Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. – Dostawa towarów używanych a zwolnienie z VAT

Dostawa towarów używanych a zwolnienie z VAT

Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 28 luty 2013 r.

Sygnatura: I FSK 627/12

Teza:

„…Art. 43 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług stanowi wadliwą implementację art. 136 lit. b) dyrektywy 2006/112/WE w zakresie, w jakim uzależnia zwolnienie od podatku dostawy towaru, przy nabyciu którego podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, od jego używania przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy od jego nabycia. Zwolnienie od podatku dostawy towaru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy nie ma zastosowania, jeżeli nabycie tego towaru przez podatnika nie było opodatkowane podatkiem od towarów i usług.”


Komentarz:

Przedmiotem niniejszego orzeczenia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny jest sprawa spółki, która planowała sprzedać lub wnieść aportem do innej spółki infrastrukturę sieci blokowej telewizji kablowej. We wniosku o interpretację wskazywała, że kupiła tę sieć od osoby fizycznej i zapłaciła podatek PCC, jednak nie mogła niej korzystać, albowiem dotychczasowy dzierżawca sieci nie zwrócił jej sprzedawcy. Brak zatem było faktycznego władania siecią. Spółka wystąpiła zatem z zapytaniem, czy wobec tego, sprzedając tę sieć innemu podmiotowi, nie będzie musiała płacić VAT. Zdaniem Spółki skoro nie może fizycznie władać siecią, to nie jest ona składnikiem jej majątku firmowego. Ponadto stwierdziła, że nawet gdyby podlegało to VAT, to ma prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 UoVAT, ponieważ sieć jest dla niej towarem używanym przez ponad pół roku.

Minister Finansów w wydanej interpretacji nie zgodził się ze stanowiskiem Spółki. Z jednej strony wskazał, że brak możliwości korzystania z sieci przez spółkę nie oznacza, że nie jest to składnik jej majątku. Zamiarem spółki było bowiem korzystanie z sieci w ramach prowadzonej działalności. Z drugiej jednak strony organ uznał, że spółka nie ma prawa do zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2, ponieważ faktyczne nie użytkowała sieci i nie był to dla niej towar używany.

Spółka zaskarżyła stanowisko Ministra Finansów twierdzą, iż jest ono sprzeczne. WSA utrzymał jednak w mocy interpretację, wobec czego sprawa trafiła do NSA. Sąd kasacyjny podkreślił, że o ile interpretacja i rozstrzygnięcie sądu jest prawidłowe co do istoty, tj. że spółka nie może być zwolniona z VAT, to zarówno minister finansów i jak WSA dokonały złej interpretacji przepisów.

Zdaniem NSA Spółka nie może skorzystać ze zwolnienia, ponieważ przy nabyciu sieci kablowej nie wystąpił u niej podatek naliczony – spółka zapłaciła PCC, a nie VAT. Sąd uzasadnił, że w kontekście unijnej dyrektywy 2006/112 zwolnienie od podatku ma zastosowanie w sytuacji, kiedy podatnik nabywa dany towar i nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, czyli wtedy kiedy np. nabywa ten towar w celu prowadzenia działalności zwolnionej lub niepodlegającej opodatkowaniu.

Podkreślono ponadto, że art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT w związku z art. 43 ust. 2 tej ustawy, odnosząc się do półrocznego używania towaru, narusza unijną dyrektywę. Wspomniano również, że z początkiem 2014 r. przepis ten zostanie zmieniony, ponieważ Minister Finansów dostrzegł już jego wadliwość. Od przyszłego roku zwolnienie od podatku nie będzie uzależnione od używania towaru, ale od tego, czy przy nabyciu lub wytworzeniu towarów nie przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz czy wykorzystywał on ten towar dla działalności zwolnionej od VAT (np. do niektórych usług finansowych, kulturalnych, sprzedaży terenów niezabudowanych). Wyrok jest prawomocny.Krzysztof Biernacki,
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.