Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Przedsiębiorstwo przez pryzmat analizy ekonomicznej

Analiza ekonomiczna działalności gospodarczej jest to zespół czynności badawczych, dotyczących jej wyników rzeczowych i finansowych, stanu ekonomicznego i pozycji na rynku oraz organizacji procesów i metod działania. Pojęcie analizy ekonomicznej odnosi się do metody badania naukowego, która polega na rozłożeniu badanego przedmiotu lub zjawiska na części składowe, w celu wykrycia składników przyczyniających się do kształtowania danego podmiotu lub zjawiska.

Rola analizy w zarządzaniu firmą

Celem analizy ekonomicznej jest przygotowanie odpowiednich informacji stanowiących podstawę do podejmowania decyzji gospodarczych. Analiza ekonomiczna zapoznaje z występującymi faktami i zjawiskami oraz ustala przyczyny tych zjawisk i faktów. Analiza ekonomiczna służy do oceny działalności i jej skutków. Wyniki te służą przede wszystkim do samokontroli i samooceny własnej działalności. Na pod-stawie danych analizy ekonomicznej można ustalić, czy dotychczasowa działalność przebiega zgodnie z założeniami oraz można określić i uzasadnić najkorzystniejsze kształtowanie się działalności w przyszłości.

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa jest instrumentem zarządzania oraz systemem metod oceny. Jej priorytetowa rola i znaczenie w zarządzaniu odzwierciedla się głównie w procesach prognozowania, decydowania i kontrolowania. Pozwala ona na uczynienie misji i celu ostatecznego przedsiębiorstwa zasadniczą podstawą oceny skuteczności i racjonalności jego działania w wymiarze funkcjonalnym, dysfunkcjonalnym i niefunkcjonalnym.

Zarządzanie jest złożonym procesem o największej doniosłości dla stworzenia i zapewnienia warunków pomyślnej realizacji wielu różnorodnych celów i zadań zorientowanych wokół wypełniania misji i celów ostatecznych przedsiębiorstwa. Misja i cel ostateczny przedsiębiorstwa, w postaci maksymalizacji długo-okresowego zysku i rozwoju przedsiębiorstwa, w sposób jednoznaczny wskazują na potrzebę tworzenia wielokryterialnego i wielowymiarowego systemu ocen, zdolnego do ich promowania.

Misję i cel ostateczny przedsiębiorstwa zaliczyć można do wiodących kategorii filozofii i pragmatyki działania przedsiębiorstwa. Misja kreuje podstawy formułowania, realizacji i kontroli celu ostatecznego, który, wynikając z niej, winien nie tylko przystawać do misji, lecz przede wszystkim ją wzmacniać i rozwijać. Tego rodzaju stwierdzenie można uznać za zasadniczy paradygmat zarządzania oraz podstawę rozważań poświęconych roli i znaczeniu funkcjonalnej analizy ekonomicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Analiza funkcjonalna, podobnie jak każda inny rodzaj analizy ekonomicznej, jest trudna do zdefiniowania z uwagi na jej wszechobecność we wszystkich funkcjach zarządzania oraz ze względu na liczne ważne zadania, jakie pełni w tym procesie. O funkcjonalnej analizie ekonomicznej należy mówić – podobnie jak pozostałych rodzajach analizy ekonomicznej – jako o systemie metod i jako instrumencie zarządzania, niezbędnym dla koordynacji, synchronizacji i integracji działalności rzeczowej i regulacyjnej przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem opracowania jest wskazanie, iż funkcjonalny wymiar analizy ekonomicznej wprost wiąże się nie tylko z misją i celem ostatecznym przedsiębiorstwa, lecz także z koniecznością zapewniania trwałych warunków jego egzystencji.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.