Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę?

Umowę o pracę możemy rozwiązać na kilka sposobów, w pewnym stopniu uzależnionych od charakteru umowy, którą podpisaliśmy z pracodawcą.

Nie każdy sposób korzysny

Po pierwsze, umowa może zostać rozwiązana jeżeli upłynął czas, na który była zawarta. Tak naprawdę to właśnie wygasza z dniem zakończenia pracy, określonym w umowie, jeżeli nie zostanie ona przedłużana lub jeżeli ani pracodawca a ni pracownik nie wyrażają chęci do podpisania kolejnej umowy. Jeżeli warunki, stanowiska i charakter wykonywanej pracy nie zmieniły się nie trzeba zawierać nowej umowy, można do poprzedniej dołączyć aneks ją przedłużający.

Po drugie, umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, czyli kiedy zarówno pracodawca, jak i pracownik podejmują decyzję o rozwiązaniu stosunku pracy i dogadują się o trybie i sposobie rozwiązania umowy (wypłaty premii, wykorzystania lub zapłaty za zaległe urlopy itd.). Porozumienie stron ma zastosowanie do wszystkich typów umów o pracę, niezależnie od istniejących ograniczeń i zakazów w wypowiadaniu oraz rozwiązywaniu tych umów bez wypowiedzenia. Tego typu rozwiązanie umowy o pracę niesie wiele pozytywnych konsekwencji. Bowiem można jej dokonać zawsze, strony mogą ustalić między sobą dowolny termin ustania stosunku pracy, w tym przypadku nie obowiązuje okres wypowiedzenia. Pracodawca nie musi kontaktować się ze związkami zakładowymi, które reprezentują danego pracownika. Dodatkowo pracodawca może wynegocjować na przykład zachowanie tajemnicy służbowej przez pracownika itp. Pracownik ma prawo do odprawy, jeżeli zwolnienie następuje z powodu zakładu pracy (np. restrukturyzacja czy ogłoszenie upadłości).

Umowa o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron powinna zostać sporządzona w formie pisemnej, w której zawarta byłaby data, zgodnie z którą nastąpi rozwiązanie stosunku pracy jest to tzw. termin pewny). W umowie winny znaleźć się uzgodnienia obu stron.

Od takiego sposobu rozwiązania umowy o pracę nie można się odwoływać do Sądu Prac, bowiem na to, co w niej zawarte zgodziły się obie strony. Od porozumienia stron, które rozwiązuje umowę o pracę można się odwołać tylko wtedy, gdy przy składaniu oświadczenia woli obu stron wystąpiły błędy, gdy na przykład oświadczenie było składane pod wpływem groźby jednej ze stron.

Po trzecie, umowę można rozwiązać przez oświadczenie jednej ze stron wraz z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Kolejny sposób, to rozwiązanie umowy przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Te dwa sposoby zostaną opisane w kolejnej części „Jak najkorzystniej rozwiązać umowę o pracę?”.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.