Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje dla firm i osób myślących o założeniu działalności. Lista programów dostępnych w kwietniu

Dofinansowanie dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych, wsparcie w sprawnym przejściu procesu sukcesji firmy, dotacje na szkolenia w obszarze technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami oraz uniwersalnego projektowania. To tylko wybrane programy finansowane z unijnych środków dostępne dla firm w kwietniu. 

Fot. Shutterstock/ Stockcrafterpro

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy pierwszą część zestawienia kwietniowych programów i inicjatyw dla firm już istniejących na rynku oraz osób dopiero myślących o własnym biznesie. Dziś drugi odcinek analizy oferty, z której osoby przedsiębiorcze mogą skorzystać w nadchodzących miesiącu. Wachlarz możliwości pozyskania finansowania jest nie mały.

Internacjonalizacja MŚP

Internacjonalizacja MŚP pozwala uzyskać dofinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm działających na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

 • mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa działające w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru, ujawnionym najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • posiadające co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • usługi doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
 • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów
 • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
 • nabycia środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności
 • Start naboru: 7 kwietnia 2021
 • Koniec naboru: 27 maja 2021
 • Alokacja: 50 mln zł
 • Dofinansowanie: do 85% wartości projektu
 • Maksymalne dofinansowanie: 800 000 zł

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych, wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

O wsparcie mogą starać się mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić pracowników;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20 proc. kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

 • Start naboru: 3 marca 2020
 • Koniec naboru: 31 sierpnia 2023
 • Dofinansowanie: do 80% wartości usług

Dostępność szansą na rozwój

Program „Dostępność szansą na rozwój” to jedna z kilku propozycji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpisująca się w rządowy program „Dostępność Plus”. Firmy, które otrzymają dofinansowanie z Programu Wiedza Edukacja Rozwój zrealizują dla przedsiębiorców i ich pracowników szkolenia w obszarze technologii poprawiających jakość życia osób ze szczególnymi potrzebami oraz uniwersalnego projektowania.

Projekty szkoleniowo-doradcze są realizowane w podziale na 5 makroregionów, w każdym z nich wybrano jednego operatora:

 1. Makroregion nr 1 – województwo: kujawsko-pomorskie; podlaskie; pomorskie; warmińsko-mazurskie;
 2. Makroregion nr 2 – województwo: lubelskie; mazowieckie;
 3. Makroregion nr 3 – województwo: małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie;
 4. Makroregion nr 4 – województwo: łódzkie, opolskie, śląskie;
 5. Makroregion nr 5 – województwo: dolnośląskie; lubuskie; zachodnio-pomorskie; wielkopolskie.

W naborze wniosków do działania „Dostępność szansą na rozwój – oferta dla operatorów”, prowadzonym od 5 do 26 maja 2020 r., zgłosiło się łącznie 20 firm, wybrano 5 podmiotów, które będą prowadziły programy szkoleniowo-doradcze. Dofinansowanie obejmuje 100% kosztów realizacji projektów i łącznie dla wszystkich makroregionów wyniesie prawie 23 mln zł.

 • Start naboru: październik 2020
 • Koniec naboru: wrzesień 2022
 • Dofinansowanie: 100 proc. wartości usług

Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców

Przedsiębiorstwa, którym do sprawnego przejścia procesu sukcesji potrzebna jest pomoc prawna, finansowa lub organizacyjna mogą liczyć na wsparcie z funduszy unijnych za pośrednictwem PARP.

Do programu „Sukcesja w firmach rodzinnych” mogą zgłosić się przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o pracę co najmniej dwóch członków rodziny. Przynajmniej jeden z nich musi mieć istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. To również te firmy, w których członkowie rodziny posiadają udziały większościowe. Chodzi o: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Zgłoszenia należy składać do jednego z czterech operatorów:

 1. DGA S.A. (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie),
 2. PM Doradztwo Gospodarcze (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie),
 3. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie)
 4. Nova Praxis sp. z o.o. (łódzkie, opolskie, śląskie).

Nabór w piątym makroregionie, obejmującym województwa lubelskie i mazowieckie, jest czasowo wstrzymany. Firmy z tych województw powinny skontaktować się z operatorami działającymi na terenie pozostałych makroregionów.

Program jest w 90 proc. dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wkład własny przedsiębiorcy musi wynieść minimum 10 proc. wartości projektu. Finansowanie można przeznaczyć na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie i wskażą potencjalne szanse i zagrożenia. Przedsiębiorca może również uzyskać pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

 • Start naboru*: październik 2018
 • Koniec naboru*: marzec 2023
 • Dofinansowanie: 90 proc. wartości usług

*Termin składania wniosków różni się w zależności od makroregionu.

Nowy start dla firm, które poniosły porażkę

Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
 • przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
 • pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
 • przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.
 • Start naboru: 1 czerwca 2020
 • Koniec naboru: 30 listopada 2022

Akademia Menadżera MŚP – oferta dla przedsiębiorców

Program ma na celu dofinansowanie wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi dla kadry menedżerskiej.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa:

 • planujące przeszkolić osoby na stanowiskach kierownicze lub osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
 • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej;
 • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia

Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

W ramach Akademii Menadżera MŚP 2 wsparcie mogą otrzymać również przedsiębiorstwa, które:

  1. brały w ramach Akademii Menadżera MŚP jednak otrzymały wsparcie tylko na opracowanie analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, lub
  2. wydelegowały do Akademii Menadżera MŚP tylko część z pracowników objętych analizą potrzeb rozwojowych. W takim przypadku przedsiębiorca będzie mógł wydelegować do udziału w Akademii Menadżera MŚP 2 pracowników nieobjętych wsparciem w ramach Akademii Menadżera MŚP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Usługi doradcze i szkoleniowe z Bazy Usług Rozwojowych, które pozwolą:

 1. zdiagnozować:
 • potrzeby mikro- , małego-, średniego przedsiębiorstwa
 • luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.
 1. przeszkolić menadżerów przedsiębiorstw z sektora MSP, w tym:
 • właścicieli,
 • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
 • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Usługi rozwojowe, z których może skorzystać przedsiębiorstwo, to takie, które odpowiadają na potrzeby wynikające z diagnozy oraz mieszczą się w Opisie uniwersalnych kompetencji menadżerskich.

 • Start naboru: 1 marca 2019
 • Koniec naboru: 31 maja 2022
 • Maksymalne dofinansowanie: do 80 proc. wartości usług

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.