Dowody księgowe

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z obowiązującej już dłuższy czas, choć często „ulepszanej” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W myśl art. 11 tejże ustawy księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie zarządu jednostki, jak również w siedzibie przedstawicielstwa lub oddziału zagranicznej osoby prawnej. Dowody księgowe Do ksiąg rachunkowych miesiąca należy wprowadzić każdą operację…

Postacie ksiąg rachunkowych

Jak wynika z art. 13 ustawy księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej), w której obowiązuje ujęcie każdej operacji zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz), zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych. Księga wyraźnie oznaczona Bez względu na…

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z obowiązującej już dłuższy czas, choć często „ulepszanej” ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Księgi prowadzi się w siedzibie W myśl art. 11 tejże ustawy księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie zarządu jednostki, jak również w siedzibie przedstawicielstwa lub oddziału zagranicznej osoby prawnej. Ponadto w przypadku jednostek posiadających…

Podwyższenie lub obniżenie udziałów sp. z o. o.

Jak już wcześniej wspominaliśmy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z najchętniej zakładanych rodzajów działalności partnerskiej. Dlaczego sp. z o. o.? Kapitał założycielski dla tego rodzaju spółki wynosi 50.000 zł, w przeciwieństwie do spółki akcyjnej gdzie minimalny kapitał wynosi już 500.000 zł. Ponadto jest to obok spółki akcyjnej jedna z bezpieczniejszych form działalności, z uwagi…

Możliwości wykorzystania zysku z przedsiębiorstw prowadzonych przez cudzoziemców

Również i w tym przypadku należy posłużyć się obowiązującymi przepisy dotyczącymi zakładania przedsiębiorstw czy wchodzenia w spółki osób zagranicznych na terenie Polski zgodnymi z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r.,…

Kredytowanie przedsiębiorstw prowadzonych przez cudzoziemców w Polsce

Po dziś dzień z wprowadzonymi niewielkimi zmianami obowiązują przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstw czy wchodzenia w spółki osób zagranicznych na terenie Polski zgodne z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz.U. z 1989 r., Nr…

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych to kształcenie w szkołach dla dorosłych i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych. Może się ono odbywać w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, samokształcenia kierowanego, eksternistycznym lub systemie mieszanym. Może być realizowane na podstawie skierowania zakładu pracy lub bez takiego skierowania. Kiedy nauka wolna…

Sankcje ZUS - opłata dodatkowa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wymierzyć nierzetelnemu płatnikowi składek, oprócz odsetek za zwłokę, opłatę dodatkową. Podstawą do ustalenia takiej kary jest niepłacenie bądź zaniżanie wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, oraz zdrowotne i składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Pracy. Kiedy opłata dodatkowa? W przypadku powyżej określonych niedociągnięć płatniczych względem ZUS, organ ten może…

Likwidacja spółek kapitałowych - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 270 kodeksu o spółkach handlowych rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać spowodowane: przyczynami przewidzianymi w umowie spółki, uchwałą wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza, ogłoszeniem upadłości spółki, innymi przyczynami przewidziane prawem. Kiedy rozwiązanie spółki Zgodnie z art. 21 kodeksu o spółkach…

Likwidacja spółek kapitałowych - spółka akcyjna

W wyniku złej gospodarności w firmie, niedostatecznej przedsiębiorczości lub nie radzenia sobie na rynku w życiu każdego przedsiębiorstwa może wielokrotnie pojawić się chęć jego likwidacji spowodowana wspomnianymi problemami, lecz nie zawsze do tej likwidacji czy rozwiązania spółki dochodzi. Kiedy rozwiązać? Taka firma, która nie potrafi sobie poradzić wewnętrznie ze swoimi problemami powinna jak najszybciej zejść…

Likwidacja spółek osobowych - spółka jawna

Często zdarza się tak, że zawarta na czas nieokreślony spółka może stracić na swej wartości dla jej właścicieli i postanowią oni ja rozwiązać. Wówczas należy zastosować wszelkie przewidziane w kodeksie spółek handlowych przepisy. Sposób rozwiązania spółki jest ściśle związany z charakterem firmy. Dlatego też nieco inne przepisy prawa są dla spółek jawnych a nieco inne…

Likwidacja spółek osobowych - spółka komandytowo-akcyjna

Jak każde przedsiębiorstwo, tak i spółka komandytowo-akcyjna bądź innego typu miewa swoje lepsze i gorsze dni. Przyczyny tych rzeczy są bardzo różne poczynając od bardzo dobrej gospodarności czy w drugim przypadku jej całkowitego braku, poprzez doskonałą lub niedostateczną przedsiębiorczość po umiejętność lub nie radzenia sobie na rynku. Gdy nie idzie po myśli W życiu każdego przedsiębiorstwa…

Sankcje za niepłacenie składek ZUS

Prowadząc działalność gospodarczą jednocześnie zobowiązujemy się do spełniania obowiązków wobec prawa pracy, prawa handlowego, gospodarczego i innych. Dostosowanie naszych zachowań do przepisów prawnych wiąże się również z ponoszeniem kosztów materialnych. Nawet jeżeli prowadzimy indywidualną działalność gospodarczą, to i tak ciąży na nas obowiązek opłacania wszelkich składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatku do urzędu skarbowego,…

Sankcje ZUS - odsetki za zwłokę

Artykuł 23 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa, iż od nieopłaconych w terminie składek na ubezpieczenia społeczne należne są od płatnika odsetki za zwłokę obliczane na zasadach i w wysokości określonej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tego aktu. Te…

Badanie rynku na własną rękę - poznaj swego klienta

Z założeniem własnej działalności gospodarczej wiąże się często ryzyko niepowodzenia całej inwestycji. Nie zawsze dobry pomysł na tzw. biznes gwarantuje zysk. Dobry pomysł to przede wszystkim wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów, do których chcemy dotrzeć, którym chcemy zaoferować swoje usługi lub produkty. Poznaj pole manewru To środowisko, w którym zamierzamy rozpocząć swą działalność wyznacza nam pole manewru…

Dobór odpowiedniej ceny

Sukces sprzedaży można osiągnąć na kilka sposobów. Jednakże najbardziej „chwytliwą” rzeczą na rynku jest cena adekwatna do produktu, do zapotrzebowania na niego oraz do możliwości potencjalnych klientów. Price znaczy cena Cena jest jedynym elementem marketingu mix, który przynosi dochód. Produkt, polityka dystrybucyjna oraz promocja pochłaniają jedynie koszty. Nie znaczy to, że nie powinno się w…