Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jakie powinny być bezpieczne zabawki?

Zabawka musi być dla dziecka po prostu odpowiednio dobrana, uwzględniać jego wiek, typowe zachowania, powinniśmy postarać się sobie wyobrazić, co dziecko będzie z nią robiło. Taki obowiązek spoczywa na producencie i to już na etapie projektowania zabawki.

Deklaracja zgodności

W przypadku gdy zabawka nie jest zgodna w całości lub w części z normami zharmonizowanymi, albo jeżeli nie istnieją w stosunku do niej normy zharmonizowane, zgodność z zasadniczymi wymaganiami potwierdza się certyfikatem zgodności.

Deklaracja zgodności zawiera:

 • numer nadany przez producenta,
 • nazwę i adres zakładu produkującego zabawkę,
 • identyfikację zabawki zawierającą: symbol SWW lub kod PKWiU, nazwę, nazwę handlową, typ, gatunek oraz przeznaczenie i informację o zakresie stosowania,
 • identyfikację normy zharmonizowanej, z którą potwierdza się zgodność: numer, tytuł i rok jej ustanowienia,
 • identyfikację partii zabawek, której dotyczy deklaracja,
 • oświadczenie producenta, że zabawka spełnia wymagania normy zharmonizowanej,
 • miejsce i datę wystawienia deklaracji zgodności,
 • imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia deklaracji zgodności. W deklaracji zgodności dotyczącej określonej partii zabawek producent oświadcza również, że zabawki należące do tej partii są takie same jak zbadany typ zabawki, w odniesieniu do którego wydano deklarację zgodności.

Konstruktorzy zabawek zobowiązani są do tego aby tak konstruować zabawki, aby materiały z których są one zrobione nie stanowiły zagrożenie dla dzieci dla których są one zrobione. montować elementy, załączać do każdego egzemplarza, jeśli to konieczne, instrukcję obsługi, Oznakowania na opakowaniu jak również na samej zabawce (jeżeli wymagają tego wymogi bezpieczeństwa ) powinny być jasno informujące o przeznaczeniu jej dla określonej grupy wiekowej, aby absolutnie zmniejszyć ryzyko jakichkolwiek zagrożeń dla dziecka. Przyjmuje się, że zabawka, na którą wystawiono deklarację zgodności, spełnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa.

Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności wystawia notyfikowana jednostka certyfikująca na podstawie przeprowadzonego badania typu WE, które ma na celu stwierdzenie, że przedstawiony reprezentatywny egzemplarz zabawki spełnia zasadnicze wymagania. Producent umieszcza na zabawce albo na jej opakowaniu, etykiecie lub dołączonej do zabawki ulotce informacje, że zabawka spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu, w postaci następującego napisu: „Zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek”.

W przypadku gdy zabawka jest wyprodukowana zgodnie z normami zharmonizowanymi, producent:

 • jest obowiązany udostępnić na żądanie organu nadzoru lub Inspekcji Handlowej następujące dokumenty i informacje:

  a) adresy miejsc produkcji i składowania zabawek,

  b) szczegółowy opis projektowania i produkcji zabawek,

  c) opis środków, przez które producent zapewnia zgodność produkcji z normami zharmonizowanymi, takich jak wykorzystywanie wyników badań lub dokumentacji technicznej;

 • może przedstawić organowi nadzoru lub Inspekcji Handlowej również następujące dokumenty i informacje:

  a) świadectwo badania typu WE wystawione przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą; badanie typu WE jest procedurą, przez którą jednostka notyfikowana lub laboratorium notyfikowane upewnia się i poświadcza przez wydanie świadectwa badania typu WE, że przedstawiony reprezentatywny egzemplarz zabawki spełnia zasadnicze wymagania,

  b) kopie dokumentów, które producent przedstawił notyfikowanej jednostce certyfikującej,

  c) opis środków, przez które producent zapewnia zgodność z zatwierdzonym reprezentatywnym egzemplarzem zabawki,

  d) deklarację zgodności.

Niezgodna z normami

W przypadku gdy zabawka nie jest zgodna w całości lub w części z normami zharmonizowanymi albo jeżeli nie istnieją w stosunku do niej normy zharmonizowane, producent jest obowiązany udostępnić na żądanie organu nadzoru lub Inspekcji Handlowej następujące dokumenty i informacje:

 • adresy miejsc produkcji i składowania zabawek;
 • szczegółowy opis procesu produkcji zabawek;
 • opis środków, przez które producent zapewnia zgodność z zatwierdzonym reprezentatywnym egzemplarzem zabawki, takich jak wykorzystywanie sprawozdań z badań lub dokumentacji technicznej;
 • kopie dokumentów, które producent przedstawił notyfikowanej jednostce certyfikującej w celu wykonania badań: dotyczących zgodności z zasadniczymi wymaganiami;
 • certyfikat zgodności lub jego uwierzytelnioną kopię.

Każda zabawka powinna być dla dziecka źródłem radości i przyjemnej, bezpiecznej zabawy. O to muszą zadbać producenci i sprzedawcy, ale również i dorośli kupując zabawkę.

Nie zabawka

Zabawką jest produkt zaprojektowany lub przeznaczony do zabawy dla dzieci do lat 14. Zabawkami nie są:

 • ozdoby bożonarodzeniowe,
 • precyzyjne modele dla kolekcjonerów,
 • sprzęt do zbiorowego używania na placach gier i zabaw,
 • sprzęt sportowy,
 • sprzęt wodny przeznaczony do użytku na głębokiej wodzie,
 • lalki ludowe,
 • „zabawki” komercyjne instalowane w miejscach publicznych (domy handlowe, dworce, itd.),
 • puzzle złożone z więcej niż 500 elementów,
 • broń pneumatyczna,
 • sztuczne ognie, z wyjątkiem kapiszonów przeznaczonych do stosowania w zabawkach,
 • proce i katapulty,
 • zestawy strzałek z metalowymi końcami,
 • elektryczne piekarniki, żelazka i inne miniatury zasilane napięciem nominalnym przekraczającym 24V,
 • produkty zawierające elementy grzejne, używane pod nadzorem dorosłych w celach edukacyjnych,
 • pojazdy z silnikami spalinowymi lub parowymi,
 • rowery sportowe lub przeznaczone do jazdy po drogach publicznych,
 • zabawki video podłączane do urządzeń zasilanych napięciem powyżej 24V,
 • smoczki,
 • wierne kopie broni palnej,
 • biżuteria dla dzieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących bezpieczeństwa zabawek z dnia 18 września 2001 r (Dz. U. z dnia 17 października 2001 r., ze zmianami: Dz U z 24 12.2002 r. Nr 231, poz. 1940

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.