Podstawa rozwiązania umowy z pracownikiem w świadectwie pracy

W świadectwie pracy napisałam „stosunek pracy ustał przez oświadczenie jednej ze stron – pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia Art.30 par.1 pkt 2 Kp , w związku z Art.30 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90 poz. 844 z późniejszymi zmianami”). Czy to prawidłowy zapis? ZUS mi odpisał, że art. 30 nie dotyczy przyczyn ekonomicznych.

Pracownik uzyskuje prawo do odprawy, kiedy pracodawca zatrudniający przynajmniej 20 pracowników wypowiada umowę, bądź umowa rozwiązana jest za porozumieniem stron, jednak następuje to z przyczyn leżących po stronie pracodawcy i niedotyczących pracownika. Najlepiej, aby taka konkretna przyczyna faktyczna ta była ujawniona w dokumencie wypowiedzenia bądź w porozumieniu stron

Art. 30. kodeksu pracy w § 1 stwierdza, iż umowa o pracę rozwiązuje się

1) na mocy porozumienia stron;

2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

To są dwie odrębne podstawy do rozwiązania stosunku pracowniczego w przypadku rozwiązania przez jedną ze stron należy wskazać podstawę faktyczną.

Nie jestem w stanie stwierdzić dlaczego akurat ZUS miałby zakwestionować podstawę rozwiązania umowy o pracę wskazaną w świadectwie pracy a nie precyzuje Pani dlaczego tak si stało. Zgodnie z treścią rozporządzenia wypłaty odpraw zwolnione są z obowiązku odprowadzania od nich składek na ubezpieczenie społeczne.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*