Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nowe obowiązki pracodawców wysyłających pracowników do pracy w Niemczech

Minister gospodarki rozporządzeniem z dnia 5 marca 2008 r. w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec, określił nowe zasady wysyłania pracowników do pracy w Niemczech. Akt ten wprowadził nowe limity zatrudnienia polskich pracowników w Republice Federalnej Niemiec w sektorze usług budowlanych, sprzątania i czyszczenia obiektów oraz działalności dekoratorów wnętrz.

Regulacje ustawowe

Na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy minister gospodarki wydał rozporządzenie w sprawie wymaganych dokumentów, trybu i kryteriów rozdziału limitu zatrudnienia pracowników polskich w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w Republice Federalnej Niemiec.

Rozporządzenie to omawia limit zatrudnienia pracowników polskich w Republice Federalnej Niemiec w celu realizacji umów o dzieło przez polskich pracodawców w sektorze usług budowlanych, sprzątania i czyszczenia obiektów oraz działalności dekoratorów wnętrz, jest określany według postanowień umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki Federalnej Niemiec o oddelegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło, sporządzonej w Bonn w dniu 31 stycznia 1990 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 98, poz. 474, 475 i 476). Limit ten jest rozdzielany na okres, który rozpoczyna się dnia 1 października, a kończy dnia 30 września roku następnego. Limit jest liczony w osobomiesiącach. Osobomiesiąc oznacza natomiast zatrudnienie jednej osoby w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.

Rozdziału limitu dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze decyzji, w której określa liczbę przyznanych osobomiesięcy, zwanych dalej „przydziałem”. Przydział przyznawany jest na wnioskowany okres obliczeniowy. Integralną częścią decyzji jest zezwolenie, określające przydział i okres obliczeniowy. Zezwolenie sporządzane jest w języku polskim oraz niemieckim i wydawane jest w celu przedstawienia we właściwym niemieckim urzędzie.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.