Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zasiłek dla bezrobotnych po pracy na umowie zlecenie

Żona straciła pracę. Pracowała przez okres 22 miesięcy na umowę-zlecenie i otrzymywała 867 zł brutto miesięcznie. Czy należy jej zasiłek dla bezrobotnych? Czy jeżeli oboje rodziców nie pracuje i nie uzyskuje dochodów, należą się świadczenia rodzinne? Czy należy się świadczenie rodzinne w wysokości 1000 zł?

Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazują, że prawo do zasiłku będzie przysługiwało bezrobotnemu zarejestrowanemu we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeśli:

1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in. świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, gdzie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca (obecnie jest to kwota 1750,00 zł brutto) i składki z tytułu umowy zlecenia opłacone od tej wysokości pozwolą na uwzględnienie tego okresu.

W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy należy przedłożyć zawarte umowy wraz z rachunkiem dot. świadczonej usługi. Możliwe jest także przedstawienie zaświadczenie od pracodawcy o okresie pracy oraz o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za poszczególne miesiące.

Jeśli chodzi o świadczenia rodzinne to do nich zalicza się:

• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

• świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny , świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,

• zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Świadczenie rodzinne w wysokości 1000 zł będzie mógł otrzymać jeden z rodziców po urodzeniu wspólnego dziecka po 1 stycznia 2015 r. jeżeli spełnione zostaną warunki ustawy.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. c, ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz.149 ze zm. )

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
piotr 1 sty 2020 (22:08)

Czy należy mi się zasiłek dla bezrobotnych jeżeli pracowałem 365 dni na umowę - zlecenie ze stawką brutto powyżej średniej krajowej, jeżeli w okresie umowy pobierałem zasiłek chorobowy w wymiarze 33 dni (szpital i zwolnienie poszpitalne)?