Rachunkowość: Plan kont – 300 Rozliczenie zakupu

300 Rozliczenie zakupu

Konto 300 Rozliczenie zakupu służy do rozliczenie kwot wydatkowanych na zakupy, pozwalające stwierdzić prawidłowość dokumentacji, ilość, rozliczenie wartości wg cen ewidencyjnych, rozliczenie VAT i innych należności publicznoprawnych, ewentualnych dostaw w drodze (jest faktura, nie ma towaru).

Konto 300 może wykazywać dwa niezależne salda (Wn dostawy w drodze oraz Ma dostawy niezafakturowane).

Typowe zapisy

Lp. Treść operacji Wn Ma
1. Otrzymanie faktury czy innego dokumentu zakupu 300
220 VAT naliczony przy WNT, imporcie usług i imporcie do odliczenia, akcyza do odliczenia
200 – cena
220 – VAT przy WNT, imporcie usług, VAT, cło, akcyza przy imporcie
2. Nadwyżki otrzymane (w stosunku do dokumentu) 200 300
3. Odchylenia od cen ewidencyjnych 300 – kredytowe
340 – debetowe
760
300
4. Przedawnienie zobowiązań za dostawy niepotwierdzone fakturą 300 760
5. Nieodpłatne nabycie środka trwałego. 010 840

Wersja rozwinięta zakładowego planu kont

W miejsce jednego konta w wersji uproszczonej zakładowego planu kont może funkcjonować więcej kont syntetycznych; księgowanie w tych kontach odbywa się na takich samych zasadach, jak wyżej przedstawiono. Jednostka sama określa wykaz kont syntetycznych w zakładowej polityce rachunkowości, tam również określa sposób prowadzenia ewidencji analitycznej.

Wersja rozwinięta, np:

301 – Rozliczenie zakupu materiałów
302 – Rozliczenie zakupu towarów handlowych
303 – Rozliczenie zakupu usług
304 – Rozliczenie zakupu niefinansowych aktywów trwalych

Ewidencja analityczna powinna pozwalać na sprawozdawczość podatkową w zakresie VAT i akcyzy oraz na wyodrębnienie ważnych kategorii operacji.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*