Czy można być VAT-owcem płacąc ryczałt?

Zakładam firmę transportową, tzn. przewóz towarów 64.12. B i nie wiem czy mogę być na ryczałcie, czy na VAT?

Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby zarówno rozpoczął Pan swoją działalność gospodarczą na zasadach opodatkowania podatkiem VAT, jednocześnie wybierając ryczałt. Osobiście uważam, że ryczałt byłby dla Pana lepszym rozwiązaniem.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Są oni w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, wiedząc na jakie przychody mogą liczyć.

Jednak należy pamiętać, że w tej formie opodatkowania nie jest możliwe odliczenie poniesionych kosztów. Tak więc w przypadku, kiedy odnotuje Pan straty, wynikające z faktu poniesienia dużych wydatków finansowanych z osiągniętych przychodów, będąc na ryczałcie, nie musi Pan składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowej – robi Pan to tylko raz w roku.

Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy składa Pan do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeśli rozpoczyna Pan działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i (tak jest właśnie w Pana przypadku) nie złożył Pan w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym wspomniałem powyżej (lub wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej), jest Pan obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym, czyli księga przychodów i rozchodów.

Może Pan zawsze zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu, poczynając od następnego roku podatkowego. Rezygnacja polega na złożeniu nie później niż w terminie 20-go stycznia danego roku podatkowego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania.

Aby pozostać na ryczałcie nie może Pan przekroczyć kwoty limitu zwolnienia podmiotowego od podatku VAT, która w 2006 r. wynosi 39 200 zł.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z pózn. zm.)

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*