Jakie dotacje dla kobiet na własny biznes?

Od kilku lat międzynarodowe badania pokazują, że Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami w Europie. Już ponad milion kobiet pracuje u nas na własny rachunek, będąc właścicielkami najczęściej mikro i małych przedsiębiorstw. O własnym biznesie marzą kolejne panie. Pomocne w tym mogą być fundusze z Unii Europejskiej. Na co mogą liczyć Polki, jak zdobyć wsparcie i od czego zacząć starania o dofinansowanie?

Obecność tak wielu kobiet w biznesie oraz sukcesy prowadzonych przez nie firm motywują kolejne Polki do zakładania własnej działalności. To szansa na spełnienie zawodowych marzeń, ale też nierzadko jedyna alternatywa na pogodzenie aktywności zawodowej z obowiązkami rodzinnymi. Zarówno właścicielki firm, jak i kobiety chcące dopiero rozpocząć własną działalność gospodarczą bardzo często szukają możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorstwa. Taką szansę dają dotacje unijne. Warto się o nie postarać, tym bardziej, że 2011 rok to najprawdopodobniej jedna z ostatnich możliwości skorzystania z tak dużej puli dotacji.

Kto może otrzymać dotację?

W dotacjach unijnych panuje równouprawnienie. Tutaj kobiety zarówno jako założycielki/właścicielki firm, czy też prezesi zarządów traktowane są na równi z mężczyznami. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Liczy się pomysł i biznes plan projektu, a kluczowe kwestie to, czy dana inwestycja ma biznesowy sens oraz czy się opłaci. W każdym z działań, w ramach których przyznawane są dotacje, w wyraźny sposób wskazani są beneficjenci.

W działaniu 6.2 PO KL beneficjentami projektów mogą np. być tylko osoby fizyczne, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej. W przypadku działań wspierających rozwój przedsiębiorstw o wsparcie mogą ubiegać się tylko podmioty gospodarcze – mikro, małe czy średnie firmy. Najpierw należy sprawdzić, do której z tych grup przedsiębiorstwo należy. O wielkości decyduje liczba zatrudnionych, wartość bilansu i obrotów w firmie oraz kwestia powiązań z innymi podmiotami. Kobiety najczęściej są właścicielkami mikro lub małych przedsiębiorstw, dlatego w ich polu zainteresowania znajdują się głownie konkursy oraz działania skierowane do MŚP.

Należy mieć na uwadze, że województwa udzielają wsparcia firmom zarejestrowanym i realizującym inwestycje na swoim terenie. Natomiast krajowy program jak POIG umożliwia uzyskanie wsparcia przez przedsiębiorstwa niezależnie od ich siedziby czy miejsca lokalizacji inwestycji, pod warunkiem że jest to Polska.

Kobiece pomysły na biznes:
» Salon SPA
» Agencja reklamowa
» Biuro nieruchomości
» Portal edukacyjny
» Pracownia ślubna
» Sesje zdjęciowe dzieci
» Portal dla kobiet

Na co fundusze?

Wiele programów unijnych jest poświęconych na pomoc już istniejących przedsiębiorstw. Otrzymane dotacje właściciele firm mogą przeznaczyć na realizację różnego rodzaju projektów – począwszy od wsparcia inwestycji, czyli zakupu maszyn, urządzeń, technologii czy oprogramowania, przez dofinansowanie tworzenia e-usług, systemów B2B, aż po środki na szkolenia. W każdym województwie przewidziano możliwość wsparcia dla przedsiębiorstw mikro i małych, przy czym jednak działania w ramach poszczególnych województw charakteryzują się dużą różnorodnością. Szczegółowe informacje w zakresie działań prowadzonych w poszczególnych województwach można znaleźć na stronach internetowych instytucji zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi w każdym z województw, najczęściej są to Urzędy Marszałkowskie. Na stronach można też uzyskać informacje o aktualnych i planowanych konkursach.  

Na dofinansowanie mogą również liczyć również kobiety dopiero rozpoczynające własną działalność. Taką możliwość daje Działalnie 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia, w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Nie jest to wsparcie skierowane wyłącznie do osób bezrobotnych, jak często można usłyszeć, a na pomoc mogą liczyć wszystkie osoby fizyczne, w szczególności zaś kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Pomoc w ramach projektów z działania 6.2 PO KL realizowana jest w trzech formach, przy czym najważniejsza to bezzwrotna pomoc finansowa w wysokości do 40 000 zł na zakupy inwestycyjne związane z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej. Drugą formą jest bezzwrotna pomoc finansowa do 1 100 zł miesięcznie (przez okres 6 lub 12 miesięcy) na bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (opłaty za czynsz, media, ZUS, itd.). Projekty zakładają też bezpłatne szkolenia oraz doradztwo w zakresie uruchamiania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o projektach 6.2 realizowanych w regionie najlepiej zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu pracy. Ponadto informacje o aktualnie realizowanych projektach w każdym z województw można odnaleźć na stronie internetowej wojewódzkiego urzędu pracy. Tam też znajdują się informacje o kryteriach, jakie muszą spełniać uczestnicy projektów.

Szansa dla firm na wsiach

Przy weryfikacji możliwości uzyskania dotacji należy uwzględnić lokalizację inwestycji – czy znajdzie się na obszarze miejskim czy wiejskim – oraz miejsce siedziby firmy, bądź w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, miejsce jej zameldowania. Jeśli przedsiębiorca planujący inwestycję na obszarze wiejskim, ma siedzibę lub jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest zameldowany na obszarze wiejskim, może wtedy może ubiegać się też o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Działanie PROW 3.1.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw umożliwia zakładanie lub rozwój mikroprzedsiębiorstw na wsi. Obejmuje ono firmy zatrudniające poniżej 10 osób, mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro oraz nie związane bezpośrednio z uprawą ziemi. Dotacja w tym przypadku, przy stworzeniu wymaganej liczby miejsc pracy, może sięgnąć maksymalnie nawet 300 tys. zł. Pomoc może być przyznana na inwestycje związane z podejmowaniem lub wykonywaniem działalności gospodarczej: można otrzymać wsparcie na sprzęt biurowy i komputerowy, środki transportu, doradztwo, zakup i instalację maszyn, zakup środków transportu, zakup lub przystosowanie budynków na potrzeby przedsiębiorstwa, a nawet na reklamę i promocję produktu czy usługi.

Pomoc ma formę zwrotu do 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Wśród kryteriów, jakie musi spełniać projekt kwalifikujący się do uzyskania wsparcia znajduje się m. in. kryterium ekonomiczne – rentowność inwestycji czy utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy. W 2010 roku został zorganizowany nabór wniosków w ramach działania PROW 3.1.2. Informacji o kolejnym naborze należy szukać na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl/.

A może biznes w sieci?

Kobiety mające ciekawy i innowacyjny pomysł na biznes w „sieci” mogą starać się o dotację w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w którym udzielane jest wsparcie na rozwój e-usługi. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które spełniają kryteria formalne i merytoryczne określone dla działania 8.1. Wśród kryteriów merytorycznych obligatoryjnych, które zostały określone dla ostatniego konkursu dla działania 8.1 PO IG, znajdowały się m. in. wiarygodny model biznesowy opierający się o co najmniej 2 źródła przychodu i rentowność projektu, a wśród kryteriów merytorycznych fakultatywnych np. skierowanie e-usługi do odbiorców krajowych i zagranicznych, odpowiadanie na niezagospodarowaną niszę rynkową, zaawansowanie technologiczne e-usługi.

Zaprezentuj swój e-biznes na MamBiznes.pl. Wyślij opis na kontakt@mambiznes.pl. Codziennie nowe startupy. Zobacz największą bazę startupów >>>

W ramach tego działania w konkursie startować mogą podmioty działające nie dłużej niż rok, a zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników. Informacje o działaniu 8.1 PO IG można znaleźć na stronie www.parp.gov.pl, jak i na stronie www.web.gov.pl. Działanie 8.1 pozwala nie tylko na uzyskanie wsparcia na powstanie e-usługi, ale też na dofinansowanie bieżącej działalności firmy w okresie wdrażania e-usługi.  W tym roku przewidziano tylko 1 konkurs w ramach działania 8.1, który rozpocznie się 9 maja a zakończy 3 czerwca.

Ile da Unia?

Kwoty dotacji są bardzo różne i to przedsiębiorcy sami mogą zdecydować, o jaką wartość dotacji się ubiegają. Maksymalna i minimalna dotacja na rozwój firmy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)  jest zróżnicowana i w zasadzie w każdym z województw inna. Tzw. dotacje na start rozdysponowywane w ramach projektów 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to do 40 tys. zł. Z kolei dotacje w ramach działania 8.1 na rozwój e-usług to maksymalnie 560 tys. zł. Wysokość dotacji uzależniona jest też od wielkości firmy, przy czym mikro i małe firmy są zwykle uprzywilejowane i otrzymują wyższy poziom dofinansowania niż przedsiębiorstwa średnie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o dotację należy złożyć w wyznaczonym terminie naboru wniosków, które zawsze ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem. Na stronach internetowych poszczególnych instytucji umieszczana jest kompletna dokumentacja obowiązująca dla danego naboru wniosków, definiująca kategorie beneficjentów, rodzaje dofinansowywanych projektów, kryteria wyboru projektów do dofinansowania, jak i wysokość minimalnej czy maksymalnej dotacji oraz poziom dofinansowania. Aby ubiegać się o dotację należy we właściwym okresie, tj. w czasie trwania naboru złożyć wniosek, zwykle na z góry określonym formularzu i inną wymaganą dokumentację.  Warto zatem na bieżąco śledzić komunikaty umieszczane na stronach instytucji zarządzających poszczególnymi działaniami.

Dotacja – od czego zacząć?

W przypadku każdej dotacji należy rozpocząć od określenia przedmiotu inwestycji – co chcemy zrealizować oraz dlaczego. Następnie możemy zacząć poszukiwanie źródeł finansowania, czyli dostępnych na nasz projekt dotacji.

Jeśli chcemy rozwijać firmę i planujemy inwestycję, np. rozbudowę parku maszynowego, w pierwszej kolejności należy się zwrócić do Regionalnego Programu Operacyjnego swojego województwa. Na stronie internetowej RPO powinniśmy znaleźć harmonogram konkursów, który albo wskaże nam konkretny termin naboru albo  poinformuje o wyczerpaniu środków w danym działaniu.

Dotacje dla przedsiębiorców dostępne są też w ramach programów krajowych, takich jak w szczególności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Wsparcie w ramach POIG można uzyskać np. na stworzenie e-usługi czy na rozwój systemu B2B w firmie oraz na inne innowacyjne przedsięwzięcia.

Jeśli natomiast chcemy uzyskać wsparcie na założenie działalności gospodarczej, należy zweryfikować na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy, jakie podmioty realizują projekty z działania 6.2 PO KL w powiecie, w którym mieszkamy i do tychże instytucji się zgłosić.

Poszczególne działania w ramach funduszy unijnych cechują się różnym poziomem trudności, jeśli chodzi o samą procedurę przygotowania wniosku i innej niezbędnej dokumentacji. Często w celu uzyskania dotacji konieczne jest zwrócenie się o fachową pomoc do firm doradczych, wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu dotacji dla przedsiębiorstw.

Aldona Janicka, konsultant ds. funduszy UE, ECDF


Komentarze

rerere

20 marca 2011 Odpowiedz

Jesteście pewni tych bredni które wypisaliście?
„W dotacjach unijnych panuje równouprawnienie. Tutaj kobiety zarówno jako założycielki/właścicielki firm, czy też prezesi zarządów traktowane są na równi z mężczyznami. Nie ma też ograniczeń wiekowych. Liczy się pomysł i biznes plan projektu, a kluczowe kwestie to, czy dana inwestycja ma biznesowy sens oraz czy się opłaci.”

Sprawdźcie tego linka i nie wprowadzajcie LUDZI W BŁĄD !!!

http://www.wykop.pl/link/658959/niesluszne-faworyzowanie-kobiet-w-dotacjach-uninjnych/

Krak

23 marca 2011 Odpowiedz

dużo łatwiej jest kobietom w e-biznesie. chociaż większość stratupów o jakich się mówi jak afiliant.com jest rodzaju męskiego, to i tak w tej branży kobiety maja większą siłę przebicia!

Kaja

11 maja 2011 Odpowiedz

Bez ograniczeń wiekowych?!
mam 27 lat a wszystkie projekty przeznaczone są dla osób do 25 roku życia i po 45 roku.

Kaja

23 września 2011 Odpowiedz

Przez 5 lat bawiła dwójkę dzieci i zajmowałam się domem. Teraz mam 30lat i brak szansy ,pomimo dobrego biznesplanu na skorzystanie z funduszy.Diabeł tkwi w szczególe, a kompetencje Jasielskiego PUP dają wiele do życzenia.Decyzje podejmują tam wg.swojego „widzi mi się” i kompletni ignoranci bez merytorycznego przygotowania.

KASKA

12 kwietnia 2013 Odpowiedz

to samo jest u nas w radzyniu podlaskim,zamiast nam pomoc tylko utrudniaja a pieniadze unijne przepadaja

Bodek697

6 kwietnia 2015 Odpowiedz

Nie tylko u Was,jest to w dużej części Polski-nie douczeni urzędnicy boją się podejmować decyzję albo brak chętnych „szwagrów” to lepiej nie dać cudzemuPatplogia.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*