Czy mąż odpowiada za firmowe długi żony?

Komornik Urzędu Skarbowego zajął wynagrodzenie za pracę męża mimo, że długi powinny obciążać mnie za prowadzoną działalność w latach 2008-2010. W marcu tego roku złożyłam wniosek o abolicję i czekam na rozstrzygnięcie. Z pisma z ZUS-u wynika, iż mam czas na spłatę różnicy, która nie wchodzi w abolicję do końca marca przyszłego roku. Do tego momentu postępowanie jest zawieszone w ZUS-ie. Urząd Skarbowy posiada dane dotyczące zawieszenia o abolicję, mimo to całe moje zadłużenie spadło na wynagrodzenie męża. Obecnie pracuję na umowę na zlecenie. Nie mamy z mężem podpisanej intercyzy. Czy jest możliwość odwołania się od decyzji Urzędu Skarbowego, a jeśli tak to w jaki sposób? Obecnie nasz łączny dochód wynosi 1800 zł.

Co do zasady przedsiębiorca, będący w związku małżeńskim, odpowiada za zobowiązania podatkowe majątkiem osobistym oraz majątkiem wspólnym swoim i małżonka. Majątek wspólny to przedmioty i prawa nabyte przez oboje małżonków lub jednego z nich w czasie trwania wspólności majątkowej od momentu zawarcia związku małżeńskiego. Do tych składników majątku zalicza się także uzyskiwane przez każdego z małżonków wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku wspólnego.

Procedura abolicji zakłada początkowe zawieszenie postępowania w sprawie ściągnięcia zaległych należności. Wszelkie egzekucje komornicze z tego tytułu ulegną zatem wstrzymaniu. Dopiero wydanie decyzji administracyjnej, zawierającej warunki umorzenia wraz z naliczeniem odpowiednich kwot, stanowić będzie podstawę do zakończenia egzekucji.

Zgodnie z zapisami ustawy abolicyjnej umorzenie należności następuje na wniosek osoby podlegającej. obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. z wnioskiem może również wystąpić spadkobierca lub osoba trzecia, jeżeli w zakresie tych zobowiązań Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o ich odpowiedzialności.

Wobec powyższego osoba odpowiedzialna za długi małżonka ze wspólnego majątku nie jest podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej. W przedmiotowej sytuacji z wnioskiem o umorzenie należności może wystąpić wyłącznie płatnik składek. W takim przypadku do momentu wydania decyzji abolicyjnej egzekucja może być prowadzona w stosunku do osób współodpowiedzialnych. W mojej ocenie dopiero po wydaniu decyzji zaistnieje podstawa pozwalająca na zawieszenie postępowania egzekucyjnego względem męża. Jednak na podstawie ogólnych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dłużnik tzn. Pani mąż, może wnioskować o wyłączenie niektórych przedmiotów albo składników majątkowych spod egzekucji ze względu na jego ważny interes. Może nim być np. sytuacja rodzinna bądź osobista. Zwolnienie następuje na czas oznaczony lub nieoznaczony, z egzekucji w całości lub części określone składnik (np. wynagrodzenie)

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 26, 29 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.)

Art. 33, art. 13 § 1, ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*