Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak założyć firmę w jednym okienku?

W dniu 31 marca 2009 r.oku wraz z nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie koncepcja tzw. „Jednego okienka”. Wszystkie zmiany dotyczące zgłaszania działalności gospodarczej są wynikiem prac nad nowelizacją ustawy o swobodzie działalności. Wprowadzone zmiany mają uprościć i skrócić procedurę rejestracji firmy. Jak zatem założyć firmę w tzw. jednym okienku?

Koncepcja „Jednego okienka” zakłada, że osoby, które zamierzają założyć firmę, muszą złożyć w Urzędzie Gminy jeden wniosek EDG – 1. (Pobierz wniosek) (Pobierz instrukcję wypełniania wniosku)

Wniosek ten jest jednocześnie:

– wnioskiem o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Urząd Gminy)
– wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON – Urząd Statystyczny)
– zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP– Urząd Skarbowy),
– zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego (ZUS).

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Formularz) stanowi równocześnie:

– wniosek o zmianę danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej,
– wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej,
– zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania (likwidacji) działalności gospodarczej.

Wniosek o rejestrację firmy oraz wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej są zwolnione z opłaty.

KONTO FIRMOWE, PIECZĄTKA

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 € przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Potrzebne dokumenty (bank): dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadania numerów NIP i REGON, w niektórych bankach również pieczęć firmowa. Opłaty: średnio 20 zł miesięcznie, w zależności od banku.

Nie ma ustawowego obowiązku posiadania pieczątki firmowej, jednak w praktyce większość urzędów jej wymaga. Należy umieścić na niej dane, takie jak: pełna nazwa firmy, adres, numer NIP i REGON. Koszt: ok. 50 zł.

PIP I SANEPID

Rejestracja firmy wiąże się takze z obowiązkami dotyczącymi higieny w miejscu pracy. W przypadku zatrudnienia pracowników w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej należy zawiadomić na piśmie Państwową Inspekcję Pracy (PIP) i Sanepid o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Bez opłat. Wzory druków znajdują się na stronach internetowych instytucji.

Potrzebne druki dostępne są na stronach wojewódzkich Wojewódzkich Stacji Sanitarno Epidemiologicznych oraz www.pip.gov.pl

KONCESJE, DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA, LICENCJE

Dziedziny wymagające uzyskania koncesji

1. poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych;

2. wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

3. wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią;

4. ochrona osób i mienia;

5. rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych;

6. przewozy lotnicze.

Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana i cofnięcie koncesji lub ograniczenie jej zakresu należy do ministra właściwego ze względu na przedmiot działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji. Przepisy odrębnych ustaw mogą przewidywać wyjątki – dla przykładu, koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych udziela przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Dziedziny należące do działalności regulowanej

1. wyrób i rozlew wyrobów winiarskich, napojów spirytusowych; wyrób, oczyszczanie, skażanie, odwadnianie alkoholu etylowego;

2. przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania;

3. usługi detektywistyczne;

4. organizowanie wyścigów konnych;

5. prowadzenie: indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej, grupowej praktyki lekarskiej, oraz kształcenie i kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów;

6. prowadzenie: indywidualnej praktyki pielęgniarek, położnych, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarek, położnych albo grupowej praktyki pielęgniarek, położnych, a także kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych;

7. konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin;

8. obrót materiałem siewnym;

9. wytwarzanie i magazynowanie biokomponentów;

10. prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców, pracowni psychologicznej dla instruktorów, egzaminatorów i kierowców. Organizowanie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne;

11. działalność pocztowa nie wymagająca zezwolenia;

12. prowadzenie stacji kontroli pojazdów;

13.organizacja profesjonalnego współzawodnictwa sportowego;

14. działalność telekomunikacyjna;

15. organizowanie imprez turystycznych oraz pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (nie na rzecz organizatorów turystyki legitymujących się stosownym wpisem na listę); świadczeniu usług turystycznych obejmujących: polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polowania za granicą;

16. prowadzenie kantoru;

17. prowadzenie przedsiębiorstwa składowego (domu składowego)

Dziedziny wymagające uzyskania licencji

1.zarządzanie nieruchomościami, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

2. podejmowanie i wykonywanie transportu drogowego; wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy oraz udostępniania pojazdów trakcyjnych;

3. prowadzenie agencji pracy, agencji pracy tymczasowej, instytucji szkoleniowej dla bezrobotnych organizującej szkolenia za środki publiczne

Wykonywanie niektórych zawodów, jak np.: adwokat, radca prawny, biegły rewident, doradca podatkowy oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga wpisu na listę podmiotów uprawnionych do wykonywania określonego zawodu.

Jak widać rejestracja firmy to nadal sporo biurokracji. Jednak nie taki diabeł straszny. Dlatego warto zakasać rękawy i ruszyć do urzędu miasta by założyć własny biznes. Czego się bowiem nie robi dla milionów:-) (Pobierz wniosek) (Pobierz instrukcję wypełniania wniosku).

– Formy działalności gospodarczej

– Formy opodatkowania

– Wszystko o pisaniu biznesplanu

Dziękujemy za udostępnienie artykułu Urzędowi Miasta Wrocław

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.