Jak rozliczyć w Polsce dochód uzyskany za granicą?

Od ponad 1,5 roku pracuję za granicą i tam płace podatki. W Polsce w 2013 r. uzyskałam dochód w wysokości 900 zł (wpłynęły pieniądze z dawnego zlecenia). Wiem, że gdyby nie te 900 zł,  nie miałabym obowiązku rozliczania sie z Polskim Urzędem Skarbowym. Ale czy w tej sytuacji będę musiała  płacić podatek od dochodu uzyskanego za granicą? W jaki  sposób będzie to przeliczane?

Tak, jako że uzyskała Pani dochody w Polsce powstanie obowiązek złożenia deklaracji w Polsce i wykazania dochodów z zagranicy. Będą one jednak opodatkowane lub nie w zależności od tego, jaka metoda unikania podwójnego opodatkowania jest przewidziana w umowie o upo z danym państwem, w którym uzyskuje Pani dochód.

Jeżeli umowa o upo przewiduje metodę wyłączenia z progresją, wówczas dochód z zagranicy wykazuje się w deklaracji, nie podlega on jednak opodatkowaniu a wyłącznie brany jest pod uwagę przy obliczaniu stawki podatku stosowanej do opodatkowania dochodów krajowych. Jeżeli zaś umowa przewiduje metodę zaliczenia (odliczenia) proporcjonalnego, wówczas cały dochód – uzyskany w kraju i zagranicą – podlega opodatkowaniu w kraju, z tym że w rozliczeniu rocznym składanym w Polsce od sumy dochodów osiągniętych w Polsce i za granicą podatnik potrąca od polskiego podatku kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą. Takie potrącenie może nastąpić do wysokości określonego limitu. Potrącenie nie może bowiem przekroczyć tej części podatku polskiego obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Natomiast przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Anna Świech
Kancelaria INITIUM Krzysztof Biernacki

Podstawa prawna:

  • Art. 11a ust. 1, art. 27 ust. 8 i 9, Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 361)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*