Miejsce opodatkowania w imporcie

W szóstej dyrektywie UE import towarów rozumiany jest jako wprowadzenie towarów z terytorium państw trzecich na terytorium wspólnoty. W celu doprecyzowania, w którym z krajów członkowkich na nastąpić opodatkowanie z tego tytułu wskazano, że miejscem importu ( jego opodatkowania) jest państwo członkowskie, na terytorium którego znajduja się towary w momencie ich wprowadzenia na terytorium Wspólnoty.…

Jak uniknąć obciążeń z tytułu świadczeń rzeczowych

Osoby zatrudnione w ramach umów o pracę czy umów cywilnoprawnych często otrzymują od pracodawców, oprócz normalnego wynagrodzenia, różnego rodzaju dodatkowe świadczenia rzeczowe – częściowo odpłatne lub nieodpłatne. Korzystają też z oferowanych przez pracodawców usług. Jak wyceniać przekazane pracownikom świadczenia w naturze? Czy od każdego świadczenia opłaca się podatek i składki? Opodatkowane prezenty Często zdarza się,…

Gdy pracodawca płaci odszkodowanie

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy jest w kodeksie pracy różnie ukształtowana. Niekiedy zakres obowiązku odszkodowawczego jest limitowany, i to na ogół do wysokości trzykrotnego wynagrodzenia pracowniczego, innym razem pracodawca zobowiązany jest do pokrycia w pełnej wysokości szkody poniesionej przez pracownika. Uprawnienia z kodeksu pracy nie wyczerpują jednak wszystkich praw pracownika, który w wielu przypadkach może żądać od…

Jak spółka się rozlicza

Wynik finansowy jest rezultatem działalności spółki w danym okresie sprawozdawczym. Ustalany jest w rachunku zysków i strat, stanowiącym element sprawozdania finansowego. Wynik finansowy jest efektem przeciwstawienia kosztów przychodom, przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności i ostrożności. Na nowo Znowelizowana ustawa o rachunkowości podaje jedynie ogólne definicje kategorii, które kształtują wynik finansowy jednostki, czyli: przychody, koszty, zyski…

Wykorzystywanie cudzych składników majątkowych

Korzystanie przez przedsiębiorców w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej z cudzych składników majątkowych jest rozwiązaniem bardzo popularnym. Umożliwia bowiem bez konieczności nabycia własności określonych maszyn, urządzeń lub nieruchomości ich wykorzystanie do własnych celów gospodarczych. Używanie bezpłatne jako przychód Warto pamiętać, że rodzaj umowy łączącej właściciela rzeczy oraz osoby z niej korzystającej rodzi skutki prawne, w…

Odpłatna i nieodpłatna dostawa towarów

Zasadą jest, że opodatkowaniu VAT podlega jedynie dostawa towarów pod tytułem odpłatnym, a zatem kiedy jest ona zrealizowana pod tytułem nieodpłatnym  nie podlega VAT. W ustawie jednak przewidziano od tej zasady wyjątek. Wyjątki Jeżeli podatnikowi przysługiwało – w całości tub części – prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy czynnościach nabycia towarów należących do…

Jak rozliczyć stratę podatkową

W przypadku działalności gospodarczej dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. Regulacje prawne Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o podatkach dochodowych od osób fizycznych oraz prawnych umożliwiają rozliczanie strat w najbliższych, kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.…

Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe

Zgodnie z art. 115 par. 1 Ordynacji podatkowej wspólnik spółki cywilnej odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki i wspólników, wynikające z działalności spółki. Co z tą odpowiedzialnością? Komentowany przepis wskazuje, że odpowiedzialność osób trzecich (w tym przypadku wspólników) może kształtować się dwojako. Po pierwsze odpowiedzialność solidarna…

Faktura VAT-MP

Zasady sporządzania faktur VAT określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, póz. 971). Faktury…

Eksport towarów

Eksportem towarów w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, nazywany jest wywóz towarów z terytorium Wspólnoty potwierdzony przez urząd celny wyjścia. Co jest eksportem? Zatem aby daną czynność uznać za eksport towarów muszą zostać spełnione następujące  przesłanki: a) wywóz towarów musi być potwierdzony przez urząd celny wyjścia, tzn. nie jest wystarczające posiadanie przez podatnika…

Ewidencjonowanie podatników VAT

Przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu, podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zgłoszenie rejestracyjne z zastrzeżeniem art.9 ust.3 ustawy. Urząd skarbowy ma obowiązek potwierdzić fakt zgłoszenia. Rejestracja fakultatywna W stosunku do niektórych kategorii podatników ustawodawca pozostawił dobrowolność wykonania tego obowiązku. Należą do nich: korzystający z wymienionych wyżej zwolnień podmiotowych oraz wykonujący wyłącznie czynności…

Zgłoszenia rejestracyjne VAT-R - jak je wypełnić?

Podatnicy podatku VAT (podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności), przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej działaniu ustawy, zobowiązani są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Zanim zaczniesz Obowiązek rejestracji nie dotyczy podmiotów zwolnionych z podatku ze względu na osiągane obroty (nieprzekraczające równowartości 10.000 euro) oraz podmioty wykonujące…

Obowiązki podatników VAT, a likwidacja działalności gospodarczej

Podmioty będące podatnikami VAT, które zamierzają zrezygnować z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, muszą w związku z tą likwidacją spełnić szereg obowiązków wynikających wprost z przepisów ustawy o VAT. VAT przy likwidacji Likwidacja działalności nie wymaga wyłącznie formalnego poinformowania organu podatkowego o tym fakcie, ale też wiąże się z obowiązkami prawidłowego rozliczenia podatku od towarów…

Rejestracja podatników VAT

Rejestracji automatycznej dla podatku VAT podlegają też podatnicy, którzy złożyli zgłoszenie rejestracyjne przed 1996 r. na formularzu VAT-1 lub VAT-2 i którzy składali przez ostatnie 6 miesięcy deklaracje podatkowe. Nie jako Vat czynni Natomiast nie zostaną zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni: podatnicy, którzy zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe VAT, a takich deklaracji nie składali…

Deklaracje składane przez małych podatników rozliczających się kasowo

W myśl art. 99 ust. 2 ustawy, mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. W tym samym terminie obowiązani są do wpłacenia podatku na rachunek urzędu skarbowego.…

Podatek VAT a rozliczanie małych podatników

Małymi podatnikami w rozumieniu ustawy o VAT , są podatnicy: u których wartość sprzedaży ( wraz z kwota podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 800.000 EURO prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi, bedący agentem, zleceniobiorcą lub inna osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze za wyjątkiem kumisu – jeżeli kwota prowizji lub wynagrodzenia w…