Czy okres pracy na umowę-zlecenie będzie się liczył do emerytury?

Jestem na zasiłku przedemerytalnym i obecnie pracuję na umowę-zlecenie. Opłacam składki ZUS. Czy ten okres zostanie wliczony przy obliczaniu emerytury?

Jeżeli osoba przebywa na zasiłku przedemerytalnym i pracuje na umowę-zlecenie okres tej pracy zostanie wliczony do obliczania emerytury. Osoba, która mając ustalone prawo do emerytury lub renty, zawiera umowę zlecenie, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz dobrowolnie – chorobowemu.

Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę. Przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych przyjmuje się lata kalendarzowe następujące bezpośrednio po sobie, chociażby ubezpieczony w niektórych z tych lat przez okres roku lub krócej niż rok nie pozostawał w ubezpieczeniu.

Do podstawy wymiaru przyjmuje się te składniki wynagrodzenia (dochodu, przychodu), od których istniał obowiązek opłacania składek. Przy umowie zleceniu istnieje obowiązek opłacania składek ZUS, a zatem osoba wykonująca pracę na umowę zlecenie będzie miała okres ten wliczany przy obliczaniu emerytury.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*