. Obecnie trwa ona 18 miesięcy, a po zmianie miałoby to być 6 miesięcy. To z kolei przyczyni się do wzrostu wyspecjalizowanej kadry oraz wpłynie na skrócenie czasu rozpatrywania zgłoszeń o nadanie ochrony patentowej.

Nowe regulacje miałyby obowiązywać już po 3 miesiącach od daty ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw.

Najważniejsze zmiany Prawa własności przemysłowej 

Rozszerzone pełnomocnictwoPełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patentowych – będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.
Nowa definicja wynalazkuDzięki temu przedsiębiorcy zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym.
Zwolnienie z opłatNowela zwalnia z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców (na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm na początku ich działalności gospodarczej, czyli w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia.
Poszukiwania międzynarodoweUmożliwi ono zgłaszającemu – już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat „stanu techniki”
Skrócenie aplikacji eksperckiej dla pracowników Urzędu Patentowegoz 18 do 6 miesięcy
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych MPiT

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*