Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Przedsiębiorcy poszkodowani przez wichury, powodzie i trąby powietrzne. Jak ubiegać się o pomoc w ZUS-ie?

Powodzie, trąby powietrzne nawałnice czy trąby powietrzne nie omijają także właścicieli firm. Przedsiębiorcy, którzy stracili bądź mają zniszczony majątek, dzięki któremu ich biznes mógł funkcjonować mogą ubiegać się o pomoc ze strony ZUS-u.

Fot. Robert Pipala / FORUM

Wichury, nawałnice, huragany oraz trąby powietrzne przestają być już anomalią pogodową, a stają się coraz częściej normalnym zjawiskiem fizycznym. Generują one bardzo często liczne szkody i zniszczenia nie tylko wśród zwykłych mieszkańców, ale także wśród przedsiębiorców. W takich sytuacjach ZUS proponuje wprowadzenie opcji odroczenia terminu płatności składek bieżących, rozłożenie zobowiązania na raty, a nawet w wyjątkowych sytuacjach umorzenie należności.

Jak uzyskać odroczenie terminu płatności bieżących?

Odroczenie terminu płatności składek bieżących może zapewnić przedsiębiorcy uniknięcie naliczania odsetek, a zapłaci jedynie opłatę prolongacyjną. W przypadku osób poszkodowanych przez wichurę lub nawałnicę przedsiębiorca nie powinien mieć problemu z uzyskaniem takiej formy pomocy od ZUS-u. Wynika to z tego, że taka forma wsparcia przewidziana jest na wypadek gdy przedsiębiorca boryka się z chwilowymi problemami finansowymi. W ramach tej ulgi, odroczeniu mogą ulec składki na:

 • Ubezpieczenie społeczne
 • Ubezpieczanie zdrowotne
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

Jednak należy pamiętać, że mogą być to tylko składki bieżące lub przyszłe, których termin płatności jeszcze nie minął. Innymi słowy opcja odroczenia nie obejmuje składek, które już powinny zostać opłacone.

Przykład 1

Firma XYZ w wyniku uszkodzeń hali produkcyjnej przez huragan, musiała wstrzymać produkcję. Firma nie opłaciła składek na rzecz ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego za poprzedni miesiąc, pomimo że termin zapłaty już miną. Przedsiębiorca zadecydował o skorzystaniu z odroczonego terminu płatności składek. Jednak odroczyć mógł tylko składki z obecnego i przyszłego miesiąca. Natomiast za składki z poprzedniego miesiąca naliczone zostały już odsetki, które z każdym dniem ulegają powiększeniu.

Aby móc skorzystać z takiej formy wsparcia należy złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności.  Wszystkie niezbędne dokumenty, które należy złożyć są dostępne na stronie ZUS-u.  Warto jednak pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, musisz zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

W przypadku skorzystania z odroczonego terminu płatności przedsiębiorca nie płaci odsetek, jednak musi ponieść opłatę prolongacyjną. Wynosi ona 50 proc. wartości odsetek, które przedsiębiorca powinien uiścić na konto ZUS. Sposób jej wyliczenia został zawarty w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Zgodnie z nim wzór obliczania opłaty prolongacyjnej jest następujący:

OP = (K*L*O*S)/365

K – kwota odroczonej na raty zaległości
L – Liczba dni, na ile zostaje odroczona zaległość
O – Stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym
S – Stawka opłaty prolongacyjnej, która w tym przypadku wynosi 50%

Przykład 2

Przedsiębiorca XYZ w wyniku zniszczenia magazynu przez trąbę powietrzną, popadł w problemy finansowe. W dniu 03.06.2019 uzyskał zgodę na odroczenie płatności od ZUS w terminie do 06.08.2019 r. Łączne jego zadłużenie wyniosło 5 000 zł, a odsetki wynoszą 10 proc.

Liczba dni, na które otrzymał przedsiębiorca możliwość odroczenia płatności wynosi 64 dni. Zatem po podstawieniu pod wzór, otrzymujemy następujące działanie:

OP= (5000 zł*64*10%*50%)/365 = 43,84 zł

Jak uzyskać możliwość rozłożenia na raty zadłużenia w ZUS?

Opcja rozłożenia na raty zobowiązania wobec ZUS jest możliwa w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest w stanie go spłacić jednorazowo. Co jest bardzo prawdopodobna sytuacji w przypadku przedsiębiorców poszkodowanych przez wichury, nawałnice, huragany oraz trąby powietrzne. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca może spłacić swoje zadłużenie w znacznie dłuższym okresie i na uzgodnionych warunkach. Co więcej nie będą już naliczane odsetki za powstałe zadłużanie, a jedynie opłata prolongacyjna (jak obliczyć opłatę prolongacyjną, sprawdź w przykładzie 2) . Jednak to nie koniec zalet takiej opcji, bowiem postępowanie egzekucyjne również zostanie zawieszone.

Rozłożeniu na raty zadłużenia wobec ZUS podlegają:

 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia zdrowotne
 • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Emerytur Pomostowych

Co więcej na raty mogą zostać rozłożone także odsetki za zwłokę naliczone do dnia złożenia wniosku. Ponadto na raty mogą być również rozłożone dodatkowe opłaty i koszty upomnienia. Aby móc skorzystać z takiego rozwiązania należy złożyć niezbędne dokumenty, które dostępne są na stronie ZUS-u.  Warto jednak pamiętać, że złożenie wniosku o rozłożenie na raty zadłużenia wobec ZUS nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi to przedsiębiorca będzie zobowiązany do uregulowania zadłużenia wobec ZUS wraz z odsetkami za zwłokę, także tymi naliczonymi przed, jak i po złożeniu wniosku.

Jak uzyskać możliwość umorzenia należności wobec ZUS?

Jest to wariant zarezerwowany tylko dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty materialne w wyniku klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które mogłoby spowodować niemożność w opłaceniu składek ZUS. Przedsiębiorca decydujący się na taką formę pomocy nie będzie musiał zapłacić swojego zadłużenia wobec ZUS. Jednak warto pamiętać o tym, że tego typu działalnie może mieć negatywny wpływ na prawa przedsiębiorcy co do przyszłych świadczeń na rzecz ZUS i ich wysokość. Ponadto należy pamiętać, że okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie Ci zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury.

Aby móc skorzystać z możliwości umorzenia dług wobec ZUS musi zostać stwierdzona przez organ całkowita nieściągalność należności lub uznanie sytuacji przedsiębiorcy, jako trudna sytuacja rodzinna lub finansowa. Uzyskania umorzenia należności należy rozpocząć od złożenia stosownych wniosków, które są dostępne na stronie ZUS-u. Należy jednak pamiętać, że samo złożenie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie stanowi też ustawowej przesłanki do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Co można umorzyć?

 • Gdy przedsiębiorca zatrudnia pracowników
 1. Należności podlegające umorzeniu jako nieściągalne. Oznacza to że przedsiębiorca może umorzyć składki za osobę prowadzącą działalność oraz składki płacone za zatrudnionych pracowników, ale finansowanych tylko przez płatnika, czyli przedsiębiorcę.
 2. Należności podlegające umorzeniu ze względu na Twoją trudną sytuację finansową. Oznacza to że przedsiębiorca może umorzyć składki tylko za osobę prowadzącą działalność
 • Gdy przedsiębiorca opłaca tylko za siebie to umorzyć może wszystkie składki płacone na rzecz ZUS poza składką chorobową w ramach ubezpieczenia społecznego.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.