Komu przysługuje renta z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem?

Mam 51 lat. Od 1998 r. mam pobierane składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem niepełnosprawnym. Czy przysługuje mi renta?

Tak. Osoba, która w wyniku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym zrezygnowała z zatrudnienia i w ostatnich 10 latach nie ma udokumentowanego przynajmniej 5 letniego okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 58.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, nabyła prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zgodnie z art. 58.1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nie składkowego, uważa się za spełniony, gdy ubezpieczony osiągnął okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:

  • 1 rok – jeżeli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat;
  • 2 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 20 do 22 lat;
  • 3 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 22 do 25 lat;
  • 4 lata – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 25 do 30 lat;
  • 5 lat – jeżeli niezdolność do pracy powstała w wieku powyżej 30 lat.

Okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy. Do tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza się okresów pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej lub renty rodzinnej. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uchwale nr I UZP 5/05 2006.03.23 renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy (art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), bez potrzeby wykazywania przewidzianego w art. 58 ust. 2 tej ustawy pięcioletniego okresu składkowego i nieskładkowego przypadającego w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę lub przed dniem powstania niezdolności do pracy.

Podstawa prawna: Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353. ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*