Ranking kont firmowych

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy leasingu?

Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości potencjalnego leasingodawcy. Jest to ważne z uwagi na to, że umowa leasingu wiąże strony czasami na wiele, można powiedzieć na dobre i na złe.

Zanim podpiszesz

Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości stawianych do dyspozycji klienta ze strony potencjalnego leasingodawcy. Jest to ważne z uwagi na to, że umowa leasingu wiąże strony czasami na wiele, można powiedzieć na dobre i na złe. Dla leasingobiorcy ważne jest aby leasingodawca poprawnie wywiązywał się z obowiązku dostarczenia przedmiotu umowy, a dla tego ważne jest aby leasingobiorca regularnie wnosił czynsze leasingowe.

Szczegółowa analiza jest w świetle tego konieczna i leasingobiorca powinien sobie zadać następujące pytania dotyczące ofert poszczególnych leasingodawców:

  • Jaki rodzaj leasingu jest oferowany w świetle przepisów podatkowych, kto zalicza przedmiot leasingu do składników majątku i kto w związku z tym dokonuje zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu?
  • Jak wyglądają opłaty leasingowe ze względu na ich rozłożenie w czasie i jaka jest ich suma? Warto zwrócić na wszelkiego rodzaju opłaty dodatkowe znacznie podrażające transakcję leasingową oraz przede wszystkim należy dokonać symulacji jaki wpływ na koszty uzyskania przychodu i w efekcie wymiar podatku dochodowego będzie miała operacja leasingu. Wpływ na to ma charakter czynszu leasingowego – czy opłaty są stałe lub degresywnie rozłożone w czasie.
  • Jak termin leasingu ma się do potrzeb klienta? Ważne jest takie dopasowanie terminu i harmonogramu leasingu, aby uwzględniać specyfikę leasingobiorcy.
  • Jakie wymagane są dodatkowe zabezpieczenia? Standardowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco, ale najczęściej stosuje się dodatkowe zabezpieczenia w postaci poręczeń, gwarancji oraz zabezpieczeń rzeczowych.
  • Jaki jest sposób badania zdolności do z aciągania zobowiązań przez klienta? Poziom wymagań nie może być zbyt wymyślny, ale powinien dawać rzeczywisty obraz finansowej sytuacji klienta. W jakim terminie leasingodawca jest w stanie przedstawić przedmiot leasingu do użytkowania. W małych firmach leasingowych, które nie posiadają wystarczających własnych środków finansowych procedura może przedłużać się ze względu na poszukiwanie środków ze źródeł zewnętrznych.
  • Kto ponosi koszty eksploatacyjne? Czasami leasingodawca przejmuje na siebie koszty związane z ubezpieczeniem, serwisem i ewentualnymi remontami sprzętu – jest to oczywiście ujęte w czynszu leasingowym.
  • Jaki wpływ na rozliczenia ma zmiana sytuacji makroekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego?
  • Jaki jest wpływ pozostawania w zwłoce przez leasingobiorcę na dalszą realizację umowy? Jest to istotne jeśli kontrakt jest zawarty na długi okres i mogą występować zaburzenia przepływów pieniężnych związanych z koniunkturą.
  • Czy szkoda i utrata sprzętu nie spowoduje strat leasingobiorcy?
  • Jaka jest przewidywana wartość końcowa przedmiotu leasingu i kto ma prawo zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu?

Ostatnim ważnym pytaniem jest to czy leasingodawca nie jest zagrożony bankructwem. Ma to zasadnicze znaczenie, gdyż firma leasingowa przez cały czas trwania umowy pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu.

Bogusław Półtorak

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.