Jakimi zasadami kieruje się ZUS przy wypłacie zasiłków chorobowych?

Zasady jakimi kieruje się ZUS przy wypłacie zasiłków chorobowych, często budzą wiele wątpliwości. Artykuł jest próbą rozwiania tych niejasności. Jest analizą zaczerpniętą z praktyki ZUS-owskiej oraz z interpretacji ustawy zasiłkowej. Raport zawiera szereg analiz co do wypłacania zasiłku chorobowego, jego ustalania, oraz okresów wyczekiwania na ten zasiłek.

Jak ZUS ustala prawo do zasiłku chorobowego?

Począwszy od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego finansowanego ze środków FUS. Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy:

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zwalczaniu chorób zakaźnych albo o zwalczaniu gruźlicy,
 • z powodu przebywania w zamkniętym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego,
 • z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych,
 • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów

Czy wiesz, że…

Pracownikowi zatrudnionemu jednocześnie więcej niż u jednego pracodawcy zasiłek chorobowy w czasie trwania zatrudnienia przysługuje oddzielnie u każdego pracodawcy.

Zasiłek chorobowy przysługuje również pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania zatrudnienia i choruje nieprzerwanie po rozwiązaniu stosunku pracy, a także jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała nie później niż:

 • w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia,
 • w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia – w razie choroby zakaźnej, której
  okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy ujawniają
  się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (niezdolność oznaczana kodem literowym „E”).

Komentarz Eksperta

Zasiłek chorobowy za okres po ustaniu zatrudnienia nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Prawa do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia nie nabywa również osoba, która:

 • podjęła lub kontynuuje działalność zarobkową;
 • nie nabyła prawa do zasiłku w okresie zatrudnienia z powodu nie przepracowania wymaganego okresu wyczekiwania;
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu dodatkowego zatrudnienia nie przysługuje, jeśli zatrudnienie to zostało podjęte u innego pracodawcy wyłącznie na okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pierwszego pracodawcę. W takim przypadku po zakończeniu urlopu bezpłatnego zasiłek chorobowy przysługuje wyłącznie z tytułu zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*