Co wlicza się do podstawy zasiłku chorobowego?

Jestem zatrudniona na pełnym etacie na czas nieokreślony w placówce oświatowej jako nauczyciel. Aktualnie jestem w 6 tyg. ciąży. Prawdopodobnie udam się na zwolnienie lekarskie, tego chce mój lekarz. Czy do obliczenia podstawy zasiłku chorobowego z ostatnich 12 miesięcy będzie się wliczało wynagrodzenie z umowy-zlecenia realizowanego dla tego samego pracodawcy w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Czy do tego wymiaru będą wliczone dodatki: wiejski, mieszkaniowy oraz za trudne warunki pracy? Czy kiedy zostanie naliczona podwyżka dla nauczycieli w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego, ZUS ją uwzględni?

Zgodnie z zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami wynikającymi z art. 36.1. podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy pracownicy nastąpi przed upływem 12 miesięcy od momentu zatrudnienia wówczas do wyliczenia podstawy wymiaru bierze się jej wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przychód, stanowiący podstawę wymiaru składek chorobowych po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia pracowników, po potrąceniu kwoty równej 18,7 proc. tego wynagrodzenia.

Umowa-zlecenie również stanowi podstawę naliczania składek z ubezpieczenia społecznego, w tym składki chorobowej. Do podstawy wymiaru składek nie dolicza się dodatków mieszkaniowych wiejskich oraz dodatku za trudne warunki pracy. Ponadto ZUS nie uwzględni podwyżki udzielonej pracownicy w trackie zwolnienia lekarskiego jako zwiększającej podstawę wymiaru, ponieważ zasiłek chorobowy oblicza się z przeciętnego 12 miesięcznego okresu poprzedzającego zasiłek, a nie z okresów trwania świadczenia.

Podstawa prawna: Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*