Lojalność a marketing

Słyszy się czasami dookoła, że w interesach nie ma miejsca na przyjaźń, ale na pewno powinno być miejsce na lojalność. Bardzo ważne jest to, aby zachowanie lojalności działo się nie tylko względem klienta, ale również innych firm. Jednak lojalność nie eliminuje tak ważnej dzisiaj konkurencji. Walcząc o przetrwanie W momencie kiedy ta właśnie konkurencja przedsiębiorstw…

Komponowanie mixu promocyjnego w firmach produkcyjnych

Jak już zostało wspomniane we wcześniejszych artykułach związanych tematycznie z dobrami przemysłowymi, rynek tych dóbr jest nieco inny od rynku dóbr konsumpcyjnych, dlatego inne rządzą nim praw oraz innej polityki wymagają. Komunikacja marketingowa Ze względu na mniejszą ilość, a jednocześnie przy tym lepsza koncentracja nabywców oraz złożoność produktów przemysłowych zmuszają przedsiębiorców i odbiorców tych produktów…

Rozliczenia bezgotówkowe c.d - weksel, wpłata na rachunek, polecenie przelewu

Weksel kojarzy nam się z zadłużeniem i wierzytelnością. Coraz częściej jednak staje się on codzienna rzeczywistością. Jest on bezwzględnym, bezwarunkowym przyrzeczenie zapłaty określonej na nim kwoty w określonym na wekslu czasie i miejscu. Weksel Weksel jest dokumentem sporządzonym na piśmie, jest papierem wartościowym, a jego posiadacz jest uprawniony do otrzymania kwoty określonej na wekslu. W…

Rozliczenia bezgotówkowe c.d. - akredytywa i karty płatnicze

Jeżeli odbiorca towarów czy usługi składa w swoim banku określoną sumę pieniędzy bądź też polecenie wyodrębnienia z ogólnej kwoty dostępnych środków na jego rachunku bankowym pewną część pieniędzy i upoważnia bank do tego, aby kwota ta została przekazana dostawcy po spełnieniu przez niego warunków dostawy, które zostały określone w sporządzonej wcześniej umowie między dostawcą i…

Rozliczenia bezgotówkowe - czeki

Rozliczenia gotówkowe to podstawowy sposób rozliczania się z osobami kupującymi bądź korzystającymi z naszych produktów lub usług bądź też dla nas jako kupujących od pośredników itp. Forma ta polega na dokonaniu wpłaty (bądź też wypłaty) należnej kwoty do kasy. Kasjer zobowiązany jest do sprawdzenia autentyczności otrzymanych banknotów, może to zrobić za pomocą testera banknotów. Tester…

Formy pracowniczych programów emerytalnych

Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych, programy te mogą być prowadzone, według wyboru pracodawców, w jednej z następujących form: pracowniczego funduszu emerytalnego, umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń, umowy grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie…

Działalność zakładów i towarzystw ubezpieczeń

Działalność zakładów ubezpieczeń i towarzystw ubezpieczeń w zakresie zawieranych przez nie w ramach pracowniczego programu emerytalnego umów grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na życie pracowników muszą być zgodne z ustawowymi przepisami, które orzekają co następuje poniżej. Umowy powinny określać część składki, która: staje się środkami, jest przeznaczona na ochronę ubezpieczeniową, pokrywa koszty zakładu ubezpieczeń lub towarzystwa ubezpieczeń.…

Zakwaterowanie pracowników w hotelach i kwaterach prywatnych

Pracodawca może, a często również powinien, zapewnić swoim pracownikom, przebywającym w podróży służbowej trwającej na tyle długo, aby pracownikowi należało się 6 godzin snu, zapewnić zakwaterowanie na koszt firmy. Wyjazd musi być oddalony na tyle od miejsca zamieszkania pracownika, aby utrudniało mu to powrót do domu. Wszelkie warunki na zaoferowanie pracownikowi zakwaterowania rozważa pracodawca. Kwatera…

Dodatek za rozłąkę

W przypadku, kiedy zaistnieje zmiana miejsca pracy przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, może wyniknąć konieczność przeniesienia go do innej miejscowości niż miejsce jego stałego zamieszkania. W związku z tą sytuacją, jeżeli posiada on rodzinę w postaci małżonka i (choć niekoniecznie) dzieci, to przysługuje mu prawo do otrzymywania świadczenia w postaci dodatku za rozłąkę.…

Dochody z zagranicy oraz zakwaterowanie za granicą

Pracownik danego zakładu pracy może zostać oddelegowany na pewien okres do pracy za granicą. Wówczas z tego tytułu przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za wykonywaną za granicą pracę, dieta na czas pobytu (uzależniona od kraju, w którym daną prace wykonuje) oraz zwrot kosztów podróży służbowej. Dochody z zagranicy Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.20 ustawy o…

Windykacja - dłużnik w stanie upadłości

W procesie windykacji należności można spotkać się z kilkoma niedogodnościami ze strony dłużnika. Są to między innymi: zlikwidowanie przedsiębiorstwa dłużnika, ogłoszenie upadłości dłużnika, różne oszustwa ze strony dłużnika mające na celu obalenie naszej tezy o tym, że cokolwiek jest on nam winien. Jedno z tych niedogodności, czyli ogłoszenie upadłości dłużnika znacznie ogranicza możliwość dochodzenia roszczeń…

Windykacja - dłużnik w stanie likwidacji

W procesie windykacji należności można spotkać się z kilkoma niedogodnościami ze strony dłużnika. Jeżeli już postanowiliśmy wynająć firmę windykacyjną, to oznacza to, że nie możemy odzyskać pewnych należności od innego przedsiębiorstwa czy indywidualnego klienta. Może to wynikać z braku u niego płynności finansowej, z problemów na rynku albo też z braku odpowiedzialności tejże osoby lub…

CRM w kontaktach z klientami

CRM, czyli skrót od Customer Relationship Management, to określenie dla strategii biznesowej polegającą na budowaniu związku i zarządzaniu klientami w celu osiągnięciu długoterminowych korzyści. Jest to proces zdobywania i wykorzystania szeroko rozumianej wiedzy o klientach. Operacyjnie i analitycznie CRM można podzielić na: operacyjny – w którym wiedza pracowników jest wspierana przez dostarczane im „surowe” dane;…

Zwolnione od podatku dochodowego świadczenia pracownicze

Bezpieczeństwo i higiena pracy są bardzo istotnymi elementami w każdej firmie. Bardzo często kontrolowane wymagają od pracodawcy nieustępliwego dostosowania się do obowiązujących przepisów. W ich imię pracodawca powinien zapewnić swym pracownikom, w zależności od pracy, jaką wykonują oraz od warunków, w których ona ma miejsce – odpowiednią odzież, obuwie, zabezpieczenia w postaci kasków itd. BHP…

Sankcje ZUS - wyłączenia spod egzekucji

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych wszelkie należne Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych zaległe składki mogą być uzyskiwane od dłużników na drodze egzekucji administracyjnej lub sądowej. Przypadki wyłączenia Stosownie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dn. 17 czerwca 1966 r w art. 8-10 wyłącza spod egzekucji niektóre ruchomości i źródła utrzymania. Zgodnie z obowiązującymi…

Sankcje ZUS - egzekucja administracyjna i sądowa

Wszelkie nadane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kary za niepłacenie bądź niepłacenie w terminie lub w zaniżonej wysokości składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych świadczeń pracowniczych podlegają przymusowemu uiszczeniu. W związku z tym wszczyna się postępowanie egzekucyjne. Podstawa prawna Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych należności z…