Ile dni urlopu, gdy matka umrze?

W jakim wymiarze przysługuje urlop okolicznościowy z powodu śmierci matki?

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi zwolnienia od pracy w związku z pojawieniem się określonych okoliczności rodzinnych powodujących powstanie prawa do tego zwolnienia. Stanowi o tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U z 1996 r. nr 60, poz. 281).
W myśl §15 tego rozporządzenia pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi 2 dni wolnego w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy. W razie pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką pracownikowi przysługuje 1 dzień wolny. Nie ma żadnych przeszkód, aby pracodawca na podstawie porozumienia z przedstawicielami związków zawodowych, a w przypadku ich braku z przedstawicielami pracowników ustalił szerszy katalog zdarzeń uprawniających do urlopu okolicznościowego. Za czas zwolnienia z przyczyn okolicznościowych pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia należnego od pracodawcy. Wynagrodzenie liczone jest zgodnie z przepisami określającymi zasady obliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Urlop okolicznościowy udzielany jest na wniosek pracownika, który może być dowolnie sformułowany, jednakże powinien on zawierać przyczynę oraz termin planowanego zwolnienia.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U z 1996 r. nr 60, poz. 281).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*