Czy można nie płacić podatku od sprzedaży samochodu używanego w działalności?

Jeżeli podatnik VAT zakupi bądź weźmie w leasing samochód osobowy i nie wystąpi do urzędu skarbowego o zwrot VAT, wpisując jednak ten VAT do deklaracji VAT-7 za dany miesiąc i przenosząc go na kolejne miesiące, to czy w przypadku sprzedaży tego samochodu po kilku latach użytkowania może nie płacić od tej przyszłej transakcji VAT? Jak ten fakt należy uwzględnić w deklaracji VAT-7?

Tak. Co miesięczny odpis VAT w deklaracji VAT-7 jest możliwy. Możliwa jest również sprzedaż takiego pojazdu. Warto w tym miejscu przytoczyć decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IP-PP2-443-121/08-2/IB), który stwierdził, że jeżeli przy nabyciu samochodu osobowego podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług i jednocześnie samochód ten był używany przez podatnika dokonującego jego dostawy przez okres co najmniej pół roku, sprzedaż tego pojazdu korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W części D deklaracji VAT-7 – ROZLICZENIE PODATKU NALICZONEGO należy wykazać wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt), w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86 – 92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W poz. 46 wykazuje się wartość netto nabytych przez podatnika towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, oraz gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, o ile są one zaliczane do środków trwałych nabywcy.

Warto dodać, że jeżeli podatnik zakupił samochód osobowy i nie zaliczył go środków trwałych, a następnie sprzedał przed upływem 1 roku, to w momencie sprzedaży nie będzie obowiązany do korekty podatku naliczonego na podstawie art. 91 ust. 2-5 ustawy o VAT.

Podstawa prawna: Ustawa o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 353 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*